Alert Section

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint


Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint (BGC) yn bartneriaeth o gyrff cyhoeddus sy’n cydweithio i wella llesiant y sir.  Mae’r BGC yn cynnwys aelodau o gyrff statudol a sefydliadau eraill sydd wedi eu gwahodd.  Y pedwar corff statudol yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Sir y Fflint, Cyfoeth Naturiol Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Mae’r BGC wedi llunio fersiwn drafft o’r Cynllun Llesiant sy’n nodi’r heriau y mae cymunedau Sir y Fflint yn eu wynebu.  Mae’r Cynllun yn amlinellu sut y gall gwaith y bartneriaeth ddiogelu a gwella ansawdd bywyd preswylwyr, cymunedau a busnesau, rŵan ac yn y dyfodol.

Mae’r cynllun drafft yn amlinelliad o’r hyn yr ydym eisiau ei gyflawni a pham. Bydd y cynllun terfynol yn cael ei ddatblygu i’w gyhoeddi y gwanwyn nesaf.

Mae’r diagramau isod yn darparu amlinelliad o bob un o’n 5 blaenoriaeth. Cliciwch ar unrhyw un o’r diagramau os hoffech ddarllen y cynllun drafft manwl.

Fersiwn Iaith Arwyddion Prydain


Five Priorities Cym 500

Community Safety Cym

Economy and Skills Cym

Environment Cym

Resilient Communities Cym

Well-being and Independent living Cym