Alert Section

Gwirfoddoli


Mae miloedd o bobl ar draws Sir y Fflint yn rhoi o’u hamser hamdden i helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl eraill.  Mae gennym lawer o gyfleoedd gwirfoddoli gwahanol ar gael yng Nghyngor Sir y Fflint.  Mae’r amrywiaeth o bethau y gall pobl eu gwneud i gefnogi eu cymunedau lleol yn ddi-ben draw bron. 

Ceir buddiannau personol gwych o fod yn wirfoddolwr.  Mae pobl sy’n gwirfoddoli yn cael synnwyr o fodlonrwydd eu bod wedi helpu i gefnogi o fewn y gymuned.  Mae rhai cyfleoedd gwirfoddoli yn galluogi pobl i fanteisio ar ddysgu sgiliau newydd, mynychu hyfforddiant gwahanol a gwella cyflogadwyedd yn y dyfodol.  

Beth sydd ynddo i chi?

Beth bynnag yw’ch rheswm dros wirfoddoli mae manteision lu i chi ac i’ch cymuned.  Gallwn eich cynorthwyo i gyrraedd eich nodau personol.

Mae gwirfoddoli’n darparu’r profiad a’r cymwysterau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, mae’n dangos eich bod yn ymroddedig a'ch bod yn gyflogadwy.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant i’ch paratoi ar gyfer Gwirfoddoli ac i wneud y mwyaf o’ch gweithgareddau. 

Ni ddylech fod ar eich colled, ble fo’n bosib byddwn yn ad-dalu costau a gytunwyd arnynt megis teithio a pharcio ceir.  

Beth allwch chi ei ddisgwyl gennym ni?

  • Hyfforddiant ymsefydlu llawn i'ch rôl o fewn y gwasanaeth
  • Cefnogaeth ac adborth rheolaidd gan oruchwyliwr 
  • Disgrifiad ysgrifenedig o’ch gweithgareddau gwirfoddoli
  • Cydnabyddiaeth o rolau a chyfrifoldebau gwahanol gwirfoddolwyr a gweithwyr sy’n derbyn tâl
  • Cyfleoedd hyfforddiant parhaol. 

Beth yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi

Tra byddwch yn cymryd rhan yn y Gweithgareddau Gwirfoddoli, disgwylir i chi fod yn llysgennad i Gyngor Sir y Fflint.  Bydd eich gweithgareddau gwirfoddoli yn ychwanegu gwerth at y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig i bobl Sir y Fflint. 

O safbwynt eich gweithgareddau gwirfoddoli rhaid i chi:

• Fod yn ddibynadwy, yn ymrwymedig ac yn broffesiynol
• Gweithredu yn gyfrinachol ac yn gynnil 
• Cofleidio cydraddoldeb a gwerthoedd amrywiaeth
• Bod â dyletswydd gofal i ddiogelu a hyrwyddo lles yr holl bobl y byddwch yn delio â hwy
• Cadw at yr holl ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch a diogelu data. 

Sut ydw i'n gwneud cais?

Os ydych yn ateb i hysbysebu penodol am wirfoddolwr, gallwch gwblhau’r Ffurflen Gais Wirfoddoli a’i bostio at y Rheolwr sy’n recriwtio.  Bydd cyfeiriad e-bost i’w ganfod ar yr hysbyseb. 

Os ydych am roi eich enw ymlaen ar gyfer unrhyw gyfleoedd gwirfoddoli yn gyffredinol, gallwch gofrestru gyda Chyngor Gwirfoddoli Lleol Sir y Fflint (FLVC) drwy anfon e-bost atynt info@flvc.org.uk neu ffonio 01352 744000.  Byddant wedyn yn cadw eich manylion ar ffeil ac yn cydweddu’ch sgiliau gydag unrhyw gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael.