Alert Section

Cynllunio

Gwnewch sylwadau ar gais o ddiddordeb, gwneud eich cais / apêl eich hun neu edrych ar gynlluniau datblygu ar gyfer eich cymuned

Rydym ar hyn o bryd yn symud at ddefnyddio system rheoli achosion newydd a fydd yn golygu y bydd oedi cyn y gellir dangos gwybodaeth ynglŷn â cheisiadau cynllunio a gyflwynwyd ar ôl 2 Mai 2022 ar y wefan. Sefyllfa dros dro yw hon ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir. Os oes gennych unrhyw ymholiad, anfonwch e-bost at planningadmin@flintshire.gov.uk neu ffoniwch 01352 703331. 

Archwiliad y CDLl

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i wybodaeth allweddol am baratoadau ar gyfer, a gweithrediadau'r Archwiliad o'r CDLl a chaiff ei diweddaru pan fo'n briodol.

Canllawiau a Pholisi Cynllunio eraill

Canllawiau a Pholisi Cynllunio eraill

Cyflwyniad

Cyflwyniad

TPO - Mapio Rhyngweithiol - Ymwrthodiad

Gorchmynion Cadwraeth Coed (TPO) Mapio Rhyngweithiol - Ymwrthodiad

Ymgynghoriad ar y CDLl Adnau

Bydd yr ymgynghori yn rhoi cyfle i'r cyhoedd edrych ar y cynllun ac i wneud sylwadau.

Systemau Draenio Cynaliadwy

Bydd newid sylweddol i ofynion draenio yn cael effaith ar ddatblygiadau newydd o fis Ionawr 2019

Strategaeth A Ffefrir (Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo)

Edrych ar yr ymagwedd eang y mae'r CDLl yn bwriadu ei wneud er mwyn sicrhau bod datblygiad yn y Sir yn cael ei gynnal mewn ffordd gynaliadwy.

Cynllunio adroddiad perfformiad blynyddol

Cynllunio adroddiad perfformiad blynyddol

Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol ac Ymgynghoriadau

Bydd yr holl gynigion datblygu'n ystyried y Nodiadau Canllaw Atodol lle bo hynny'n briodol

Cyngor Cyn Gwneud Cais Cynllunio

Cyngor anffurfiol i helpu i gynllunio a siapio cynigion datblygu, adnabod ystyriaethau perthnasol a chynghori os yw cynllun yn debygol neu beidio o gael caniatâd cynllunio.

Gwneud cais am caniatâd cynllunio

Gwneud cais ar-lein, lawrlwytho ffurflenni, cael golwg ar ffioedd a chyngor ar beth i'w gynnwys

Cael golwg ar a gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio

Cael golwg ar gynlluniau, dogfennau, penderfyniadau a gwneud eich sylwadau ar-lein

Gorfodi (gwaith adeiladu diawdurdod)

Pryd y gallwn weithredu, beth allwn neu na allwn ei wneud a sut i roi gwybod am dor-rheol amheus. Apeliadau gorfodi.

Penderfyniadau cynllunio a Pwyllgor

Gweld penderfyniadau neu gael copïau, sut rydym yn gwneud penderfyniadau, mathau o benderfyniad a beth sy'n digwydd wedyn

Oes angen caniatâd arnaf – cyngor i berchnogion tai

Canfod mwy ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio arnoch a beth arall sydd angen i chi ei ystyried

Cynlluniau a pholisïau datblygu

Gweld Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint a pholisiau cynllunio eraill

Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint

Bwrw golwg ar y Cynllun Datblygu Lleol sy'n cael ei baratoi ar hyn o bryd

Adeiladau rhestredig

Datblygiad sy'n effeithio ar adeilad rhestredig ac a allai fod angen ei

Ardaloedd cadwraeth

Lleoliadau ardaloedd cadwraeth a chyfyngiadau sy'n weithredol

Cadwraeth a gwarchod coed

Beth mae gorchymyn cadwraeth coed yn ei olygu a sut i wneud cais am ganiatâd.

Tystysgrifau datblygiad cyfreithlon

Cadarnhau a ydy defnydd neu ddatblygiad presennol/arfaethedig yn gyfreithlon

Cofrestr o Safleoedd Posibl

Gweld y gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd

Apeliadau

Sut i apelio os nad ydych yn cytuno â phenderfyniad cynllunio neu orfodi.

Cwynion am wrychoedd uchel

Cyngor ar ddatrys anghydfod gwrych uchel a gwneud cwyn.

Chwiliadau - tir ac eiddo

Pridiannau Tir, gan gynnwys caniatâd cynllunio, gorchmynion cadw coed, grantiau, ardaloedd cadwraeth a hysbysiadau gorfodi

Y Cynllun Datblygu Lleol – testun ar y we

Set o 18 o Pwnc Papurau yn ymwneud ag amrywiaeth o faterion a phynciau.