Alert Section

ECO-Flex: Grant Tuag At Wella Effeithlonrwydd Ynni


Cynllun grant yw’r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) sy’n galluogi cwsmeriaid sy'n profi tlodi tanwydd i wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.

Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi Datganiad o Fwriad er mwyn galluogi rhoi’r cynllun hwn ar waith yn Sir y Fflint. 

Os yw eich cartref chi (boed wedi’i rentu neu’n eiddo i chi) yn aneffeithlon o ran ei ddefnydd o ynni a'ch bod yn gwario dros 10% o'ch incwm ar danwydd (neu os ydych yn derbyn budd-daliadau) fe allech fod yn gymwys i dderbyn grant ar gyfer mesurau gwella effeithlonrwydd ynni eich cartref gan gynnwys uwchraddio systemau gwresogi ac insiwleiddio.

Gweinyddir y grantiau gan asiantau sy’n gweithio ar ran cwmnïau ynni. Bydd yr asiantau’n casglu manylion cwsmeriaid, yn cynnal arolygon o ynni cartrefi ac yn trefnu bod gwaith yn cael ei wneud yng nghartrefi’r ymgeiswyr llwyddiannus.

Rhan Cyngor Sir y Fflint yn hyn yn syml iawn yw edrych ar geisiadau er mwyn sicrhau bod y meini prawf i fod yn gymwys ar gyfer grantiau yn cael eu cyrraedd.

Landlordiaid ac aelodau’r cyhoedd -  os gwelwch yn dda peidiwch ag anfon eich ffurflenni cais atom yn uniongyrchol, rhaid gwneud hynny mewn partneriaeth â chwmni ynni neu eu hasiant.