Alert Section

Iechyd yr Amgylchedd

Nod yr Adran yw diogelu iechyd yr amgylchedd ar ran pobl Sir y Fflint yn y gweithle, yn eu cartrefi ac wrth iddynt hamddena

Cyflenwadau dŵr preifat yn Sir y Fflint

Mae cyflenwad dŵr cyhoeddus a phreifat yn cael ei fonitro i sicrhau nad yw dŵr yfed yn y Sir yn achosi unrhyw risg i iechyd.

Cynllun sgorio hylendid bwyd - gwybodaeth i defnyddwyr

Cael hyd i sgôr safle bwyd ar-lein

Diogelwch bwyd

Am ymholiadau a chwynion cyffredinol ynglyn â bwyd

Niwsans Sŵn

Broblemau Niwsans Sŵn

Nodwyddau a chwistrellau

Y gwasanaeth rydym ni'n ei ddarparu, yr hyn nad ydym yn ei wneud, beth allwch chi ei wneud,

Rheoli plâu

Mae gwasanaeth rheoli plâu'r cartref ar gael i ddelio â phlâu yr ystyrir eu bod yn berygl i iechyd y cyhoedd neu i ddiogelwch bwyd.

The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) (Amendment) Regulations 2020

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (No. 5) (Cymru) (Diwygio) 2020