Alert Section

Cyngor Cyn Gwneud Cais Cynllunio


RHYBUDD COVID-19
Sylwch na allwn brosesu ceisiadau papur, cyflwynwch trwy'r porth neu'r blychau e-bost isod.

Os oes gennych ymholiad ceisiwch ei gyflwyno trwy e-bost yn uniongyrchol i'r swyddog. Os nad ydych yn adnabod cyfeiriad e-bost y swyddog defnyddiwch y cyfeiriad canlynol:

 • Ar gyfer materion cynllunio e-bost planningadmin@flintshire.gov.uk
 • Ar gyfer rheoliadau adeiladu e-bostiwch bcadmin@flintshire.gov.uk 
 • Ar gyfer e-bost datblygu priffyrdd highwaysdc@flintshire.gov.uk 

Manteision defnyddio ein gwasanaeth cynghori cyn cyflwyno cais cynllunio.

Mae darparu cyngor anffurfiol ac adeiladol i helpu i ffurfio a datblygu cynigion datblygu yn rhan bwysig o’n gwasanaeth.  Gall helpu i ffurfio cynlluniau’n bositif cyn i ormod o amser ac arian gael ei fuddsoddi.  Gall hefyd ein helpu i nodi’n gynnar unrhyw gynlluniau y mae’n swyddogion cynllunio yn credu sy’n anhebygol o gael caniatâd cynllunio.  Drwy gynnig gwasanaeth cynghori cyn cyflwyno cais, ein nod yw:-

 • Nodi polisïau mabwysiedig/newydd sy’n berthnasol i gynigion datblygu.
 • Nodi canllawiau cynllunio perthnasol ac ystyriaethau eraill.
 • Nodi ymgyngoreion allanol, grwpiau a phreswylwyr y dylech o bosibl ymgysylltu â nhw.
 • Cadarnhau dogfennau a gwybodaeth y bydd angen eu cyflwyno hefyd.
 • Rhoi syniad o’r cyfraniadau ariannol tebygol (os o gwbl) a fydd yn ofynnol.
 • Rhoi syniad, lle bo hynny’n bosibl, a yw’r swyddogion yn meddwl fod y cynnig yn debygol o cael cymeradwyaeth ffafriol yng ngoleuni polisïau ac ystyriaethau pwysig eraill.
 • Os yw cynllun yn cael ei ystyried yn annerbyniol, darparu arweiniad ynglŷn â beth y dylid ei wneud i fynd i’r afael â phryderon.
 • Rhoi syniad o’r dulliau penderfynu a’r terfynau amser tebygol.

O 1 Gorffennaf 2015 ymlaen codir tâl am ddarparu cyngor cyn cyflwyno cais.  O’r dyddiad hwnnw rhaid i unrhyw geisiadau am gyngor gael eu cyflwyno ar ffurflen safonol.

Canllaw ynglŷn â chyngor cyn gwneud cais cynllunio

Ffurflen Gais

Ffioedd

Ar hyn o bryd nid yw’r Cyngor yn medru dangos cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru.  Mae hynny wedi arwain at nifer o geisiadau cynlluniau ac ymholiadau ar gyfer datblygiadau tybiannol ar safleoedd y tu allan i ffiniau aneddiadau fel y diffinnir yn y CDU a fabwysiadwyd.  Gan hynny mae’r Cyngor wedi creu drafft o Nodyn Cyfarwyddyd i Ddatblygwyr a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 16/06/15.  Pwrpas y Nodyn yw darparu canllaw i ddarpar ymgeiswyr ynglŷn â darparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos fod y datblygiad arfaethedig yn gynaliadwy ac yn hyfyw a chyraeddadwy er mwyn gwneud cyfraniad dilys a chynnar i’r cyflenwad tir ar gyfer tai a gwaith adeiladu ar y tir.