Alert Section

Newid Hinsawdd

Gostwng allyriadau carbon Cyngor Sir y Fflint

Climate Emergency

Cefndir

Mae’r cyngor yn cefnogi’r datganiadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru i’r Sector Cyhoeddus ddod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Green Energy

Allyriadau carbon y Cyngor

Mae popeth a wnawn yn cael effaith ar yr amgylchedd yr ydym yn byw ynddo; o losgi tanwydd ffosil ar gyfer gwresogi i gasglu gwastraff wrth ymyl y ffordd ac ailgylchu.

Energy

Ymddygiad

Mae newid ymddygiad yn rhan fawr o weithredu ar yr hinsawdd ac mae llwyddiant uchelgeisiau hinsawdd y Cyngor a’r genedl ehangach yn dibynnu ar ein holl weithredoedd.

Solar Panels

Adeiladau

Mae adeiladau sy'n eiddo i'r cyngor yn cynhyrchu swm o allyriadau carbon oherwydd y defnydd o ynni sy'n llosgi tanwyddau ffosil.

Climate - Mobility and Transport

Symudedd a Thrafnidiaet

Mae allyriadau o'n fflyd a weithredir gan y Cyngor yn parhau i fod yn ffynhonnell gyson o allyriadau carbon.

Wind Turbines 320 x 200

Defnydd Tir

Gall y Cyngor ddefnyddio ein tir i gefnogi ein nodau carbon. Gallwn wneud hyn drwy fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, a chynlluniau plannu i gefnogi’r gwaith amsugno carbon a gwella a chynnal ein bioamrywiaeth.

Lightbulb

Caffael

Mae amcangyfrifon cyfredol gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod 60% - 81% o gyllidebau gweithredu sefydliadau’r Sector Cyhoeddus yn cael eu gwario gyda Chyflenwyr a Chontractwyr.

Energy Green

Gostwng allyriadau carbon y sir

Mae nifer o gamau y gall y Cyngor eu cymryd i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o’r sir ehangach

Climate Behaviour

Gostwng eich allyriadau carbon

Mae pawb ohonom yn cynhyrchu allyriadau carbon yn ein bywydau bob dydd o gynhesu ein cartrefi i yrru i’r gwaith. Y cam cyntaf i wybod sut i leihau ein hallyriadau yw deall o ble maen nhw’n dod.

Toolkit

Pecynnau Cymorth Hinsawdd

Mae’r pecynnau hyn wedi’u creu i gefnogi ysgolion a Chynghorau Tref a Chymuned i fesur a deall eu hallyriadau carbon, i benderfynu ar ddulliau i leihau’r allyriadau hynny ac i ymgysylltu gydag eraill i gefnogi a dylanwadu ar gamau gweithredu.

Climate Change Newsletters

Newyddlenni Newid Hinsawdd

Darllenwch ein newyddlenni newid hinsawdd blaenorol ni.

Newyddion