Alert Section

Llety â Chymorth


Mae Cyngor Sir y Fflint yn comisiynu nifer o Brosiectau Tai â Chymorth sy'n anelu at weithio gyda phobl sy'n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref.  Mae'r Prosiectau hyn yn cynnig gwasanaethau tai a chymorth ac yn opsiwn i bobl nad ydynt yn barod i gymryd eu llety eu hunain eto.  Mae cymorth yn y prosiectau yn cynnwys pecyn cymorth pwrpasol a fydd yn canolbwyntio ar anghenion unigol pobl. Bydd ein Gweithwyr Cymorth yn gweithio gyda chi i adeiladu ar eich sgiliau, gan fynd i'r afael ag unrhyw faterion sy'n eich atal rhag cael mynediad i lety annibynnol hirdymor.  Yna byddant yn eich helpu i symud ymlaen o Lety â Chymorth i’ch cartref eich hun cyn gynted ag y byddwch yn barod. 

Bydd y Prosiect Tai â Chymorth sydd ar gael yn dibynnu ar faint eich cartref (teulu, sengl, cwpl) a hefyd eich anghenion cymorth tai.  Mae yna wahanol brosiectau ledled Sir y Fflint sy'n arbenigo mewn darparu llety ond mae argaeledd yn gyfyngedig ac yn aml mae gennym restr aros. 

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer Llety â Chymorth, cwblhewch hunan-atgyfeiriad drwy ddilyn y Ddolen isod. 

Ffurflen Atgyfeirio


Pa fathau o lety sydd ar gael?

Mae mathau o lety yn amrywio o brosiect i brosiect ond maent yn cynnwys: 

  • Fflatiau a thai hunangynhwysol  
  • Ystafell o fewn prif adeilad gyda chyfleusterau a rennir megis ystafell ymolchi a / neu gegin 

Ble mae'r Llety â Chymorth?

Mae gennym ni Lety â Chymorth amrywiol ledled Sir y Fflint a phrosiectau wedi’u lleoli yn yr ardaloedd canlynol:

  • Treffynnon
  • Bwcle
  • Oakenholt
  • Maes Glas
  • Glannau Dyfrdwy
  • Garden City
  • Y Fflint

Sylwch, mae gwahanol brosiectau wedi'u lleoli mewn ardaloedd gwahanol ac ni allwch nodi ym mha ardal yr hoffech gael llety os cynigir lleoliad tai â chymorth.

Unwaith y derbynnir eich atgyfeiriad, cewch eich cymhathu â'r prosiect mwyaf addas a'ch gwahodd am gyfweliad.

Beth fydd yn rhaid i mi ei dalu i fyw mewn Llety â Chymorth?

Bydd cost y rhent yn cael ei hawlio drwy Fudd-dal Tai a byddwch yn atebol i gyfrannu tâl cyfleustodau wythnosol bach.  Bydd y ffigur hwn yn cael ei rannu gyda chi yn ystod y broses gyfweld ac mae'n amrywio o brosiect i brosiect.  

What will I have to pay to reside in Supported Accommodation?

The cost of rent will be claimed via Housing Benefit and you will be liable to contribute a small weekly utility charge. This figure will be shared with you during the interview process and differs from project to project.  

Pa mor aml y byddaf yn cyfarfod â'm gweithiwr cymorth mewn Llety â Chymorth?

Mae rhai o'r prosiectau yn cael eu cefnogi 24 awr sy'n golygu y bydd staff wrth law bob amser. Mae prosiectau eraill yn ‘unedau gwasgaredig’ sy’n golygu eu bod yn llety hunangynhwysol, wedi’u lleoli yn y gymuned.

Bydd pob prosiect yn cynnig sesiynau cymorth rheolaidd a fydd yn cynnwys cynllun gweithredu pwrpasol gyda’r nod o’ch cefnogi i symud ymlaen cyn gynted ag y byddwch yn barod. 

Oes gen i hawl i gael Ymwelwyr?

Gallwch, yn y rhan fwyaf o brosiectau caniateir i chi gael ymwelwyr, fodd bynnag, ni fyddant yn gallu aros dros nos.  Byddwch yn gallu trafod hyn yn fanylach gyda'r prosiect unigol yn ystod y broses gyfweld.

A fyddaf yn cael mynd â fy anifail anwes?

Yn anffodus, ni allwn ddarparu ar gyfer anifeiliaid anwes o fewn ein Prosiectau â Chymorth.