Alert Section

Caffael


Lightbulb

Mae amcangyfrifon cyfredol gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod 60% - 81% o gyllidebau gweithredu sefydliadau’r Sector Cyhoeddus yn cael eu gwario gyda Chyflenwyr a Chontractwyr. Oherwydd hyn, mae'r Nwyddau, Gwasanaethau a’r Gwaith a ddarperir gan ein Cyflenwyr a'n Contractwyr yn allyrru canran sylweddol o'r carbon rydyn ni'n ei gynhyrchu.

Mae hyn yn gwneud datgarboneiddio o fewn prosesau comisiynu, caffael a rheoli contractau'r Cyngor yn nodwedd allweddol wrth ddylanwadu a lleihau ein hallyriadau

Dyma rai o'r gwaith a'r prosiectau parhaus rydyn ni wedi'u cwblhau:

  • Mae gan y Cyngor fethodoleg gref wedi'i sefydlu drwy ein fframwaith TOMs (Themâu, Canlyniadau a Mesurau) ein hunain sy'n defnyddio ffactorau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol o fewn gweithrediadau caffael.
  • Gwasanaeth caffael ar y cyd â Chyngor Sir Ddinbych sy'n caniatáu cydweithredu i sicrhau'r arbedion cost ac effeithlonrwydd mwyaf posibl.
  • Adolygu'r Cyd-Strategaeth Caffael Gwerth Cymdeithasol i ddarparu cysondeb a sicrhau nad yw ffactorau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn cael eu peryglu.
  • Mae effeithiau carbon a bioamrywiaeth wedi cael eu cynnwys fel ystyriaeth ar dempled achos busnes gwariant cyfalaf.
  • Mae gan y Cyngor fethodoleg gref wedi'i sefydlu drwy ein fframwaith TOMs (Themâu, Canlyniadau a Mesurau) ein hunain sy'n defnyddio ffactorau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol o fewn gweithrediadau caffael. Mae hyn wedi cael ei ddiweddaru’n ddiweddar gyda chanlyniadau carbon ychwanegol wedi’u cynnwys. Mae tendrau allweddol wedi cael eu canfod er mwyn targedu canlyniadau carbon
  • Mae cydweithrediad sector cyhoeddus rhanbarthol wedi cael ei ddatblygu ar gyfer comisiynu ‘modiwl e-ddysgu newid hinsawdd’ gyda thri Chyngor arall a grŵp coleg lleol.
  • Datblygu rhwydwaith datgarboneiddio ar gyfer ardal ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy er mwyn datblygu nodau ac amcanion a rhannu arferion da. Mae cyllid wedi cael ei sicrhau trwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin i ddarparu grantiau ar gyfer astudiaethau dichonolrwydd lleihau carbon masnachol.

Camau gweithredu yn y dyfodol:

Byddwn yn:

  • Adolygiad o’r strategaeth gaffael yn unol ag uchelgeisiau carbon y Cyngor i sicrhau bod mesurau penodol sy’n ymwneud â charbon a bioamrywiaeth yn cael eu hymgorffori yn y broses gaffael.
  • Cydweithio â Chyngor Sir Ddinbych i ddatblygu pecyn cymorth i sicrhau bod yr holl ymarferion caffael yn cael eu dyfarnu gan roi ystyriaeth briodol i flaenoriaethau lleihau carbon a darparu cyfathrebu a hyfforddiant i’r holl weithwyr a chyflenwyr yr effeithir arnynt.
  • Galluogi arfer gorau ar gyfer cynlluniau gwrthbwyso carbon sy’n darparu canlyniadau amgylcheddol lleol sy’n seiliedig ar leoedd, lle bo angen.