Alert Section

Defnydd Tir


Wind turbines 320 x 200

Gall y Cyngor ddefnyddio ein tir i gefnogi ein nodau carbon. Gallwn wneud hyn drwy fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, a chynlluniau plannu i gefnogi’r gwaith amsugno carbon a gwella a chynnal ein bioamrywiaeth. Mae'r Cyngor wedi gweithio ar brosiectau ar raddfa fawr i gynyddu ein cynhyrchiant ynni adnewyddadwy, ond er mwyn cyrraedd ein nodau uchelgeisiol o ddatgarboneiddio bydd angen datblygu mwy o brosiectau ar raddfa fawr. Cynigiwyd yr atebion canlynol i gefnogi ein nodau datgarboneiddio drwy ein defnydd tir.

Dyma rai o'r gwaith a'r prosiectau parhaus rydyn ni wedi'u cwblhau:

 • Yn berchen ar 2 injan nwy tirlenwi sy’n cynhyrchu trydan carbon isel ac sydd bellach yn cael eu hategu gan 2 fferm solar. Mae’r rhain i gyd yn pweru cyfleusterau ar y safle, yn ogystal â’r orsaf trosglwyddo gwastraff gerllaw.
 • Adeiladu dwy fferm solar ychwanegol, gyda chynhwysedd cynhyrchu cyfun o 3.5MW.
 • Treialu gwahanol gyfundrefnau torri gwair ar ymylon a mannau gwyrdd y Cyngor i annog a gwella bioamrywiaeth.
 • Datblygu Cynllun Coed Trefol a Choetir 15 mlynedd gyda'r targed o sicrhau brigdwf trefol o 18% erbyn 2033. Amcanion y cynllun yw cynyddu cyfanswm y coed a gaiff eu plannu drwy dargedu ardaloedd trefol sydd â brigdwf isel yn benodol, gan sicrhau bod y brigdwf presennol yn cael ei reoli'n gynaliadwy, hyrwyddo bioamrywiaeth a gweithio mewn partneriaeth. Mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio gyda Grwpiau Cymunedol, Cyfoeth Naturiol Cymru ac ysgolion - yn plannu coed mewn lleoliadau addysg a thir cyhoeddus.
 • Cyhoeddi ein cynllun dyletswydd bioamrywiaeth “Cefnogi natur yn Sir y Fflint” ac rydym yn gweithio i warchod a gwella bioamrywiaeth yn Sir y Fflint.
 • Gweithio gyda channoedd o fusnesau, gwirfoddolwyr, elusennau, ysgolion a sefydliadau eraill, ledled rhanbarth Gogledd Cymru, Swydd Amwythig a Swydd Gaer yn tynnu sbwriel o lannau a llednentydd Afon Dyfrdwy.
 • Mae Gwasanaethau Cefn Gwlad yn rheoli dros 40 o safleoedd o fannau gwyrdd naturiol gan gynnwys Parc Gwepra a Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas, 1200km o hawliau tramwy cyhoeddus, 37 milltir o Lwybr Arfordirol Cymru, digwyddiadau a rhaglenni addysg, ac yn dod â grantiau allanol o dros £400k y flwyddyn gan gysylltu pobl â natur.
 • Mae'r Cyngor wedi amddiffyn ein 120 o ardaloedd chwarae ac wedi buddsoddi dros £2m mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned dros yr 8 mlynedd diwethaf yn ogystal â sicrhau mynediad agored am ddim i fannau gwyrdd.
 • Drwy gydweithredu â phartneriaid rhanbarthol a Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi rheoli'r gwaith o adeiladu cyfleuster ynni o wastraff, Parc Adfer, a fydd yn creu trydan ar gyfer 30,000 o gartrefi o wastraff na ellir ei ailgylchu. Bydd hefyd yn helpu i atal gwastraff rhag mynd i safle tirlenwi.
 • Drwy'r un bartneriaeth, mae holl wastraff bwyd y Cyngor yn cael ei gludo i dreuliwr anaerobig lle caiff ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan (drwy fio-nwy) a gwrtaith hylif, gan atal gwastraff bwyd rhag mynd i safleoedd tirlenwi.

Camau gweithredu yn y dyfodol

Byddwn yn:

 • Nodi’r capasiti storio carbon cyfredol o fewn asedau’r Cyngor drwy fapio mathau o gynefinoedd.
 • Ymchwilio i botensial ein hasedau tir ar gyfer gosodiadau ynni adnewyddadwy newydd a modelau gweithredu a datblygu’r cynlluniau hyn i gynyddu faint o ynni a gynhyrchir o’r ffynonellau hyn.
 • Cynnal astudiaeth sy’n nodi tir ar gyfer cynlluniau adfer cynefinoedd a phlannu coed o fewn asedau tir i liniaru newid hinsawdd a gwella bioamrywiaeth.
 • Archwilio’r defnydd o chwynladdwyr a phlaladdwyr ar asedau tir y Cyngor
 • Cynyddu’r cyfran o dir y Cyngor a reolir ar gyfer bioamrywiaeth.
 • Cefnogi’r cynnydd mewn gorchudd canopi coed ar draws y sir yn unol â’r Cynllun Coed a Choetiroedd Trefol.
 • Asesu effeithiau Clefyd Coed Ynn a phlannu coed yn asedau Sir y Fflint ar orchudd canopi a dal a storio carbon.
 • Cynyddu arwynebedd gyda llai o gyfundrefnau torri gwair i wella bioamrywiaeth a chynyddu storio carbon.
 • Cryfhau’r gwaith o fonitro gosod systemau draenio cynaliadwy (SuDs) mewn datblygiadau newydd.
 • Archwilio polisïau arfer gorau ac annog darparu lle ar gyfer tyfu bwyd mewn datblygiadau newydd a safleoedd gwag a rhai sy’n cael eu tanddefnyddio.
 • Adolygu a gwella’r ddarpariaeth ailgylchu yn swyddfeydd y Cyngor, ysgolion ac adeiladau cyhoeddus a chael gwared ar y defnydd o blastig untro. Cyfathrebu ac ymgysylltu â defnyddwyr adeiladau i ddefnyddio darpariaeth.
 • Cefnogi mentrau economi gylchol sy’n dargyfeirio eitemau y gellir eu hailddefnyddio rhag cael eu gwaredu drwy adferiad mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.
 • Creu canllawiau ar gyfer caffael y Cyngor o fwyd mewn swyddfeydd, ysgolion ac ati i fod yn lleol ac yn gynaliadwy.