Hafan > Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth

Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio – Gwybodaeth am gyfarfodydd, Cynghorwyr, llywodraethu a pherfformiad.

Dros dro rydym wedi cyflwyno proses ‘Gwneud penderfyniadau gan aelod Cabinet Unigol’, lle bydd un Aelod Cabinet, wedi ei gynghori gan uwch swyddogion, yn gwneud penderfyniadau brys ar faterion yn ymwneud â’r weithrediaeth. Ychydig o’r rhain a fydd o ran nifer.

Rydym hefyd wedi gwneud trefniadau i'r Pwyllgor Cynllunio ystyried ceisiadau cynllunio brys a phwysig drwy gyfrwng cyfarfodydd rhithwir.

Fy Cynghorwyr

Cael gwybod sut i gysylltu â'ch Cynghorydd Lleol.

Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a Gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Yma gallwch dod o hyd i'ch MP, MEP, Cynghorau Tref a Chymuned, Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Gweddarllediadau o gyfarfodydd

Gweddarllediadau o gyfarfodydd y Cyngor

Cod Ymddygiad Aelodau

Mae'n ofynnol i holl aelodau o Gyngor Sir y Fflint gytuno i God Ymddygiad Aelodau fel rhan o'u datganiad derbyn y swydd

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol 2020 - 2021

Our Flintshire, Our Future 2020 - 2021

Sir y Fflint Digidol

Sir y Fflint Digidol - Cefnogi Cyngor Modern ac Effeithiol

Sefyllfa cyllideb 2018/19 a'r tu hwnt

Budget position 2018/19 and beyond

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint yn greiddiol i'r gwaith o hybu diwylliant cadarnhaol o gydweithio ac mae'n canolbwyntio ei egni, ymdrech ac adnoddau ar ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon i gymunedau lleol

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfydol 2019 – 2020

Medium Term Financial Strategy 2019-20

Ymgynghoriad

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ymgynghori ac ymgysylltu â phobl y sir

Ymchwil ar-lein ac all-lein a'ch preifatrwydd

Online and offline research and your privacy

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2018 - 2019

Cyngor Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2018 - 2019

Cyfarfodydd Archif

Cofnodion wedi eu harchifo o gyfarfodydd 1995 - 2009

Lwfansau Cynghorwyr

Gwelwch lwfansau'r Cynghorwyr

Cadeirydd y Cyngor

Y Rhan Cadeirydd y Cyngor

Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Gwelwch Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Cyfansoddiad Gwleidyddol y Cyngor a mynediad i gyfarfodydd y Cyngor

Yma cewch wybodaeth am gyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor ac am fynediad cyhoeddus i gyfarfodydd.

Dyma Ein Cyfle Ni

Wynebu'r Her Ariannol yn Sir y Fflint

Cynllun Cyngor a Lles Amcanion

Yma gallwch gweld ein cynllun cyngor ar gyfer 2019-23

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir y Fflint (y Bwrdd) yn falch o gyflwyno'r "Cynllun Lles: Cynllun Integredig Sengl i Sir Fflint".

Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Mae gofyn i'r Cyngor wneud trefniadau i alluogi Aelodau i gynhyrchu adroddiad blynyddol o'u gwaith os ydynt yn dymuno a'i gyhoeddi. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol felly yn y rhan hon o'r wefan ar gyfer blwyddyn galendr 2013

Trosolwg a Chraffu

Trosolwg a Chraffu

Amser Holi i'r Cyhoedd

Yma gallwch gael gwybod sut i ofyn cwestiynau i Arweinydd y Cyngor a'r Prif Aelodau.

Datganiad Cyfrifon

Datganiad Cyfrifon

Sgwrs Fawr am y Gyllideb

Sgwrs Fawr am y Gyllideb

Aelodau Etholedig

Gwybodaeth ynghylch Rôl yr Aelodau Etholedig.

E-Gylchgrawn

Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.