Cyngor Cyn Gwneud Cais Cynllunio


COVID-19 NOTICE

The Development Management, Highways Development Control and Building Control Services will all be working remotely for the foreseeable future. This will have some impact on service delivery.

Newly submitted applications of any kind will experience a delay in registration.

This is likely to be up to 3 weeks or more.

All services will endeavour to progress existing work.

If you have a query please try and submit this via email directly to the officer. If you do not know the officer’s email address please use the following address: For planning matters email planningadmin@flintshire.gov.uk, for building regulations email bcadmin@flintshire.gov.uk and for highway development email highwaysdc@flintshire.gov.uk

 

 

Manteision defnyddio ein gwasanaeth cynghori cyn cyflwyno cais cynllunio.

Mae darparu cyngor anffurfiol ac adeiladol i helpu i ffurfio a datblygu cynigion datblygu yn rhan bwysig o’n gwasanaeth.  Gall helpu i ffurfio cynlluniau’n bositif cyn i ormod o amser ac arian gael ei fuddsoddi.  Gall hefyd ein helpu i nodi’n gynnar unrhyw gynlluniau y mae’n swyddogion cynllunio yn credu sy’n anhebygol o gael caniatâd cynllunio.  Drwy gynnig gwasanaeth cynghori cyn cyflwyno cais, ein nod yw:-

  • Nodi polisïau mabwysiedig/newydd sy’n berthnasol i gynigion datblygu.
  • Nodi canllawiau cynllunio perthnasol ac ystyriaethau eraill.
  • Nodi ymgyngoreion allanol, grwpiau a phreswylwyr y dylech o bosibl ymgysylltu â nhw.
  • Cadarnhau dogfennau a gwybodaeth y bydd angen eu cyflwyno hefyd.
  • Rhoi syniad o’r cyfraniadau ariannol tebygol (os o gwbl) a fydd yn ofynnol.
  • Rhoi syniad, lle bo hynny’n bosibl, a yw’r swyddogion yn meddwl fod y cynnig yn debygol o cael cymeradwyaeth ffafriol yng ngoleuni polisïau ac ystyriaethau pwysig eraill.
  • Os yw cynllun yn cael ei ystyried yn annerbyniol, darparu arweiniad ynglŷn â beth y dylid ei wneud i fynd i’r afael â phryderon.
  • Rhoi syniad o’r dulliau penderfynu a’r terfynau amser tebygol.

O 1 Gorffennaf 2015 ymlaen codir tâl am ddarparu cyngor cyn cyflwyno cais.  O’r dyddiad hwnnw rhaid i unrhyw geisiadau am gyngor gael eu cyflwyno ar ffurflen safonol.

Canllaw ynglŷn â chyngor cyn gwneud cais cynllunio

Ffurflen Gais

Ffioedd

Ar hyn o bryd nid yw’r Cyngor yn medru dangos cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru.  Mae hynny wedi arwain at nifer o geisiadau cynlluniau ac ymholiadau ar gyfer datblygiadau tybiannol ar safleoedd y tu allan i ffiniau aneddiadau fel y diffinnir yn y CDU a fabwysiadwyd.  Gan hynny mae’r Cyngor wedi creu drafft o Nodyn Cyfarwyddyd i Ddatblygwyr a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 16/06/15.  Pwrpas y Nodyn yw darparu canllaw i ddarpar ymgeiswyr ynglŷn â darparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos fod y datblygiad arfaethedig yn gynaliadwy ac yn hyfyw a chyraeddadwy er mwyn gwneud cyfraniad dilys a chynnar i’r cyflenwad tir ar gyfer tai a gwaith adeiladu ar y tir.