Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio – Gwybodaeth am gyfarfodydd, Cynghorwyr, llywodraethu a pherfformiad.

Rydym bellach yn cynnal cyfarfodydd y Cyngor a phob un o’n pwyllgorau eraill ar-lein drwy ddefnyddio technoleg Webex. Mae recordiadau o’r cyfarfodydd hyn ar gael ar ein gwefan. Erbyn mis Rhagfyr, gobeithiwn y bydd modd i’r cyhoedd ac unrhyw un â diddordeb wylio pob un o’n cyfarfodydd yn fyw ar-lein.


Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 9 Medi ac mae apwyntiadau wedi’u gwneud ar gyfer y flwyddyn fwrdeistrefol bresennol.


Rydym bellach yn ystyried defnyddio meddalwedd ychwanegol i alluogi rhagor o gyfraniadau gan y cyhoedd mewn cyfarfodydd megis Pwyllgor Cynllunio, a gobeithiwn y byddwn yn gallu cyflwyno hyn yn yr hydref.

Agendas, Reports, Minutes and other Council and Democracy Information

Yma gallwch dod o hyd i'ch MP, MEP, Cynghorau Tref a Chymuned, Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Recordiadau o gyfarfodydd y Cyngor

Recordiadau o gyfarfodydd y Cyngor

Constitution and Code of Corporate Governance

Gwelwch Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Fy Cynghorwyr

Cael gwybod sut i gysylltu â'ch Cynghorydd Lleol.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol

Cyngor Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2019/20

Cyfarfodydd Archif

Cofnodion wedi eu harchifo o gyfarfodydd 1995 - 2009

Sefyllfa cyllideb 2018/19 a'r tu hwnt

Budget position 2018/19 and beyond

Chairman of the Council

Y Rhan Cadeirydd y Cyngor

Consultation

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ymgynghori ac ymgysylltu â phobl y sir

Cynllun Cyngor a Lles Amcanion

Yma gallwch gweld ein cynllun cyngor ar gyfer 2019-23

Councillor Allowances

Gwelwch lwfansau'r Cynghorwyr

Sir y Fflint Digidol

Sir y Fflint Digidol - Cefnogi Cyngor Modern ac Effeithiol

Aelodau Etholedig

Gwybodaeth ynghylch Rôl yr Aelodau Etholedig.

E-Gylchgrawn

Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir y Fflint (y Bwrdd) yn falch o gyflwyno'r "Cynllun Lles: Cynllun Integredig Sengl i Sir Fflint"

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint yn greiddiol i'r gwaith o hybu diwylliant cadarnhaol o gydweithio ac mae'n canolbwyntio ei egni, ymdrech ac adnoddau ar ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon i gymunedau lleol

Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Mae gofyn i'r Cyngor wneud trefniadau i alluogi Aelodau i gynhyrchu adroddiad blynyddol o'u gwaith os ydynt yn dymuno a'i gyhoeddi. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol felly yn y rhan hon o'r wefan ar gyfer blwyddyn galendr 2013

Cod Ymddygiad Aelodau

Mae'n ofynnol i holl aelodau o Gyngor Sir y Fflint gytuno i God Ymddygiad Aelodau fel rhan o'u datganiad derbyn y swydd

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Ymchwil ar-lein ac all-lein a'ch preifatrwydd

Online and offline research and your privacy

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfydol 2019 – 2020

Medium Term Financial Strategy 2019-20

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol 2020 - 2021

Our Flintshire, Our Future 2020 - 2021

Trosolwg a Chraffu

Trosolwg a Chraffu

Datganiad Cyfrifon

Datganiad Cyfrifon