Alert Section

Profi COVID-19


Cymerwch brawf helpwch i ddiogelu Sir y Fflint

---------------------

Mae pecynnau profi Dyfais Llif Unffordd – un i bob unigolyn cymwys – ar gael i’w casglu o’r mannau casglu lleol a restrir isod.

Neu gellir eu harchebu ar-lein yma: https://llyw.cymru/cael-profion-llif-unffordd-covid-19-cyflym-os-nad-oes-gennych-symptomau#section-77685

-----------------------

Bydd unrhyw un dros 11 oed sy’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn (Sir y Fflint / ardal neu ardaloedd penodol) ac sydd heb symptomau COVID-19 yn gallu cael profion Dyfais Llif Unffordd (LFD) yn rhad ac am ddim. 

Mannau casglu ac amserau agor ar gyfer pecynnau hunan-brofion llif unffordd

Nid oes angen apwyntiad, galwch heibio ar adeg sy’n gyfleus i chi.  

 • Swyddfeydd Sir y Fflint Yn Cysylltu - dydd Llun i ddydd Gwener - 9am i 4.30pm
  • Bwcle (CH7 2EF)
  • Cai Connah (CH5 4HA)
  • Y Fflint (CH6 5BD)
  • Treffynnon (CH8 7TD)
  • Yr Wyddgrug (CH7 1AP)

 • Llyfrgell Brychdyn (CH4 0QQ): Llun a Mercher 9am–1pm a 2pm–5pm / Iau 2pm–6pm / Gwener 2pm–5pm / Sadwrn 9am–1pm.

 • Llyfrgell Bwcle (CH7 2EF): Llun, Mercher a Gwener 9am–5pm / Mawrth ac Iau 9am–6pm / Sadwrn 9am–1pm.

 • Llyfrgell Cei Connah (CH5 4HA): Llun a Mawrth 9am–6pm / Mercher, Iau a Gwener 9am–5pm / Sadwrn 9am–1pm.

 • Llyfrgell y Fflint (CH6 5AP): Llun, Mercher a Gwener 9am–5pm / Mawrth ac Iau 9am–6pm / Sadwrn 9am–1pm.

 • Llyfrgell Treffynnon (CH8 7UZ): Llun, Mercher, Iau a Gwener 9am–5pm / Mawrth 9am–6pm / Sadwrn 9am–1pm.

 • Llyfrgell yr Wyddgrug (CH7 1AP): Llun ac Iau, 9am–6pm / Mawrth, Mercher a Gwener 9am–5pm / Sadwrn 9am–1pm. 

 • Gwasanaeth y Llyfrgell Deithiol – dilynwch y ddolen yma am ddyddiadau ac amseroedd ymweliadau https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Covid-19/LFD-Collection-Points/Aura-Mobile-Library-Schedule-by-Area.pdf

 • Pafiliwn Jade Jones, y Fflint (CH6 5ER): Sul 1pm–4pm.

 • Saltney - Woodwork to Wellness (CH4 8SE), Uned 4 Canolfan Fusnes Saltney – Dydd Llun i ddydd Gwener 10am tan 3pm. 

 • Shotton (CH5 1BX) Eglwys Rivertown, Ffordd Caer y Gorllewin - Llun / Mercher / Gwener – 9am – 12.30pm

 • Mae profion COVID-19 cyflym ar gael am ddim yn eich fferyllfa nawr.  Darganfyddwch a yw fferyllfa yn eich ardal chi yn cynnig y gwasanaeth hwn. https://llyw.cymru/cael-profion-llif-unffordd-covid-19-cyflym-os-nad-oes-gennych-symptomau
 • ddydd Llun 12 Gorffennaf, ni fydd y lleoliadau profi COVID-19 ar Stad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy a Neuadd Ddinesig, Cei Connah yn cynnig gwasanaeth casglu pecynnau profion llif unffordd. Bydd y safleoedd hyn yn agor ar gyfer profion PCR yn unig o 8am-8pm, saith niwrnod yr wythnos

Nid oes symptomau gan 1 ymhob 3 pherson sydd â coronafeirws ac maen nhw’n cario’r feirws heb wybod, gan beryglu bywydau eu ffrindiau, eu teulu a’u hanwyliaid. 

Er mwyn helpu i atal y lledaeniad anogir pawb (yn Sir y Fflint / yr ardaloedd a enwir uchod) i gael prawf.  Y mwyaf o bobl sy’n cymryd y prawf, y gorau y gallwn atal y lledaeniad. 

Dim ond pobl sydd heb symptomau a ddylai ddefnyddio profion LFD.  Os oes gennych unrhyw un o dri phrif symptom COVID-19:

 • tagiad newydd a pharhaus 
 • tymheredd uchel
 • colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu 

dylech hunan-ynysu ar unwaith am 10 diwrnod ac archebu prawf PCR ar-lein yn www.gov.uk/get-coronavirus-test neu drwy ffonio 119.

O ddydd Sadwrn 7 Awst ni fydd angen i oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn, plant dan 18 oed na chyfranogwyr treialon brechlyn hunan-ynysu os ydyn nhw'n dod i gyswllt agos â rhywun â’r coronafeirws.  Lefel Rhybudd 0 Cwestiynau Cyffredin https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0-cwestiynau-cyffredin

I ateb cwestiynau eraill sydd gennych edrychwch ar y cwestiynau cyffredin isod:

Mae gennyf symptomau tebyg i ffliew, ddylwn i gael prawf?

Mae pobl bellach yn gallu cael prawf PCR os oes ganddyn nhw symptomau eraill hefyd. 

Y symptomau yw:

Symptomau tebyg i'r ffliw, nad ydynt yn cael eu hachosi gan gyflwr hysbys fel clefyd y gwair, gan gynnwys unrhyw un neu bob un o:

 • Myalgia (dolur neu boen yn y cyhyrau);
 • Blinder gormodol;
 • Cur pen parhaus;
 • Trwyn yn rhedeg neu wedi’i flocio;
 • Dolur gwddf a / neu'n gryg;
 • Diffyg anadl neu wichian;
 • Cyfog, taflu i fyny neu ddolur rhydd
 • Unrhyw symptom newydd neu newid mewn symptomau ar ôl prawf negyddol blaenorol.

Gofynnir i breswylwyr ystyried cael prawf os ydyn nhw'n profi unrhyw un o'r symptomau ehangach hyn os ydyn nhw'n symptomau newydd, parhaus a/neu anghyffredin iddyn nhw.

Nid yw'n ofynnol i unigolion sy'n cymryd prawf oherwydd y symptomau ehangach hyn hunan-ynysu tra eu bod yn aros am ganlyniad eu prawf. Mae hyn yn cynnwys plant a disgyblion ysgol a all barhau i fynychu ysgolion a lleoliadau gofal plant wrth iddynt aros am ganlyniad prawf. Fodd bynnag, dylai plant ac oedolion â dolur rhydd a neu chwydu aros i ffwrdd o'r gwaith neu'r ysgol a pheidio â mynychu lleoliadau gofal plant nes eu bod yn rhydd o symptomau am 48 awr hyd yn oed os yw eu prawf Covid-19 yn negyddol.

I gael mwy o wybodaeth am https://bipbc.gig.cymru/covid-19/profi-olrhain-diogelu/profi-symptomau-ehangach/cwestiynau-cyffredin-am-brofi-symptomau-ehangach/   

Pa fathau o brofion fydd yn cael eu defnyddio?

Defnyddir pecynnau hunan-brofi LFD y gellir eu gwneud gartref.

Gellir gwneud hyn gartref neu yn un o’n canolfannau profi (adlewyrchu ein proses).   Mae hyn yn ein cynorthwyo i nodi ac ynysu pobl a allai fod yn lledaenu'r feirws heb wybod. Gellir darllen mwy am brofion llif unffordd yma:

https://llyw.cymru/profion-llif-unffordd-covid-19-ar-gyfer-pobl-heb-symptomau   

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng prawf LFD a phrawf PCR?

Dylid defnyddio pecynnau profi LFD dim ond os:

 • nad oes gennych symptomau COVID-19, yn unig

Dylid trefnu prawf PCR:

 • os oes gennych symptomau COVID-19
 • i gadarnhau canlyniad positif prawf llif unffordd
 • i gadarnhau os mai COVID-19 yw’r symptomau ehangach

I gael mwy o wybodaeth am LFT v PCR ewch i: 

www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Cynllunio-Rhag-Argyfwng/Lateral-Flow-Tests-v-PCR-Tests.aspx

I gael mwy o wybodaeth am symptomau ehangach ewch i: 

https://bipbc.gig.cymru/covid-19/profi-olrhain-diogelu/profi-symptomau-ehangach/cwestiynau-cyffredin-am-brofi-symptomau-ehangach/

Pam na alla’ i ddefnyddio prawf LFD os oes gen i symptomau?

Dylid defnyddio’r profion pan nad yw unigolyn yn dangos symptomau o Covid, yn unig.

Ni ddylid eu defnyddio yn lle prawf PCR, dan unrhyw amgylchiadau.

Mae hyn oherwydd nad ydynt wedi cael eu dylunio i adnabod Covid pan mae symptomau’n bresennol.  

Pwy all gael ei brofi?

Gellir profi unrhyw un sydd heb  symptomau COVID-19.

Mae llawer o bobl sydd heb symptomau yn gwneud profion LFD ddwywaith yr wythnos yn eu cartrefi’n barod, er enghraifft:

 • gwirfoddolwyr
 • gofalwyr di-dâl
 • ysgolion
 • pobl sy’n methu â gweithio o gartref 
 • pobl sy’n rhan o gynllun profi’r gweithle.

Os nad ydych yn un o’r bobl hynny, ac nad oes gennych symptomau, byddem yn eich annog i fynd i un o’r mannau casglu a restrir uchod i gasglu pecyn.

Pam ddylwn i gael fy mhrofi?

Mae profion cyflym, neu brofion llif unffordd, yn ffordd bwysig o ganfod achosion o’r coronafeirws na fyddai wedi dod i’r golwg fel arall.

Nid yw 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau ac felly efallai y byddan nhw’n ei ledaenu heb wybod hynny. Mae profion llif unffordd cyflym yn ein galluogi i ganfod yr achosion hyn a helpu i atal lledaeniad yr haint.

Beth am bobl sy’n gwneud profion LFD cyflym ddwywaith yr wythnos yn eu cartrefi’n barod?

Gofynnwn i bawb sy’n gwneud profion LFD ddwywaith yr wythnos yn eu cartrefi’n barod i barhau i wneud hynny, ac i gofnodi eu canlyniadau ar unwaith yn syth ar ôl gwneud y prawf.

A fydd yn ofynnol i bobl gymryd y prawf cyn cael eu gadael i mewn i’w gweithle neu eu lleoliad addysg?

Na fydd, mae’r profion yn ddewisol. Ni ddylai cyflogwyr na lleoliadau addysg eich atal rhag mynd i’ch gwaith neu’ch lleoliad addysg os nad ydych eisiau cymryd y profion. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw un o symptomau’r coronafeirws, dylech hunan-ynysu ar unwaith ac archebu prawf PCR.

Faint o amser mae’n ei gymryd i wneud y prawf?

Mae’n cymryd llai na 15 munud i wneud y prawf.

Faint o amser mae’n ei gymryd i gael y canlyniad?

Mae’r profion yn rhoi canlyniad ichi mewn 30 munud.

Pryd ddylwn i wneud y prawf LFD?

Argymhellir y dylid cymryd y profion ddwywaith yr wythnos, 3 i 4 diwrnod ar wahân.  

I gael mwy o wybodaeth am sut i gymryd Prawf Llif Unffordd COVID-19 ewch i:

https://llyw.cymru/profion-llif-unffordd-covid-19-ar-gyfer-pobl-heb-symptomau 

Beth ddylwn i ei wneud os bydd fy mhrawf LFD yn bositif?

Os yw canlyniad y prawf yn bositif, dylech gofnodi’ch canlyniad yma: https://www.gov.uk/report-covid19-result, hunan-ynysu ar unwaith am 10 diwrnod ac archebu prawf PCR drwy ffonio 119 neu ar-lein am https://www.gov.uk/get-coronavirus-test.

Os yw eich prawf PCR yn bositif yna mae'n rhaid parhau i hunan-ynysu am y cyfnod ynysu a nodwyd. 
Bydd angen ichi ddilyn y canllawiau Hunan-ynysu sydd ar gael yma:

Beth ddylwn i ei wneud os bydd fy mhrawf LFD yn negatif?

Os yw canlyniad y prawf yn negatif, dylech gofnodi’ch canlyniad yma:
https://www.gov.uk/report-covid19-result a chymryd prawf arall mewn 3-4 diwrnod. Fodd bynnag, os byddwch yn datblygu symptomau’r coronafeirws yn ystod y cyfnod hwnnw, dylech archebu prawf PCR ar unwaith drwy ffonio 119, neu ar-lein am https://www.gov.uk/get-coronavirus-test.

Sut ydw i’n cofnodi fy nghanlyniad?

Os yw eich prawf yn bositif, negatif neu’n annilys dylid cofnodi pob canlyniad ar unwaith gan ddefnyddio’r ddolen isod:
https://www.gov.uk/report-covid19-result

Beth ddylwn i ei wneud os oes gennyf symptomau’r coronafeirws?

Peidiwch â gwneud prawf LFD os oes gennych symptomau. 

Os oes gennych unrhyw un o dri phrif symptom COVID-19.

 • tagiad newydd a pharhaus
 • tymheredd uchel
 • colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu

dylech hunanynysu ar unwaith am 10 diwrnod ac archebu prawf PCR drwy ffonio 119 neu ar-lein am https://www.gov.uk/get-coronavirus-test.
 
Bydd angen ichi ddilyn y canllawiau Hunan-ynysu sydd ar gael yma: https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu

A ddylwn i barhau i ddefnyddio prawf LFD os ydw i wedi cael y brechlyn?

Dylech.  Mae'n bwysig bod y rhai sydd wedi cael brechlyn hefyd yn parhau i ddefnyddio'r profion LFD ddwy waith yr wythnos gan y gallant gario'r feirws a'i roi i eraill.

A ddylwn i barhau i ddefnyddio prawf LFD os ydw i wedi cael COVID-19?

Ni ddylai unrhyw un sydd wedi profi’n bositif am COVID-19 drwy brawf PCR gael ei brofi drwy brawf llif unffordd o fewn cyfnod o 90 o ddiwrnodau o’r adeg y dechreuodd ei salwch neu o adeg ei brawf (os oedd yn asymptomatig).