Alert Section

Harolwg Landlord


Diolch am dreulio amser i gymryd rhan yn ein Harolwg Landlord.

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i wella ein gwasanaethau i’n cymuned felly mae eich barn a phrofiadau yn bwysig iawn i ni.

Un o’r ffyrdd rydym eisiau gwella ein gwasanaethau cefnogi yw creu swydd Swyddog Cyswllt Landlordiaid. Bydd rôl y Swyddog yn eich darparu chi gyda’r cymorth iawn ar y lefel iawn i weddu eich anghenion. Er mwyn gwneud hynny, rydym yn gofyn i landlordiaid gymryd amser i roi mwy o wybodaeth i mi ar yr anawsterau rydych wedi’u profi yn y gorffennol, beth ydych chi’n ei chael yn anodd rŵan mewn perthynas â gosod eich eiddo a pha fath o gefnogaeth yr hoffech ei gael gennym ni.

Os hoffech dderbyn mwy o gyngor o ran newidiadau deddfwriaethol, diweddariadau budd-daliadau a chyllid neu os hoffech mwy o gymorth ymarferol o ran rheoli eich tenantiaethau, rhowch wybod i ni. Dyma eich cyfle chi i helpu siapio dyfodol y gwasanaethau rydym yn eu darparu.


Harolwg Landlord