Hafan > Preswyl > Tai > Gwella a Thrwsio

Gwella a Thrwsio

Ein Cyfrifoldebau

Ni sy'n gyfrifol am atgyweirio a chynnal a chadw strwythur y cartref yr ydych yn byw ynddo.

Mae hyn yn cynnwys yr holl rannau allanol ac unrhyw osodion a ffitiadau a ddarperir gennym onid ydynt yn rhan o'ch cyfrifoldebau chi. Ein cyfrifoldeb ni hefyd yw'r holl bibellau, gwifrau a gosodion gwresogi, draeniau, pwer a goleuadau, ac unrhyw larymau mwg a osodwyd gennym. Byddwn hefyd yn trefnu atgyweirio unrhyw offer a ddarparwyd gennym a glanhau simneiau a ddefnyddir ar gyfer tanau coed a glo. Y tu allan i'ch cartref, ni sy'n gyfrifol am unrhyw waliau a ffensys sy'n eiddo i ni ac am risiau a IIwybrau sy'n arwain o gyffiniau'r eiddo i'r prif ddrysau, i'r man sychu dillad ac i unrhyw dai allan a siedau a ddarparwyd gennym ni yn wreiddiol. Ni sy'n gyfrifol hefyd am unrhyw garejys sy'n rhan o'r adeilad, ac am unrhyw gyfleusterau cyffredin, gerddi cyffredin a mannau agored.

Cydgyfrifoldeb am Ddiogelwch Nwy

Yn gyfreithiol, rhaid inni archwilio diogelwch y nwy ym mhob cartref lle mae cyflenwad nwy. Rhaid ichi roi caniatâd inni ddod i'ch cartref i gynnal yr archwiliad. Os na wnewch, byddwn yn gweithredu i gael mynediad. Rydym yn cynnal yr archwiliad hwn er eich budd chi. Cofiwch, hefyd, fod yn rhaid ichi beidio a chau tyllau awyr.

I roi gwybod am atgyweiriadau angenrheidiol:

Gallwch chi roi gwybod am Atgyweirio Tai Cyngor trwy gyflwyno ffurflen ar-lein:

Adrodd Trwsio Tai Cyngor

 

Neu, gallwch gysylltu ag Atgyweiriadau Tai ar 01352 701660 (yn ystod oriau swyddfa).

Am atgyweiriadau brys y tu allan i oriau, ffoniwch 01344 786590.

Esboniad a Chyngor Pellach

Pa atgyweiriadau mae'r Gwasanaeth Atgyweirio yn gyfrifol amdanynt?
Ni sy'n gyfrifol am du allan eich cartref, y prif adeiladwalth ac unrhyw osodion neu ffitiadau a osodwyd gennym y tu mewn i'ch cartref. Chi sy'n gyfrifol am gynnal tu mewn eich cartref ac am rai atgyweiriadau ac offer newydd. (Gweler Ein Cyfrifoldebau Ni ac Eich Cyfrifoldebau Chiuchod)

Oes rhaid imi dalu am unrhyw atgyweiriadau?
Os byddwch yn adrodd am atgyweiriad sydd ei angen oherwydd difrod a achoswyd gennych chi neu gan rywun yn eich cartref, byddwn yn disgwyl i chi ei atgyweirio ac i dalu am ei wneud. Byddwn bob amser yn gwneud gwaith brys er mwyn sicrhau eich bod chi a'ch teulu'n ddiogel ond byddwn yn codi tâl am hyn os mai chi a achosodd y broblem. Mae ein taliadau'n cynnwys costau gweinyddu. Os digwyddodd y difrod oherwydd lladrad neu fandaliaeth ac os gallwch roi Rhif Trosedd yr Heddlu i ni, ni chodir tal arnoch am gost yr atgyweiriadau.

A allaf hawlio am ddifrod i'm cartref?
Chi sy'n gyfrifol am addurno tu mewn eich cartref. Chi sy'n gyfrifol hefyd am eich eiddo personol, carpedi, ayb. Dylech yswirio cynnwys eich cartref ar gyfer y pethau hyn rhag ofn iddynt gael eu dwyn neu eu difrodi. Os mai ni sy'n gyfrifol am unrhyw ddifrod gallwch hawlio'r gost.

 

Boeler ddim yn gweithio? Rhowch gynnig ar y camau trwsio boeler syml hyn cyn gofyn am gymorth.

Cyngor Diogelwch yn y Cartref - Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.