Alert Section

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion tegwch a chydraddoldeb wrth ddarparu gwasanaeth a chyflogaeth i sicrhau y gall pawb gymryd rhan weithredol lawn yn y gymdeithas.

Amrywiaeth a Chydraddoldeb

Cydraddoldeb ac Amrywioldeb

Asesiadau O Effaith ar Gydraddoldeb

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb yw'r broses a ddefnyddir i sicrhau bod adrannau'n ystyried yr effeithiau argydraddoldeb wrth wneud penderfyniadau.

Diogelu

Mae diogelu yn cynnwys popeth y gall Cyngor ei wneud i gadw pobl yn saff, gan gynnwys lleihau'r risg o niwed a damweiniau, gweithredu i ymdrin â phryderon am ddiogelwch a sicrhau fod pobl yn tyfu i fyny ac yn byw mewn amgylchiadau diogel.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Mae'r cynllun hwn yn nodi ein hamcanion ynghylch cydraddoldeb a'n cynlluniau gweithredu i wneud Sir y Fflint yn lle tecach lle gall pobl gyflawni eu potensial, ffynnu a llwyddo.

Canlyniadau Cyfrifiad 2021

Cafodd y cyfrifiad diweddaraf, sydd yn cael ei gynnal bob deg mlynedd gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), ei gynnal ar 21 Mawrth 2021 yng Nghymru a Lloegr.