Alert Section

Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio – Gwybodaeth am gyfarfodydd, Cynghorwyr, llywodraethu a pherfformiad.

Rydym bellach yn cynnal cyfarfodydd y Cyngor a’n holl Bwyllgorau drwy fynychu o bell yn defnyddio technoleg Zoom.  Caiff y cyfarfodydd hyn eu ffrydio’n fyw, a bydd recordiadau o'r cyfarfodydd hyn ar gael ar ein gwefan cyn pen 24 awr o ddiwedd y cyfarfod fel arfer yn https://flintshire.public-i.tv/core/portal/home


Cafodd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor 2021 ei gynnal ar 25 Mai.  Cafodd Cynghorwyr eu penodi i rolau fel Cadeirydd y Cyngor, Arweinydd, Aelodau Cabinet a Chadeiryddion Pwyllgorau.  Bydd y penodiadau hyn ar gyfer blwyddyn y cyngor 2021/22.


Y cyhoedd yn cymryd rhan yng nghyfarfodydd Pwyllgor Cynllunio drwy Zoom, wedi ailddechrau o 26 Mai 2021.    

Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a Gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Yma gallwch ddod o hyd i'ch ASau, Cynghorau Tref a Chymuned, Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth.

Ffrydio yn fyw a Recordio Cyfarfodydd

Ffrydio byw a chyfarfodydd wedi'u recordio.

Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Gweld y Cyfansoddiad a'r Cod Llywodraethu Corfforaethol.

Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Croeso i wefan Cyngor Sir y Fflint i ymgeiswyr ac asiantwyr â diddordeb mewn sefyll ar gyfer etholiad naill ai'r Cyngor Sir neu'r Cynghorau Tref a Chymuned yn Sir y Fflint. Yma fe welwch y manylion ar gyfer cofrestru i bleidleisio hefyd.

Fy Cynghorydd

Cael gwybod sut i gysylltu â'ch Cynghorydd Lleol.

Trosolwg a Chraffu

Canllaw byr i Trosolwg a Chraffu yn Sir y Fflint

Datganiad Cyfrifon Sir Y Fflint

Datganiad Cyfrifon Sir Y Fflint

Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Mae'n rhaid i'r Cyngor drefnu bod Aelodau yn cynhyrchu adroddiadau blynyddol.

Strategaeth Ddigidol

Sir y Fflint Digidol, Sir y Fflint

Adroddiad Perfformiad Blynyddol

Adroddiad Perfformiad Blynyddol y Cyngor 2020/21.

Cyfarfodydd Archif

Cyfarfodydd Archif.

Cadeirydd y Cyngor

Rhan Cadeirydd y Cyngor

Ymgynghoriad

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ymgynghori ac ymgysylltu â phobl y sir

Cynllun Cyngor

Yma gallwch weld ein cynllun cyngor ar gyfer 2019-23.

Lwfansau Cynghorwyr

Gwelwch lwfansau'r Cynghorwyr

Aelodau Etholedig

Gwybodaeth ynghylch Rôl yr Aelodau Etholedig.

E-Gylchgrawn

Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.

Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Y Fflint.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint yn greiddiol i'r gwaith o hybu diwylliant cadarnhaol o gydweithio ac mae'n canolbwyntio ei egni, ymdrech ac adnoddau ar ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon i gymunedau lleol

Cod Ymddygiad Aelodau

Mae'n ofynnol i holl aelodau o Gyngor Sir y Fflint gytuno i God Ymddygiad Aelodau fel rhan o'u datganiad derbyn y swydd

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Ymchwil ar-lein ac all-lein a'ch preifatrwydd

Ymchwil ar-lein ac all-lein a'ch preifatrwydd.

Amser Holi i'r Cyhoedd

Yma gallwch gael gwybod sut i ofyn cwestiynau i Arweinydd y Cyngor a'r Prif Aelodau.