Alert Section

Ceisiadau am Eithriadau i'r Terfyn Cyflymder 20mya

Ym mis Tachwedd 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 'feini prawf eithriadau' sy'n nodi sut gall awdurdodau priffyrdd gyflwyno eithriadau mewn perthynas â therfynau cyflymder 20mya ar ffyrdd cyfyngedig yng Nghymru.

Diben y dudalen hon yw caniatáu i aelodau o’r cyhoedd gyflwyno ceisiadau eithrio 20mya drwy e-ffurflen.

Sylwer bod Llywodraeth Cymru yn y broses ar hyn o bryd o adolygu meini prawf 20mya a disgwylir iddo gael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf eleni.

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn parhau i dderbyn ceisiadau drwy’r e-ffurflen, fodd bynnag, ni fydd yn bosibl i gynnal asesiadau nes bydd y meini prawf diwygiedig wedi cael ei gadarnhau.  Dylai holl ymholiadau sy’n ymwneud â’r meini prawf gael eu cyfeirio i Lywodraeth Cymru. 

Y meini prawf ar gyfer rhoi terfyn cyflymder 20mya ar waith

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, rhaid i bob ‘ffordd gyfyngedig’ fod yn 20mya yn ddiofyn.  Mae ffyrdd cyfyngedig fel rheol yn ffyrdd mewn ardaloedd preswyl ac yn cael eu diffinio gan bresenoldeb ‘system o oleuadau stryd’ â lampau sydd ddim mwy na 183 metr oddi wrth ei gilydd.

Dylid gosod terfyn cyflymder o 20mya pan geir posibilrwydd o gymysgedd o gerddwyr, beicwyr a cherbydau yn rheolaidd, gyda therfyn o 30mya yn cael ei ystyried pan geir tystiolaeth gref bod cyflymder uwch yn ddiogel.

Mae meini prawf ‘lleoliad’ wedi’u datblygu gan Lywodraeth Cymru i benderfynu ymhle dylid gosod terfynau cyflymder o 20mya, gan ddarparu dull cyson ar draws Cymru.

O fewn 100 metr ar droed i…

 • Unrhyw leoliad addysgol e.e. addysg gynradd, uwchradd, addysg bellach ac addysg uwch
 • Unrhyw ganolfan gymunedol 
 • Unrhyw ysbyty
 • Lle mae nifer yr eiddo preswyl a/neu fanwerthu sy’n wynebu ffordd yn fwy na 20 adeilad i bob km

Ym mis Tachwedd 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘feini prawf eithriadau’ hefyd sy’n nodi sut gall awdurdodau priffyrdd gyflwyno eithriadau mewn perthynas â therfynau cyflymder 20mya ar ffyrdd cyfyngedig yng Nghymru. 

 • Disgwylir i’r mwyafrif o eithriadau gael eu gwneud ar ffyrdd dosbarth A neu B.  Yn gyffredinol, dyma’r prif lwybrau sy’n cludo traffig drwy ardaloedd trefol.
 • Traffig lleol sy’n defnyddio ffyrdd ‘dosbarth C’ a ‘ffyrdd di-ddosbarth’ gan amlaf, a dim ond eiddo preswyl maent yn eu gwasanaethu. Fel arfer, maent yn llwybrau pwysig i bobl sy’n cerdded a beicio, ble mae cerddwyr a/neu feicwyr a cherbydau modur yn cymysgu’n rheolaidd.  Fel arfer, ystyrir nad yw eithriadau’n briodol ar gyfer y ffyrdd hyn.
 • Dylai awdurdodau lleol ond ystyried cadw terfyn cyflymder o 30mya ar ffordd gyfyngedig pan geir tystiolaeth gref bod cyflymder uwch yn ddiogel a phan nad yw gofynion y ‘Meini Prawf Lleoliad’ yn berthnasol.
 • Ni ddylai penderfyniadau ar eithriadau gael eu dylanwadu gan gyflymder presennol traffig.
 • Nid yw’r ffaith bod darn o ffordd ar lwybr bws ynddo’i hun yn cyfiawnhau gwneud eithriad.

Er mwy pennu a yw eithriad arfaethedig yn gymwys, cwblhewch y cwestiynau canlynol. 

Bydd angen llenwi holiadur ar wahân ar gyfer pob ffordd / darn o ffordd rydych yn eu cyflwyno ar gyfer ystyriaeth. 

Pa rai o’r nodweddion a restrir isod, os o gwbl, sydd o fewn 100 metr i’r ffordd / darn o ffordd rydych yn eu cynnig ar gyfer eu heithrio? 

 • Mynediad i ysbyty neu ganolfan iechyd?
 • Mynediad i ysgol gynradd neu uwchradd?
 • Mynediad i adeilad/campws addysg bellach neu uwch? 
 • Mynediad i ganolfan gymunedol?
 • A yw nifer yr eiddo preswyl a/neu fanwerthu sy’n wynebu ffordd yn fwy na 20 adeilad i bob cilomedr?

Cais am Asesu Ffordd 20mya