Llifogydd


Dylai unrhyw un sy’n bryderus am lifogydd yn eu hardal gysylltu â Llinell Lifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ar 03000 65 3000

 

Yn ystod argyfwng llifogydd:

 • Peidiwch â chyffroi a chadwch lygad ar gymdogion neu unrhyw aelodau o’ch cymuned sy’n agored i niwed. 
 • Gwrandewch ar y radio leol i gael y newyddion diweddaraf ar y llifogydd. 
 • Peidiwch â thaflu sbwriel i’r dyfrgyrsiau na gadael sbwriel ar y glannau – gall ychwanegu at y broblem o lifogydd. 
 • Gofalwch eich bod yn gwisgo menig plastig/rwber wrth ddelio ag eitemau sydd wedi eu heffeithio gan y gall dŵr llif gynnwys carthion. 
 • Trowch y nwy, y dŵr a’r trydan i ffwrdd os bydd yna lif yn eich tŷ. 
 • Os bydd cyflwr y ffyrdd yn caniatáu ac mae’n ddiogel gwneud hynny, symudwch gerbydau i ardal sydd heb ei heffeithio gan y llifogydd; gofynnwch i ffrindiau a pherthnasau a allwch chi ddefnyddio eu cyfleusterau parcio nhw. 
 • Storiwch eich meddiannau i fyny’r grisiau neu mewn lle uchel i lawr y grisiau. 
 • Os ydych chi’n byw mewn byngalo, carafán, ‘prefab’ neu unrhyw annedd arall sydd heb gyrchiad i ail lawr ac rydych chi mewn trafferth, rhybuddiwch y gwasanaethau brys er mwyn iddyn nhw eich ymgilio oddi yno. Os gallwch hunan-ymgilio ac aros efo teulu neu ffrindiau, rhowch wybod i’r gwasanaethau brys fel eu bod yn gwybod ym mhle’r ydych chi. 
 • Os bydd y llifogydd yn eich trapio, arhoswch wrth ffenest a cheisio tynnu sylw. 
 • Dylech ufuddhau i hysbysiadau o gau ffyrdd neu hysbysiadau cynghorol fydd wedi eu rhoi er mwyn eich diogelwch. 
 • Dylech osgoi dŵr sy’n symud. Gall dŵr sy’n symud ac sydd ond 6 modfedd o ddyfnder ysgubo oedolion i ffwrdd. 
 • Peidiwch â chael gwared â nwyddau fydd wedi eu difrodi nes bydd eich yswirwyr wedi cael cyfle i’w harchwilio. 
 • Peidiwch â defnyddio cylchedau nac offer trydanol fydd wedi eu hamlygu i lifddwr nes byddan nhw wedi eu gwirio gan drydanwr cymwys.

Pecynnau cyngor