Alert Section

Swyddi a Gyrfaoedd


Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd y dudalen swyddi gwag a swyddi mewnol gwag ar gael heddiw. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Amdanom ni

Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu gwasanaethau cyhoeddus lleol ar gyfer 156,100 o bobl sy'n byw ar 69,729 o aelwydydd

Cymunedau am Waith

Un o Raglenni Llywodraeth Cymru yw Cymunedau am Waith (CaW). Fe'i hariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) i gyflenwi gwasanaethau cymorth cyflogaeth yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Swyddi Gwag

Croeso i dudalennau swyddi Cyngor Sir y Fflint, lle cewch hyd i'n holl swyddi gwag a gwybodaeth am y broses ymgeisio a recriwtio.

Sut i Wneud Cais

Cewch wybodaeth i'ch helpu i lenwi'r ffurflen gais ar y tudalennau a ganlyn. Os na chewch hyd i wybodaeth benodol neu os hoffech unrhyw fath o gymorth ychwanegol, os gwelwch yn dda cysylltwch â'n gwasanaethau i weithwyr ar 01352 702060.

Gweithio i Sir Y Fflint

Mae'r Cyngor yn cydnabod fod y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn sgil bwysig a gwerthfawr yn y gweithle ac mae wedi ymrwymo i gynyddu nifer y gweithwyr dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy'n gallu gweithio yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddwn hefyd yn cefnogi unrhyw weithwyr newydd a phresennol sy'n dymuno dysgu Cymraeg neu wella / datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg.

Aelod Lleyg i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Gall bod yn aelod lleyg fod yn brofiad gwerth chweil gan roi'r cyfle i chi gynrychioli cymuned Sir y Fflint yn annibynnol

Cymorth I Gyn Filwyr Ddod O Hyd I Waith

Rydym yn sylweddoli y gall fod yn anodd addasu ar ôl i'ch gyrfa yn y Lluoedd Arfog ddod i ben. Yma, cewch gyngor i'w gwneud yn haws addasu.

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli i'r Cyngor

Gweithwyr Dan Hyfforddiant

Fel Gweithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint, byddwch yn dysgu yn y gwaith, yn cynyddu eich gwybodaeth a'ch sgiliau, yn ennill cymwysterau ac arian ar yr un pryd.

Maethu

Mae maethu gyda'ch Cyngor lleol yn rhoi siawns i chi helpu plant lleol a'u helpu i aros yn eu hardaloedd a'u hysgolion lleol. Bydd cymorth a hyfforddiant ar gael ar garreg eich drws a thîm o weithwyr profiadol gerllaw y gallwch ymddiried ynddyn nhw i fod yno i chi bob cam o'r ffordd. Ymunwch â thros 100 o deuluoedd lleol sydd eisoes yn maethu gyda ni.