Tai

Gwneud cais am dŷ Cyngor a chael cyngor ynghylch Gwasanaethau Tai Cyngor Sir y Fflint

Rhent Tai

Gwybodaeth ddefnyddiol am gyfrifon rhent

Gwella a Thrwsio

Gwybodaeth am Atgyweirio Tai a sut i roi gwybod am waith atgyweirio.

Datrysiadau Tai

Cyngor ac arweiniad ar wneud cais am dai cymdeithasol, trosglwyddo tai, tai fforddiadwy ac ati.

Digartref / Digartrefedd

Cysylltu â'r Tîm Dewisiadau Tai i gael cyngor ynghylch digartrefedd

Streetlink

Mae StreetLink yn wefan sy'n galluogi'r cyhoedd i roi gwybod i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr am bobl sy'n cysgu allan yn eu hardal.

Tai Fforddiadwy

Mae Cyngor Sir y Fflint yn hybu cynllun prynu cartrefi rhad, sy'n galluogi'r rheini na allant fforddio prisiau'r farchnad agored i bryn eu tŷ eu hunain.

Rhaglen Tai Ac Adfywio Strategol (RhTAS)

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i gwrdd ag anghenion y gymuned leol am dai fforddiadwy ar draws y sir

Rheoli Cartrefi ac Eiddo Gogledd Ddwyrain Cymru

Mae North East Wales (NEW) Homes and Property Management, wedi'i leoli yn Sir y Fflint a bydd yn berchen ar, yn prydlesu ac yn rheoli eiddo ar draws y sir.

Safon Ansawdd Tai Cymru

Safon Ansawdd Tai Cymru

Grantiau & Benthyciadau Tai

Y cymorth sydd ar gael i berchnogion tai drwsio, gwella ac addasu eu cartrrefi.

Tai Gofal Ychwanegol

Dysgu mwy am gynlluniau Tai Gofal Ychwanegol Cyngor Sir y Fflint

Llety Rhent Preifat

Os ydych yn dymuno rhentu tai yn y sector preifat, angen help i ddod o hyd i'ch blaendal neu landlord, yna ewch i'n tudalennau sector rhentu preifat ar flintshirehousing.co.uk

Eiddo ar rent preifat wedi adfeilio

Mae Cyngor Sir y Fflint yn credu fod hawl gan bawb i fyw mewn cartref sydd mewn cyflwr da

Tai Amlfeddiannaeth (HMO)

Dan Ddeddf Tai 2004 mae trwyddedu rhai mathau penodol o Dai Amlfeddiannaeth yn orfodol

Tai Cyngor

Cael hyd i fanylion cyswllt defnyddiol ar gyfer y Gwasanaethau Tai

Strategaeth Tai a Chynllun Gweithredu Sir y Fflint 2019 - 2024

Mae'n bleser gennym gyflwyno'n Strategaeth Tai a Chynllun Gweithredu ar gyfer 2019-2024, sy'n gosod ein huchelgais i ddarparu tai fforddiadwy a chefnogaeth ar draws Sir y Fflint

Hawl i Brynu

Deddfwriaeth sy'n diddymu'r Hawl i Brynu yn derbyn Cydsyniad Brenhinol

Ymgynghoriad ar Ddarparu Cymorth yn ôl yr Angen

Fel rhan o raglen Cefnogi Pobl, mae Sir y Fflint ar hyn o bryd yn comisiynu amrediad o wasanaethau Cymorth yn ôl yr Angen gan nifer o wahanol sefydliadau, gyda'r nod o helpu pobl gadw a chynnal eu tenantiaethau.

Datganiad Tai

Mae Cyngor yn cydnabod bod angen sicrhau canlyniadau da i bobl sydd ag anghenion tai a hynny drwy gymorth gwasanaethau atal digartrefedd effeithiol, sy'n canolbwyntio ar bobl, yn unol â darpariaeth Deddf Tai (Cymru) 2014.

Hysbysiad Preifatrwydd

Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol.