Alert Section

Amrywiaeth a Chydraddoldeb


Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a dileu gwahaniaethu. Mae polisi Amrywiaeth a Chydraddoldeb y Cyngor yn nodi sut y byddwn yn dileu gwahaniaethu, datblygu cyfleoedd cyfartal a meithrin perthnasau da rhwng cymunedau.  Rydym hefyd wedi datblygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 i ddiwallu dyletswyddau cydraddoldeb sector cyhoeddus, mae'r cynllun yn cynnwys ein hamcanion cydraddoldeb a'r camau y byddwn yn eu cymryd i'w cyflawni. 

Rydym yn aelodau balch o Raglen Cefnogwyr Amrywiaeth Stonewall.   Mae rhaglen Cefnogwyr Amrywiaeth Stonewall yn fforwm arfer da lle gall cyflogwyr weithio gyda Stonewall, a'i gilydd, i hyrwyddo cydraddoldeb lesbiaid, pobl hoyw, deurywiol a thrawsrywiol* yn y gweithle. 

Drwy ymuno â Chefnogwyr Amrywiaeth gobeithiwn y byddwn yn cyflwyno neges glir i'n gweithwyr LGBT a'r gymuned am ein hymrwymiad i gydraddoldeb.