Alert Section

Rheoli plâu


Caiff y cyfan o’n gwaith ei wneud ynglŷn ag iechyd a diogelwch a diogelu anifeiliaid nad ydynt yn darged.

Defnyddiwn blaleiddiaid, trapiau, a mesurau ataliol i sicrhau bod y plâu’n cael eu canfod a’u cywiro mor gyflym a thrugarog â phosib. Byddwn yn eich cyflenwi â gwybodaeth am y dulliau gorau o atal y plâu rhag dychwelyd hefyd.


Byddwn yn trin ar gyfer y canlynol:

 • Llygod mawr
  Fe wnawn ni drin y tu mewn neu’r tu allan.
  Mae baw llygod mawr yn ddu/frown tywyll ei liw ac yn tua ½ modfedd o hyd.
 • Llygod
  Rydym yn trin yn y tŷ yn unig, ni fyddwn yn rhoi triniaeth y tu allan neu mewn gerddi ayb.
  Mae baw llygod yn tueddu i edrych yn debyg i ronynnau du o reis.
 • Chwain
  Os ydych yn cael eich brathu o gwmpas gwaelod eich coes a’ch fferau a bod gennych gathod/gŵn yn eich cartref yna fe allech fod â phla o Chwain, y peth cyntaf i’w wneud ydi cael yr anifail anwes wedi’i drin gan filfeddyg am chwain, yna cysylltu â ni i drefnu i Swyddog drin y tŷ os bydd angen. Bydd mwy o gyngor yn cael ei roi pan wnewch chi’r alwad.  Codir tâl am y driniaeth ar bawb gan fod modd osgoi chwain anifeiliaid anwes trwy fod yn berchen cyfrifol ar anifail anwes h.y. cael trin yr anifail anwes rhag chwain yn rheolaidd gan filfeddyg / y perchennog.
 • Wasp
  Byddwn ond yn trin y tu allan (gan gynnwys adeiladau allanol).  Mae triniaeth yn drethadwy , bydd consesiwn yn cael eu cymhwyso os ydych yn derbyn Cymhorthdal ​​Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith Lwfans Byw i'r Anabl ( DLA ) neu Bensiwn y Wladwriaeth. Rhaid darparu prawf o fudd-daliadau yn cael eu dangos i Swyddog Rheoli Pla neu fel arall bydd rhaid i chi dalu . Rhaid i'r budd-dal fod yn daladwy i'r perchennog tŷ / Tenant ac nid i ddibynyddion / plant ac ati.
 • Morgrug ymlusgol
  Rydym yn trin yn y tŷ yn unig, ni fyddwn yn rhoi triniaeth y tu allan neu mewn gerddi ayb.  Mae triniaeth yn drethadwy , bydd consesiwn yn cael eu cymhwyso os ydych yn derbyn Cymhorthdal ​​Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith Lwfans Byw i'r Anabl ( DLA ) neu Bensiwn y Wladwriaeth. Rhaid darparu prawf o fudd-daliadau yn cael eu dangos i Swyddog Rheoli Pla neu fel arall bydd rhaid i chi dalu. Rhaid i'r budd-dal fod yn daladwy i'r perchennog tŷ / Tenant ac nid i ddibynyddion / plant ac ati.

Nid ydym yn trin ar gyfer y canlynol:

 • Ystlumod 
  Mae’r rhain wedi’u gwarchod, cysylltwch â Chyngor Cefn Gwlad Cymru 01248 385500 am gyngor
 • Gwenyn
  Efallai y bydd gwenynwr lleol yn gallu helpu er efallai y bydd yn codi tâl (gweler Yellow Pages).
 • Llwynogod 
  Ewch i RHS website am wybodaeth ddefnyddiol ynghylch sut i ddelio â llwynogod yn eich gardd.

Gallech gyfeirio at Yellow Pages i gael rheolwr plâu preifat ar gyfer y canlynol

 • Pycs
 • Tyrchod
 • Morgrug hedegog
 • Pryfed heidiog
 • Gwiwerod
 • Adar
 • Pryf pren
 • Chwilod
 • Cacwn meirch
 • Psosidiaid
 • Gwiddon
 • Pryfed arian
 • Gwyfynod
 • Euddon
 • Llwynogod
 • Cwningod

Ffioedd A Taliad

Codir tâl am rai triniaethau fel y nodir uchod. Gallwch dalu'r gweithiwr pan fydd yn ymweld i roi triniaeth. Rydym yn croesawu taliad gyda siec (yn daladwy i 'Cyngor Sir y Fflint'), arian parod a'r rhan fwyaf o gardiau credyd neu ddebyd. Neu gallwn anfon anfoneb atoch (codir tâl ychwanegol am anfonebu).

Aelwyd Breifat
GwasanaethFfiTAWGyfan

Llygod Mawr a Llygod 

£60.49 £12.10 £72.59

Chwain

£63.24 £12.65 £75.89

Wasp

£54.99 £11.00 £65.99

Morgrug ymlusgol

£49.50 £9.90 £53.39

Cacwn (cyngor yn unig)

£35.75 £7.15 £42.90

Galwad a Gollwyd / preswylydd ddim ar gael adeg apwyntiad

£35.75 £7.15 £42.90

Cyfradd Rhatach

£34.83 £6.97 £41.80
Masnachol a Busnes
GwasanaethFfiTawGyfan
Llygod Mawr, Llygod, Wasps, Morgrug ymlusgol, Chwain  £57.74 £11.55 £69.29
Contracts Gan ddechrau o £48 
Rhestr o wasanaethau a chostau Rheoli Plâu o 1 Hydref 2023

Gofyn am Ymweliad / Cyngor Pellach

Ffurflen Rheoli Plâu - Ymholiad Cyffredinol

Neu cysylltwch â Gwarchod y Cyhoedd ar 01352 703440 a siarad â chynghorydd.


Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd yr Adran Rheoli Plâu yn ceisio ymateb i geisiadau i drin plâu o fewn 3 diwrnod gwaith. Yn yr haf mae’n llwyth gwaith yn cynyddu’n fawr, felly ni allwn addo cwrdd â’r amseroedd ymateb uchod.