Asesiadau O Effaith ar Gydraddoldeb


Mae gan Gyngor Sir y Fflint ddyletswydd benodol, fel pob awdurdod cyhoeddus arall, i wneud asesiadau, a chyhoeddi’r canlyniadau, o effaith ein gwasanaethau, ein polisïau newydd a'n polisïau diwygiedig ar gydraddoldeb. Nod Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb yw sicrhau nad yw’n gwasanaethau a’n polisïau’n cael effaith negyddol ar wahanol grwpiau o bobl.

Rhestrir isod pob Cyfarwyddiaeth sydd eisoes wedi gwneud Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb.

  • Gwasanaethau Cymunedol
  • Gwasanaethau Corfforaethol
  • Amgylchedd
  • Dysgu Gydol Oes

Gwasanaethau Cymunedol

  • Crynodeb o Asesiad o Effaith Cydraddoldeb  - Polisi Cwynion
  • Cynllun gweithredu Cefnogi Pobl 2009 - 2010 
  • Crynodeb o Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Gwasanaethau Gofal Ychwanegol Shotton
  • Crynodeb o Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Gwasanaethau Yr Hen Fragdy 
  • Crynodeb o Asesiad Effaith Cydraddoldeb Gwasanaethau - Cefnogi Pobl, Y Meini Prawf 

Amgylchedd

Gwasanaethau Corfforaethol

  • Crynodeb o Asesiad Effaith Cynllun Cydraddoldeb - Canolfan Orffwys Cyfunol Sir y Fflint a Sir Ddinbych 

Asesu Effaith ar Gydraddoldeb

Pennodd y Cyngor ei gyllideb flynyddol ar 1 Mawrth 2012 ac roedd yn cynnwys yr angen i arbed tua £4.7m drwy weithio’n fwy effeithlon yn ystod 2012-2013. Ymgynghorwyd â’r cyhoedd a’r aelodau etholedig ynghylch cynigion y gyllideb.  I’n helpu ni i ddeall effaith posibl y cynigion ar gydraddoldeb mewn gwahanol rannau o’r gymdeithas, cafodd pob cynnig ei sgrinio’n unigol. Mae crynodeb o’r asesiad o effaith y gyllideb flynyddol ar gydraddoldeb i’w weld . Cwblhawyd asesiadau llawn o effaith y cynigion ar gydraddoldeb lle bo hynny’n briodol. 

Cysylltwch â

Swyddog Polisi - Cydraddoldeb
Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 6NG

Ffôn 01352 702122