Newyddion Diweddaraf

Cynllun gwella strydoedd Glannau Dyfrdwy

Published: 30/09/2014

Mae grantiau ar gael drwy Gyngor Sir y Fflint i wella ymddangosiad allanol siopau ac adeiladau masnachol yng nghanol trefi Cei Connah, Garden City, Shotton a Queensferry yng Nghlannau Dyfrdwy. Ariennir y cynllun grant i wella blaen strydoedd yng Nglannau Dyfrdwy gan raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru sy’n neilltuo arian er mwyn adfywio siroedd ledled Cymru. Mae’r cynllun yn darparu grantiau i berchnogion eiddo a thenantiaid i ailwampio blaen eu siopau a’u hadeiladau masnachol fel cam pwysig ymlaen at wella’r profiad siopa a masnachu lleol yng nghanol trefi Glannau Dyfrdwy. Meddai’r Cynghorydd Derek Butler, aelod o Gabinet Cyngor Sir y Fflint dros Ddatblygiad Economaidd: “Mae’r rhaglen yn cydnabod y rôl bwysig y mae canol trefi ac ardaloedd siopa yn eu chwarae ym mywyd y Sir. Gall stryd ddeniadol sydd wedi’i llunio a’i rheoli’n dda wella bywiogrwydd a hyfywdra canol trefi Glannau Dyfrdwy a denu mwy o fuddsoddiad i mewn i’r ardaloedd.” Mae uchafswm o £15,000 ar gael i bob eiddo hyd at 50 y cant o gyfanswm cost y gwelliannau. Mae gwybodaeth bellach a nodiadau cyfarwyddyd manwl ar gael drwy gysylltu â Chyngor Sir y Fflint ar 01352 703223.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint