Alert Section

Pryderon a Chwynion

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ddelio’n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion a all fod gennych am ein gwasanaethau.  Credwn mewn trin pobl yn deg a gyda pharch, a gwrando ar ein cydwybod a gweithredu gydag unplygrwydd.

Ein nod yw taflu goleuni ar unrhyw faterion y gallech fod yn ansicr yn eu cylch. Os oes modd, byddwn yn union unrhyw gamgymeriadau y gall ein bod wedi’u gwneud. Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl iddo yr ydym wedi methu â’i gyflawni. Os gwnaethom rywbeth o’i le, byddwn yn ymddiheuro, a, lle bo modd, yn ceisio cywiro pethau i chi. Ein nod yw dysgu o’n camgymeriadau a defnyddio’r wybodaeth a gawn gan gwynion er mwyn gwella’n gwasanaethau.

Mae’r wybodaeth isod er mwyn helpu i’ch tywys drwy ein proses gwynion.

Datrysiad Anffurfiol

Os oes modd, credwn mai’r peth gorau yw delio â phethau yn syth bin. Os oes gennych bryder, soniwch amdano â’r unigolyn rydych yn delio ag ef.  Fe wnân nhw geisio’i ddatrys i chi yn y fan a’r lle. 

Datrysiad Ffurfiol

Ffurflen Ar-lein

Defnyddio’r ffurflen ar lein gwefan 

E-bost

E-bost customerservices@​flintshire.gov.uk

Rhif ffôn

Cysylltu â’r Gwasanaethau Cwsmer ar 01352 703020 os ydych eisiau cwyno dros y ffôn.

Post

Ysgrifennu atom: Cyngor Sir y Fflint, Gwasanaethau Cwsmer, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug. CH7 6NR.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

CAM 1

Byddwn yn cydnabod eich cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith ac yn rhoi gwybod i chi sut y bwriadwn ddelio gyda hi. Byddwn yn ceisio datrys pryderon cyn gynted ag sy’n bosibl ac rydym yn disgwyl gallu delio â’r mwyafrif helaeth cyn pen 10 diwrnod gwaith.

CAM 2

Os na fyddwn ni’n llwyddo i ddatrys eich cwyn, gallwch ofyn i ni ei huwchgyfeirio i Gam 2. Gallwch ofyn i’r unigolyn sydd wedi delio â’ch cwyn neu gallwch gysylltu â’r Gwasanaethau Cwsmeriaid. Byddwn yn dweud wrthych chi pwy fydd yn edrych i mewn i’ch pryder neu gŵyn a byddwn yn ceisio ymateb cyn pen 20 diwrnod gwaith.

Ombwdsmon 

Os na fyddwn yn llwyddo i ddatrys eich cwyn, gallwch gwyno wrth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r Ombwdsmon yn annibynnol i bob corff y llywodraeth.

Sylwch: Mae'r Ombwdsmon yn disgwyl i chi ddod â’ch cwynion i’n sylw ni yn gyntaf a rhoi cyfle i ni gywiro pethau.

Beth ydym yn ei ddisgwyl gennych chi

Mewn adegau o drafferth neu drallod, gall rhai pobl wneud pethau yn groes i’w cymeriad.  Efallai bod amgylchiadau annifyr neu boenus wedi bod a arweiniodd at y pryder neu’r cwyn.  Nid ydym yn ystyried ymddygiad yn annerbyniol dim ond am fod rhywun yn rymus neu’n benderfynol.

Credwn fod gan bawb sy’n cwyno yr hawl i gael eu clywed, eu deall a’u parchu. Fodd bynnag, rydym yn ystyried fod gan ein staff yr un hawliau hefyd.  Rydym yn disgwyl felly i chi fod yn foesgar ac yn gwrtais yn y ffordd yr ydych yn delio â ni.  Ni fyddwn yn goddef ymddygiad ymosodol neu gamdriniol, galwadau annerbyniol neu swnian afresymol.  Mae gennym bolisi ar wahân i reoli sefyllfaoedd lle teimlwn fod gweithredoedd rhywun yn annerbyniol.

 Gwneud cwyn

Ar gyfer cwynion sy’n ymwneud ag Ysgolion, Y Gymraeg, Gwasanaethau Cymdeithasol a Chynghorwyr - gweler y canllawiau isod 

Cwynion am y Gymraeg

Bydd unrhyw gŵyn am gydymffurfiad y Cyngor â Safonau’r Gymraeg neu fethiant ar ran y Cyngor i ddarparu gwasanaeth dwyieithog, yn dilyn Gweithdrefn Gwynion y Cyngor.  Mae swyddogion sy’n delio gyda chwynion am ddiffyg cydymffurfio wedi derbyn hyfforddiant i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’n cyfrifoldebau ac mae ein Hymgynghorydd Polisi Strategol ar gael i gynorthwyo. Fe allwch chi hefyd gyflwyno cwyn yn uniongyrchol i Gomisiynydd y Gymraeg.

Cwynion am Ysgol

Os oes anhawster wedi codi gydag ysgol, dylech allu ei ddatrys drwy gael trafodaeth anffurfiol gyda staff perthnasol yr ysgol.  Os na allwch ei ddatrys yn anffurfiol, dylai fod gan yr ysgol weithdrefn gwynion ffurfiol y gallwch ei dilyn. Ewch i’r rhan cwynion ysgolion ar ein gwefan am fwy o wybodaeth

Cwynion yn erbyn y Gwasanaethau Cymdeithasol

Caiff cwynion yn erbyn y Gwasanaethau Cymdeithasol eu rheoli ar wahân. Gellir cael mwy o wybodaeth am y broses ar ran Gwasanaethau Cymdeithasol ein gwefan.  

Cwynion yn erbyn Cynghorydd

Os byddwch chi am wneud cwyn ffurfiol bod Cynghorydd wedi torri’r Cod Ymddygiad o bosibl, mae angen i chi gyfeirio’r gŵyn at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Hawliadau Yswiriant

Os ydych chi’n credu ein bod ni wedi methu yn ein dyletswydd gofal, mae gennym ni yswiriant yn ei le i indemnio ein hunain.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael dan ein hadran hawliadau yswiriant ar ein gwefan.