Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio – Gwybodaeth am gyfarfodydd, Cynghorwyr, llywodraethu a pherfformiad.

Rydym bellach yn cynnal cyfarfodydd y Cyngor a phob un o’n pwyllgorau ar-lein drwy ddefnyddio technoleg Webex.   Caiff y cyfarfodydd hyn eu ffrydio’n fyw o 31 Mawrth 2021, a bydd recordiadau o'r cyfarfodydd hyn ar gael ar ein gwefan cyn pen 24 awr o ddiwedd y cyfarfod fel arfer https://flintshire.public-i.tv/core/portal/home


Caiff Cyfarfod Blynyddol y Cyngor 2021 ei gynnal ar 25 Mai.   Caiff Cynghorwyr eu penodi i rolau fel Cadeirydd y Cyngor, Arweinydd, Aelodau Cabinet a Chadeiryddion Pwyllgorau. Bydd y penodiadau hyn ar gyfer blwyddyn y cyngor 2021/22.


Rydym ar hyn o bryd yn ystyried defnyddio meddalwedd ychwanegol i alluogi rhagor o gyfraniadau gan y cyhoedd yn y Pwyllgor Cynllunio, a gobeithiwn y byddwn yn gallu cyflwyno hyn o gyfarfod 26 Mai. 

Agendas, Reports, Minutes and other Council and Democracy Information

Yma gallwch dod o hyd i'ch MP, MEP, Cynghorau Tref a Chymuned, Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Ffrydio yn fyw a Recordio Cyfarfodydd

Ffrydio yn fyw a Recordio Cyfarfodydd.

Constitution and Code of Corporate Governance

Gwelwch Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Fy Cynghorwyr

Cael gwybod sut i gysylltu â'ch Cynghorydd Lleol.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol

Cyngor Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2019/20

Cyfarfodydd Archif

Cofnodion wedi eu harchifo o gyfarfodydd 1995 - 2009

Chairman of the Council

Y Rhan Cadeirydd y Cyngor

Consultation

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ymgynghori ac ymgysylltu â phobl y sir

Cynllun Cyngor a Lles Amcanion

Yma gallwch gweld ein cynllun cyngor ar gyfer 2019-23

Councillor Allowances

Gwelwch lwfansau'r Cynghorwyr

Sir y Fflint Digidol

Sir y Fflint Digidol - Cefnogi Cyngor Modern ac Effeithiol

Aelodau Etholedig

Gwybodaeth ynghylch Rôl yr Aelodau Etholedig.

E-Gylchgrawn

Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir y Fflint (y Bwrdd) yn falch o gyflwyno'r "Cynllun Lles: Cynllun Integredig Sengl i Sir Fflint"

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint yn greiddiol i'r gwaith o hybu diwylliant cadarnhaol o gydweithio ac mae'n canolbwyntio ei egni, ymdrech ac adnoddau ar ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon i gymunedau lleol

Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Mae gofyn i'r Cyngor wneud trefniadau i alluogi Aelodau i gynhyrchu adroddiad blynyddol o'u gwaith os ydynt yn dymuno a'i gyhoeddi. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol felly yn y rhan hon o'r wefan ar gyfer blwyddyn galendr 2013

Cod Ymddygiad Aelodau

Mae'n ofynnol i holl aelodau o Gyngor Sir y Fflint gytuno i God Ymddygiad Aelodau fel rhan o'u datganiad derbyn y swydd

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Ymchwil ar-lein ac all-lein a'ch preifatrwydd

Online and offline research and your privacy

Trosolwg a Chraffu

Trosolwg a Chraffu

Public Question Time

Yma gallwch gael gwybod sut i ofyn cwestiynau i Arweinydd y Cyngor a'r Prif Aelodau.

Datganiad Cyfrifon

Datganiad Cyfrifon