Alert Section

Cysylltiadau Tai Cyngor


Mae’r Cyngor yn berchen ar oddeutu 7,500 o dai a 1,750 o garejys ac yn eu rheoli i gyd.  Mae’r rhain wedi’u lleoli mewn ystadau yn bennaf ac yn cynnwys cymysgedd o dai, fflatiau a byngalos.  Mae ganddo gynlluniau gwarchod ar gyfer pobl hŷn hefyd.

Gwneud cais am Dai yn Sir y Fflint

Mae’r gwaith o reoli’r tai o ddydd i ddydd a darparu gwasanaethau i denantiaid yn cael ei drin ar lefel leol trwy 3 swyddfa Tai Cymdogaethol:

01352 701500

Mae’r Tîm Incwm yn gyfrifol am gasglu pob rhent sy’n ddyledus i’r Cyngor a gellir cysylltu â’r tîm ar 01352 703838.
Cyfarwyddyd i’ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu i dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Rhenti

Mae’r Gwasanaeth Trwsio i denantiaid yn gweithredu o Swyddfeydd y Sir yn y Fflint ac yn cael ei oruchwylio gan y Rheolwr Asedau Tai.  Os oes gennych waith trwsio dylech ffonio’r rhifau canlynol:

Gwaith trwsio yn ystod y dydd: 01352 701660   
Gwaith trwsio y tu allan i oriau (argyfwng): 01352 702121
Gwella a Thrwsio

Tîm Opsiynau Tai ar 01352 703777 
Digartrefedd