Alert Section

Profi, Olrhain, Diogelu – cefnogaeth lles meddyliol wrth hunan-ynysu


Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru

01352 759 993   www.asnew.org.uk
Darparu gwasanaeth eirioli annibynnol, cyfrinachol ac am ddim i bobl sy'n cael problemau iechyd meddwl, sy'n byw yn Sir y Fflint neu Wrecsam.

Age Connects

08450 549 969   www.ageconnectswales.org.uk
Cefnogi pobl 50+ a’u gofalwyr i gael bywyd o’r ansawdd gorau ar draws Sir y Fflint a Wrecsam. Maent hefyd yn cynnig nifer o wasanaethau fel Rhaglenni Gweithgareddau, Torri Ewinedd, Gwirfoddoli a Chynhyrchion a gwasanaethau Arbenigol. Yn ogystal â’r gwasanaethau cyffredin hyn, mae Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru’n cynnig y gwasanaethau canlynol: Gwasanaeth Cefnogi Pobl Hŷn, Datrysiadau yn y Cartref (Cymorth yn y Cartref), Ewyllysiau ac Atwrneiaeth. Mae’r holl fanylion i’w cael ar eu gwefan.

Y Gymdeithas Alzheimer

03303 330 804   www.alzheimers.org.uk
Cefnogi unigolion a’u teuluoedd / gofalwyr sy'n byw gyda Chlefyd Alzheimer. 

Canolfan Genedlaethol ar gyfer Plant a Theuluoedd Anna Freud

www.annafreud.org/coronavirus-support/

Cefnogaeth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Anxiety UK

08444 775 774   www.anxietyuk.org.uk
Gweithio i leddfu a chefnogi’r rhai hynny sy’n byw gydag anhwylderau gorbryder drwy gynnig gwybodaeth, cefnogaeth a dealltwriaeth drwy ystod gynhwysfawr o wasanaethau.

Age Cymru

08000 223 444   www.ageuk.org.uk/cymruInfo-line 
Ar faterion yn ymwneud â phobl hŷn yng Nghymru.

Bullying UK

08008 002 222   www.bullying.co.uk
Cyngor a chymorth ar bob math o fwlio.

Geiriadur Dod o hyd i Therapydd BACP

01455 883 300   www.bacp.co.uk
Drwy Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP) gallwch ddod i ddarganfod mwy am wasanaethau cwnsela yn eich ardal.

Beat

08088 010 677   www.beateatingdisorders.org.uk
Yn cynnig cyngor ar bob anhwylder bwyta.

Gwasanaeth cyfeillgarwch

www.housingcare.org
Gwasanaethau cwmnïaeth / cyfeillgarwch Sir y Fflint  Gwefan yn llawn sefydliadau sy’n cynnig y gwasanaeth uchod.

Big White Wall

02034 056 196   www.bigwhitewall.co.uk
Cymuned iechyd meddwl ar-lein.

Cymdeithas Seicolegol Prydain

https://www.bps.org.uk/coronavirus-resources/public
Cefnogaeth a chyngor ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion.

CAB (Cyngor Ar Bopeth)

08444 772 020   www.flintshirecab.org.uk
Yn rhoi cyngor a gwybodaeth am ddim a chyfrinachol am y gyfraith a lles cymdeithasol.

Carers UK

02073 784 999   www.carersuk.org
Darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i ofalwyr a drwy ymgyrchu dros newid.

CALM

0800 585 858   www.thecalmzone.net
Cefnogaeth i ddynion ifanc 15 i 35 oed.

Llinell Gymorth CALL (Cyngor a Gwrando Cymunedol)

0800 132 737   www.callhelpline.org.uk 
Llinell gymorth iechyd meddwl 24 awr dros y ffôn i Gymru gyfan.

Canolfan Iechyd Meddwl

02078 278 300   www.centreformentalhealth.org.uk
Gweithio i wella ansawdd bywyd pobl gyda phroblemau iechyd meddwl.

ChildLine

0800 1111   www.childline.org.uk
Llinell gymorth rad ac am ddim, genedlaethol i blant a phobl ifanc mewn trafferth neu berygl.

Combat Stress

08001 381 619   www.combatstress.org.uk
Yn cynnig cymorth iechyd meddwl i gyn-aelodau’r lluoedd arfog a’u teuluoedd.

Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol (CAIS)

Sir y Fflint 01244 831 798    Wrecsam 01978 261 125   www.cais.co.uk 
Helpu pobl sy’n cael trafferthion yn sgil bod yn gaeth i gyffuriau ac alcohol, iechyd meddwl a datblygiad personol a chyflogaeth.

Llinell Gymorth Gofal Profedigaeth Cruse

0808 808 1677   www.cruse.org.uk   ebost: northwales@cruse.org.uk 
Cefnogi teuluoedd ac unigolion mewn perthynas â cholli anwyliaid. 

DAN 24/7

Rhadffôn - 08088 082 234   www.dan247.org.uk
Llinell gymorth rad ac am ddim a dwyieithog i bawb yng Nghymru sydd eisiau mwy o wybodaeth neu gymorth yn ymwneud â chyffuriau neu alcohol.

DASU (Uned Ddiogelwch Cam-drin Domestig) Gogledd Cymru

Sir y Fflint - 01244 830 436   Wrecsam - 01745 814 494   www.dasunorthwales.co.uk   
Mae DASU yn cynnig gwasanaethau gwybodus, cyfrinachol ac o ansawdd sy’n gwerthfawrogi a pharchu HOLL oroeswyr Cam-drin Domestig.

Depression UK

www.depressionuk.org
Sefydliad hunan-gymorth cenedlaethol yn helpu pobl ymdopi gyda’u hiselder.

Dewis Cymru

www.dewis.cymru
Gwefan DewisC ymru yw’r lle i fynd os oes angen cymorth arnoch ynghylch eich lles – neu os ydych eisiau gwybod sut fedrwch chi helpu rhywun arall.

Partneriaeth Cefnogi Addysg

08000 562 561   www.educationsupportpartnership.org.uk
Llinell wasanaeth cymorth dros y ffôn 24/7 sy’n rhoi mynediad i athrawon at hyfforddwyr a chwnselwyr proffesiynol 365 diwrnod y flwyddyn.

FDF (Fforwm Anabledd Sir y Fflint yn flaenorol)

01352 756 316   www.thefdf.org.uk
Cydweithio i feithrin, datblygu a chefnogi galluogi, byw annibynnol o safon a symudedd ledled Cymru.

Hafal

01792 816 600 neu 01244 834 923   www.hafal.org
Elusen Gymreig genedlaethol ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

Hearing Voices

01437 769 982   www.hearingvoicescymru.org
Gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i ddeall ac ymateb yn well i anghenion pobl sy’n clywed lleisiau.

HOPELine

08000 684 141   www.papyrus-uk.org
Cyngor a chymorth i atal hunanladdiad i unrhyw un dan 35 oed.

Jigsaw   

01492 523 042   www.thejigsawgroup.org.uk
Grŵp sy’n dod â phobl at ei gilydd o bob cwr o Ogledd Cymru, a effeithiwyd gan gaethiwed i gyffuriau ac alcohol, iechyd meddwl niweidiol, diweithdra, troseddu neu heriau eraill bywyd – neu aelod o deulu neu ofalwr am rywun sydd yn.

KIM and KIM for HIM (Gwybodaeth, Ysbrydoliaeth, Ysgogiad)

01352 872 189    www.kim-inspire.org.uk
Helpu pobl i wella eu iechyd meddwl drwy weithgareddau grŵp ledled Sir y Fflint a Wrecsam.

LGBT+ Switchboard

03003 300 630   www.switchboard.lgbt
Gofod diogel i drafod unrhyw beth gan gynnwys rhywioldeb, hil, hunaniaeth, iechyd rhywiol a lles emosiynol. 

Meic

08088 023 456 / Text 84001   www.meiccymru.org
Gwybodaeth a chyngor i blant a phobl ifanc (dan 25) yng Nghymru.

Sefydliad Iechyd Meddwl

02078 031 101   www.mentalhealthfoundation.org.uk
Gwella bywydau unigolion gyda phroblemau iechyd meddwl neu anawsterau dysgu.

Mental Health UK

02078 403 008
Tynnu ynghyd arbenigwyr o elusennau iechyd meddwl cenedlaethol i wella dealltwriaeth a chynnig gofal a chymorth hanfodol.

National Debt Line

08088 084 000   www.nationaldebtline.co.uk
Cynnig cyngor cyfrinachol am ddim ar ddyledion.

Nightline

www.nightline.ac.uk
Gwasanaethau cymorth cyfrinachol, dienw, anfeirniadol, anghyfarwyddol ac anghynghorol a gynhelir gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr.

No Panic!

08449 674 848   www.nopanic.org.uk
Cefnogi pobl sy’n dioddef pyliau o banig ac OCD.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS)

01352 752 525   www.newcis.org.uk
Cefnogi gofalwyr yn y gymuned yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mind Gogledd Ddwyrain Cymru

01352 974 430   www.newmind.org.uk
Helpu pobl ar draws Sir y Fflint a Wrecsam i adfer yn dilyn problemau iechyd meddwl ac aros yn iach yn emosiynol. 

Sefydliad Pandas

08432 898 401   www.pandasfoundation.org.uk 
Cefnogaeth ar gyfer iselder cyn ac ar ôl genedigaeth neu seicosis ôl-enedigaeth.

Parabl

03007 772 257   www.parabl.org
Yn cynnig therapïau siarad i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol.

Cefnogaeth Postpartum

02075 942 136  or  01326 340 360   www.postpartum.net
Cydlynwyr gwirfoddolwyr proffesiynol sy’n cynnig cymorth gwybodus ac adnoddau i Famau a’u teuluoedd. Maent hefyd yn cynnig gwybodaeth a chymorth i ddarparwyr ardal sy’n gofalu am deuluoedd beichiog ac ôl-enedigol.

Refugee Council

02073 466 700   www.refugeecouncil.org.uk
Sefydliad mwyaf y DU sy’n gweithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Relate

03001 001 234   www.relate.org.uk
Cyngor, perthnasoedd, cwnsela, therapi rhyw, gweithdai, cyfryngu a chefnogaeth. 

Rethink

03005 000 927   www.rethink.org
Gwella bywydau pobl a effeithir yn ddifrifol gan salwch meddwl drwy grwpiau a gwasanaethau lleol.

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

www.rcpsych.ac.uk/about-us/responding-to-covid-19/covid-19-and-mental-health
Gwybodaeth ar amryw o wahanol salwch iechyd meddwl ar gyfer plant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr ac oedolion.

Y Samariaid

116123 o unrhyw ffôn   www.samaritans.org
Cymorth ddydd a nos dros y ffôn, gwybodaeth arbenigol ac ymgyrchu llwyddiannus.

SANELine

03003 047 000    www.sane.org.uk
Cefnogaeth a gwybodaeth ar gyfer pobl a effeithir gan salwch meddwl, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

SCOPE

0808 800 333   www.scope.org.uk
Ymgyrchu i herio a newid agweddau negyddol ynghylch anabledd a darparu gwasanaethau uniongyrchol.

Self-harm Support

01179 279 600    www.selfinjurysupport.org.uk
Yn canolbwyntio ar wella cymorth a gwybodaeth ynghylch hunan-niwed/ anafiadau.

SHOUT!

Anfonwch neges destun gyda’r gair SHOUT i  85258
Mae Shout yn wasanaeth cymorth testun 24/7, sydd am ddim ar yr holl brif rwydweithiau ffonau symudol, i unrhyw un sy’n cael trafferth ymdopi ac angen cymorth ar unwaith. 

SOBS (Goro

eswyr Profedigaeth drwy Hunanladdiad)

01352 755 895   www.uksobs.org
Yn rhoi cyfle i siarad yn gyfrinachol gyda rhywun sydd wedi dioddef profedigaeth drwy hunanladdiad ac yn gwybod nad ydych ar eich pen eich hun yn eich profiad.

Synergy – Mold City of Sanctuary

01352 757 998    www.synergy-mold.cityof sanctuary.org
Yn croesawu’r rhai hynny sy’n dianc rhag trais ac erledigaeth yn eu gwledydd eu hunain.

Together

02077 807 300   www.together-uk.org
Cefnogi pobl drwy wasanaethau iechyd meddwl.

UNLLAIS

01745 827 903   
Datblygiad, hyfforddiant a chymorth gyda lles emosiynol, camddefnyddio sylweddau ac anableddau dysgu ar gyfer sefydliadau ac unigolion.

Cymorth i Ddioddefwyr

08081 689 111    www.victimsupport.org.uk
Help i bobl a effeithiwyd gan droseddu neu ddigwyddiadau trawmatig.

Llinell Gymorth Dementia Cymru

08088 082 235    www.dementiahelpline.org.uk
Cefnogi pob; a effeithiwyd gan ddementia a’u gofalwyr.

Tîm Diwygio Lles

01352 704 848    www.siryfflint.gov.uk    Ebost: wrrt@flintshire.gov.uk
Gwasanaeth ymatebol i’ch helpu i wella eich gwydnwch ariannol oddi wrth filiau i fudd-daliadau, maent yno i'ch helpu a’ch cynorthwyo.

Cymorth i Ferched Cymdeithas Tai ClwydAlyn

01352 712 150    www.cahawomensaid@clwydalyn.co.uk
Gallwn gynnig gwybodaeth, cymorth a man diogel i aros ar gyfer merched a phant ac mae gennym leoliad galw heibio yn Nhreffynnon. 

Young Minds

02073 368 445    www.youngminds.org.uk
Yn cynnig gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sydd â phryderon am iechyd meddwl plentyn neu berson ifanc.

Timau Iechyd Meddwl Cymunedol (CMHT)
Tîm CMHT Gofal Sylfaenol a Thŷ Aston

03000 858 999 - Tîm CMHT Pwll Glas  
03000 850 007 - Tîm CMHT Tŷ Celyn