Hafan > Preswyl > Cynllunio > Cyngor Cyn Gwneud Cais Cynllunio

Cyngor Cyn Gwneud Cais Cynllunio

Manteision defnyddio ein gwasanaeth cynghori cyn cyflwyno cais cynllunio.

Mae darparu cyngor anffurfiol ac adeiladol i helpu i ffurfio a datblygu cynigion datblygu yn rhan bwysig o’n gwasanaeth.  Gall helpu i ffurfio cynlluniau’n bositif cyn i ormod o amser ac arian gael ei fuddsoddi.  Gall hefyd ein helpu i nodi’n gynnar unrhyw gynlluniau y mae’n swyddogion cynllunio yn credu sy’n anhebygol o gael caniatâd cynllunio.  Drwy gynnig gwasanaeth cynghori cyn cyflwyno cais, ein nod yw:-

  • Nodi polisïau mabwysiedig/newydd sy’n berthnasol i gynigion datblygu.
  • Nodi canllawiau cynllunio perthnasol ac ystyriaethau eraill.
  • Nodi ymgyngoreion allanol, grwpiau a phreswylwyr y dylech o bosibl ymgysylltu â nhw.
  • Cadarnhau dogfennau a gwybodaeth y bydd angen eu cyflwyno hefyd.
  • Rhoi syniad o’r cyfraniadau ariannol tebygol (os o gwbl) a fydd yn ofynnol.
  • Rhoi syniad, lle bo hynny’n bosibl, a yw’r swyddogion yn meddwl fod y cynnig yn debygol o cael cymeradwyaeth ffafriol yng ngoleuni polisïau ac ystyriaethau pwysig eraill.
  • Os yw cynllun yn cael ei ystyried yn annerbyniol, darparu arweiniad ynglŷn â beth y dylid ei wneud i fynd i’r afael â phryderon.
  • Rhoi syniad o’r dulliau penderfynu a’r terfynau amser tebygol.

O 1 Gorffennaf 2015 ymlaen codir tâl am ddarparu cyngor cyn cyflwyno cais.  O’r dyddiad hwnnw rhaid i unrhyw geisiadau am gyngor gael eu cyflwyno ar ffurflen safonol.

Canllaw ynglŷn â chyngor cyn gwneud cais cynllunio

Ffurflen Gais

Ffioedd

Ar hyn o bryd nid yw’r Cyngor yn medru dangos cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru.  Mae hynny wedi arwain at nifer o geisiadau cynlluniau ac ymholiadau ar gyfer datblygiadau tybiannol ar safleoedd y tu allan i ffiniau aneddiadau fel y diffinnir yn y CDU a fabwysiadwyd.  Gan hynny mae’r Cyngor wedi creu drafft o Nodyn Cyfarwyddyd i Ddatblygwyr a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 16/06/15.  Pwrpas y Nodyn yw darparu canllaw i ddarpar ymgeiswyr ynglŷn â darparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos fod y datblygiad arfaethedig yn gynaliadwy ac yn hyfyw a chyraeddadwy er mwyn gwneud cyfraniad dilys a chynnar i’r cyflenwad tir ar gyfer tai a gwaith adeiladu ar y tir.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol