Alert Section

Adeiladau


Solar Panels

Mae adeiladau sy'n eiddo i'r cyngor yn cynhyrchu swm o allyriadau carbon oherwydd y defnydd o ynni sy'n llosgi tanwyddau ffosil. Ers 2009, cwblhawyd nifer o raglenni i leihau'r allyriadau hyn o'n swyddfeydd, ysgolion, canolfannau hamdden a chyfleusterau gofal. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau carbon niwtral, mae angen i ni leihau'r allyriadau ymhellach fyth. 

Dyma rai o'r gwaith a'r prosiectau parhaus rydyn ni wedi'u cwblhau:-

 • Wedi gosod systemau carbon isel ac ynni adnewyddadwy mewn dros 50 o'n hadeiladau ein hunain gan gynnwys swyddfeydd, ysgolion a chanolfannau hamdden. Ymhlith y technolegau mae solar ffotofoltäig, solar thermol, tyrbinau gwynt, pympiau gwres, boeleri biomas a gwres a phŵer cyfunedig.
 • Roedd systemau cynhyrchu ynni domestig yn bodloni tua 10% o alw ynni'r Cyngor yn 2018-19.
 • Wedi gosod systemau carbon isel ac ynni adnewyddadwy yn ei gartref ei hun ers 2009 gan gynnwys solar ffotofoltäig, pympiau gwres daear ac awyr a storfa batri. Erbyn hyn mae dros 700 o gartrefi â solar ffotofoltäig ac roedd y Cyngor yn un o'r awdurdodau cyntaf i dreialu'r cyfuniad o bympiau gwres yr awyr, solar ffotofoltäig a storfa batri.
 • Buddsoddwyd mewn technolegau arloesol fel casglwyr solar wedi'u trosi a storfa batri.
 • Cyflwyno rhaglen flynyddol o fesurau effeithlonrwydd ynni, megis inswleiddiad ffabrig adeiladau, atal drafft, boeleri newydd, rheolyddion gwresogi newydd, uwchraddio goleuadau ac ati yn adeiladau annomestig y Cyngor ers 2008.
 • Buddsoddi a darparu gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn ein tai ein hunain drwy Safon Ansawdd Tai Cymru a chynlluniau Llywodraeth Cymru / Llywodraeth y DU fel NEST, Arbed, Cronfa Cartrefi Cynnes ac Eco (gan gynnwys gwella cartrefi preifat).
 • Rhesymoli ein hystâd a symud staff i adeilad modern, mwy effeithlon o ran ynni yn Ewlo.
 • Adeiladu ac adnewyddu ysgolion addas ar gyfer y dyfodol drwy'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.
 • Newid goleuadau stryd y Cyngor gyda lampau LED sy'n defnyddio cryn dipyn yn llai o drydan.

Camau gweithredu yn y dyfodol

Mae’r Cyngor yn cydnabod y bydd dychwelyd gwasanaethau a buddsoddi mewn rhai meysydd, e.e. seilwaith gwefru cerbydau trydan, yn cynyddu ein galw am ynni ac felly mae angen buddsoddiad pellach o ran cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn ein hadeiladau a’n hasedau a’n defnydd tir.

Byddwn yn:

 • Sicrhau bod holl adeiladau ac ysgolion y Cyngor (ac eithrio tai) yn cael eu cynnwys mewn tariff ynni gwyrdd erbyn 2025.
 • Adolygu ymhellach y broses o resymoli ein hasedau adeiladau a’n prydlesi i adlewyrchu ein ffyrdd newydd o weithio.
 • Gwella safon effeithlonrwydd ynni yn ein hadeiladau presennol ac ymgysylltu â defnyddwyr adeiladau i annog newid cadarnhaol mewn ymddygiad.
 • Dylunio ac adnewyddu adeiladau ar gyfer gweithredu carbon niwtral / ynni isel, budd net bioamrywiaeth ac addasu i effeithiau newid hinsawdd.
 • Cefnogi ysgolion i leihau allyriadau gweithredu.
 • Sicrhau bod seilwaith gwyrdd yn cael ei ystyried ym mhob un o asedau presennol y Cyngor a chynlluniau’r dyfodol, e.e. dyrannu mannau gwyrdd, toeau gwyrdd, creu cynefinoedd.
 • Parhau i gynnal ymchwiliad i a lliniaru llifogydd i nodi mesurau lliniaru rhagweithiol ac atal llifogydd rheolaidd.
 • Blaenoriaethu atebion sy’n seiliedig ar natur i gynigion i adfer llifogydd.
 • Archwilio dichonoldeb cynaeafu dŵr glaw o fewn asedau’r Cyngor, yn enwedig ar safleoedd lle mae’r defnydd o ddŵr yn uchel.