Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Sgwrs Fawr am Gyllideb

Published: 18/08/2014

Mae toriadau mawr i gyllideb y cyngor wedi annog lansiad ymgynghoriad cyhoeddus i ganfod barn trigolion ar wasanaethau lleol y cyngor a sut y dylid eu diogelu. Ar hyn o bryd, mae Cyngor Sir y Fflint yn paratoi ar gyfer rhwng 1.5 y cant a 4.5 y cant o doriadau yn ei gyllideb gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn nesaf. Ar 1.5 y cant, byddai’n rhaid i’r Cyngor ddod o hyd i arbedion o £12m i lenwi’r bwlch yn y gyllideb. Os bydd y toriad mor fawr â 4.5 y cant, bydd y bwlch yn tyfu o £6m a bydd angen dod o hyd i £18m. Mae’r Cyngor yn edrych at bobl sy’n byw yn y Sir ac sy’n defnyddio gwasanaethau a gynhelir gan y cyngor i ganfod a ydynt yn cefnogir dewisiadau y bydd angen eu gwneud dros y misoedd nesaf. Mae’r Sgwrs Fawr am Gyllideb yn agored i bawb a bydd modd i bobl roi adborth ar eu safbwyntiau au barn. Bydd gwybodaeth ar gael am gost y gwasanaethau a faint maer Cyngor yn ei gyfrannu tuag at y gwasanaethau hynny. Yn y pen draw, bydd yn rhaid gwneud dewisiadau yn cynnwys blaenoriaethu rhai gwasanaethau dros eraill, lleihau neu hyd yn oed stopio rhai gwasanaethau, disgwyl i bobl deithio ymhellach i gael gwasanaethau, disgwyl i bobl dalu mwy am wasanaethau lle codir tâl amdanynt ar hyn o bryd, a chyflwyno taliadau newydd ar gyfer gwasanaethau sydd am ddim. Bydd yr holl wasanaethau y mae’r Cyngor yn eu darparu yn wynebu gwaith craffu, gan gynnwys addysg, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau hamdden, llyfrgelloedd a gwasanaethau casglu gwastraff. Dywedodd y Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint: “Yn y Sgwrs Fawr am Gyllideb, rydym yn nodir risgiau cynyddol i wasanaethau lleol oherwydd y toriadau yn y gyllideb genedlaethol ac yn disgrifio’r olygfa ar gyfer y dewisiadau mawr y bydd rhaid i Gyngor Sir y Fflint eu gwneud ar gyfer y flwyddyn nesaf ar blynyddoedd i ddod.” “Rydym hefyd yn esbonio sut a phryd rydym yn bwriadu cynnal trafodaeth gyhoeddus ar y dewisiadau hynny a sut y gall cymunedau a sefydliadau lleol ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Ceir dau gyfle i drigolion ymuno â’r drafodaeth ac mae’n bwysig bod pawb yn cael rhoi eu barn.” Cynhelir y cam cyntaf rhwng 18 Awst a 12 Medi ac mae wedii ddylunio er mwyn i drigolion ddweud wrth y Cyngor pun a ydynt yn cytuno â rhai or dewisiadau y bydd yn rhaid eu gwneud yn y dyfodol ai peidio. Bydd hyn yn cynnwys trafodaeth fyw ar Twitter gydag Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Aaron Shotton ar Prif Weithredwr, Colin Everett ar 1 Medi. Bydd yr ail ran yn digwydd ar ddiwedd yr hydref pan gaiff cyfres o ymgynghoriadau cyhoeddus eu cynllunio i rannu opsiynau ar gyfer y dyfodol a dewisiadau’r gyllideb. Caiff dyddiadau a lleoliadaur digwyddiadau hyn eu cyhoeddi’n eang. Gall pobl ymuno â’r sgwrs drwy ymweld â www.siryfflint.gov.uk/FCCBudget lle gallant hefyd danysgrifio i e-gylchgrawn newydd y Cyngor www.siryfflint.gov.uk/emagazine neu ddilyn y sgwrs ar Twitter @CSyFflint. Gall pobl hefyd roi eu barn drwy gwblhau ffurflen sydd ar gael mewn llyfrgelloedd, Canolfannau Cyswllt neu dderbynfeydd eraill y cyngor. Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni (ar-lein a thrwyr post) yw dydd Gwener 12 Medi 2014. Caiff canlyniadau’r sgwrs eu cyhoeddi yn ddiweddarach yn y flwyddyn ar wefan y Cyngor ac yn e-gylchgrawn y Cyngor.