Alert Section

Aelod Lleyg i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Mae Sir y Fflint yn gyngor unedol sydd ag enw da am arloesedd, gweithio mewn partneriaeth blaengar, a chyflawni ei ymrwymiadau'n gryf yn rhanbarth Gogledd Cymru a ledled Cymru.

Gyda chymaint o gyfleoedd a heriau o'n blaenau, bydd aelod lleyg y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn dod ag ystod o wybodaeth, sgiliau a phrofiad o'r sector preifat, y sector cyhoeddus neu'r trydydd sector i helpu'r Cyngor i barhau i weithredu er budd y cyhoedd a dilyn canllawiau arfer gorau.

Ar hyn o bryd mae gan Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Sir y Fflint wyth Cynghorydd a dau aelod lleyg ac rydym bellach yn chwilio am drydydd aelod lleyg i ymuno â'n Pwyllgor.  Mae aelod lleyg yn dod â dull amhleidiol a anesmwythyd wrth adolygu digonolrwydd a gweithrediad ein prosesau a'n gweithdrefnau mewnol.

Gall bod yn aelod lleyg fod yn brofiad gwerth chweil gan roi'r cyfle i chi gynrychioli cymuned Sir y Fflint yn annibynnol.

Mae adborth gan ein haelodau lleyg presennol yn dangos pa mor werthfawr yw rôl:

'Rwy'n teimlo fy mod yn helpu i ddiogelu buddiannau trigolion Sir y Fflint drwy gadw llygad barcud ar sut mae'r Cyngor yn cynnal ei fusnes a gofyn cwestiynau drwy'r amser...nes fy mod yn fodlon!'

‘Fel aelod o Bwyllgor Archwilio, mae gennyf trosolwg o'r trefniadau ar gyfer adrodd ariannol, rheoli risg ac archwilio.   Ceisiaf ddefnyddio fy mhrofiad o weithio mewn llywodraeth leol am flynyddoedd lawer, gobeithio, i wella'r trefniadau presennol drwy ofyn cwestiynau a darparu her adeiladol.  Fel hyn, mae'n werth cyfrannu at y broses lywodraethu gorfforaethol a allai arwain yn y pen draw at well gwasanaethau i'r gymuned leol'.

I weld rhagor o wybodaeth am rôl aelod lleyg, gweler y cysylltiadau isod.

Dyddiad cau: 28 Chwefror 2022

Taliadau:     
Cyfarfod Hanner Diwrnod £105
Cyfarfod yn para dros 4 awr £210

I weld yr hysbyseb
Gweld gwybodaeth ategol am y rôl hon
I weld ddisgrifiad y swydd
I wneud cais am y rôl