Alert Section

Adeiladau


Buildings 670 x 264Mae adeiladau sy'n eiddo i'r cyngor yn cynhyrchu swm o allyriadau carbon oherwydd y defnydd o ynni sy'n llosgi tanwyddau ffosil. Ers 2009, cwblhawyd nifer o raglenni i leihau'r allyriadau hyn o'n swyddfeydd, ysgolion, canolfannau hamdden a chyfleusterau gofal. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau carbon niwtral, mae angen i ni leihau'r allyriadau ymhellach fyth. 

Dyma rai o'r gwaith a'r prosiectau parhaus rydyn ni wedi'u cwblhau:-

 • Wedi gosod systemau carbon isel ac ynni adnewyddadwy mewn dros 50 o'n hadeiladau ein hunain gan gynnwys swyddfeydd, ysgolion a chanolfannau hamdden. Ymhlith y technolegau mae solar ffotofoltäig, solar thermol, tyrbinau gwynt, pympiau gwres, boeleri biomas a gwres a phŵer cyfunedig.
 • Roedd systemau cynhyrchu ynni domestig yn bodloni tua 10% o alw ynni'r Cyngor yn 2018-19.
 • Wedi gosod systemau carbon isel ac ynni adnewyddadwy yn ei gartref ei hun ers 2009 gan gynnwys solar ffotofoltäig, pympiau gwres daear ac awyr a storfa batri. Erbyn hyn mae dros 700 o gartrefi â solar ffotofoltäig ac roedd y Cyngor yn un o'r awdurdodau cyntaf i dreialu'r cyfuniad o bympiau gwres yr awyr, solar ffotofoltäig a storfa batri.
 • Buddsoddwyd mewn technolegau arloesol fel casglwyr solar wedi'u trosi a storfa batri.
 • Cyflwyno rhaglen flynyddol o fesurau effeithlonrwydd ynni, megis inswleiddiad ffabrig adeiladau, atal drafft, boeleri newydd, rheolyddion gwresogi newydd, uwchraddio goleuadau ac ati yn adeiladau annomestig y Cyngor ers 2008.
 • Buddsoddi a darparu gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn ein tai ein hunain drwy Safon Ansawdd Tai Cymru a chynlluniau Llywodraeth Cymru / Llywodraeth y DU fel NEST, Arbed, Cronfa Cartrefi Cynnes ac Eco (gan gynnwys gwella cartrefi preifat).
 • Rhesymoli ein hystâd a symud staff i adeilad modern, mwy effeithlon o ran ynni yn Ewlo.
 • Adeiladu ac adnewyddu ysgolion addas ar gyfer y dyfodol drwy'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.
 • Newid goleuadau stryd y Cyngor gyda lampau LED sy'n defnyddio cryn dipyn yn llai o drydan.

Dyma’r meysydd sydd angen eu gwella yn ein barn ni:-

 • Buddsoddiad pellach mewn technoleg carbon isel yn ein hadeiladau - gwella manyleb effeithlonrwydd ynni drwy well inswleiddiad, gwydrau, ac ati.
 • Dylunio ac adnewyddu adeiladau ar gyfer gweithredu ynni isel a'u haddasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd - sicrhau bod adeiladau newydd ac adnewyddiadau mawr yn cael eu cynllunio gyda ffocws ar ddefnydd ynni isel wrth eu gweithredu, a'u bod yn gallu addasu'n well i'r newidiadau yn yr hinsawdd yn ôl eu lleoliad, y deunyddiau a ddefnyddir, ac ati.
 • Archwilio Ymhellach i Ynni Adnewyddadwy ar gyfer Gwresogi Ein Hadeiladau - dylunio adeiladau newydd sy'n defnyddio systemau gwresogi ynni adnewyddadwy, a datblygu ein hadeiladau presennol ymhellach gyda gwres ynni adnewyddadwy.
 • Ymgysylltu â'n swyddfeydd a'n hysgolion i annog newid mewn ymddygiad - gweithio gyda staff, athrawon, disgyblion, cynghorau ysgol a chynghorau ieuenctid i fabwysiadu a chynnal mesurau effeithlonrwydd ynni yn ein hadeiladau.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at y tîm newid hinsawdd ar:  climatechange@flintshire.gov.uk