Alert Section

Strategaeth Ddigidol Sir y Fflint

Gweld fersiwn hygyrch y ddogfen ryngweithiol

Dweud eich dweud

Hoffem glywed eich barn am ein cynllun digidol 

Gallwch wneud hynny drwy lenwi ein harolwg ar-lein

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn eich adborth yw Dydd Llun, 31 Ionawr 2022

Flintshire News and Promotions

Sir Y Fflint Digidol

Ein cynllun, Sir y Fflint Digidol, sy’n nodi sut y byddwn yn gwella, datblygu a symleiddio ein gwasanaethau, gan gynnig y profiad gorau i bawb. Mae yna 8 prif thema

1. Cwsmer Digidol

Galluogi ein cwsmeriaid i ddod o hyd i wybodaeth a defnyddio ein gwasanaethau mewn ffordd gyfleus a hygyrch

2. Gweithlu Digidol

Rhoi’r wybodaeth, sgiliau ac adnoddau digidol cywir i’n gweithlu i ddarparu gwasanaethau gwell a mwy syml

3. Busnes Digidol a Chysylltedd

Cydweithio ag eraill i helpu ein busnesau, ein trigolion a’n hymwelwyr drwy wella cysylltedd a chyflwyno technolegau newydd

4. Partneriaethau Digidol

Cydweithio â’n partneriaid i wella a datblygu systemau a thechnolegau digidol fydd yn cysylltu pobl, lleoedd a’r gwasanaethau y maen nhw eu hangen

5. Gwybodaeth Ddigidol a Rheoli Data

Sicrhau bod ein data yn ddiogel, yn cael ei ddiogelu ac yn cael ei ddefnyddio i helpu gwella gwasanaethau ar gyfer ein trigolion a’n busnesau

6. Darpariaeth Ddigidol

Darparu’r strwythur digidol angenrheidiol i helpu darparu ein gwasanaethau ac i sicrhau bod Sir y Fflint Digidol yn digwydd

7. Cynhwysiad Digidol

Helpu ein trigolion drwy ddatblygu gwasanaethau digidol hygyrch, a darparu adnoddau a chyfleoedd dysgu iddyn nhw allu ymgysylltu â’r byd digidol yn hyderus ac yn ddiogel

8. Dysgu Digidol a Diwylliant

Helpu ein trigolion a’n dysgwyr o bob oed i fod yn gymwys, yn hyderus a gallu ymgysylltu â’r byd digidol o’u cwmpas