Alert Section

Cynllunio

Gwnewch sylwadau ar gais o ddiddordeb, gwneud eich cais / apêl eich hun neu edrych ar gynlluniau datblygu ar gyfer eich cymuned


Chwilio am Gais

Cliciwch ar y ddolen gyswllt uchod I ddechrau chwilio am geisiadau Cynllunio

LDP Preparation and Examination

LDP Preparation and Examination

Cael golwg a gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio

Cael golwg ar gynlluniau, dogfennau, penderfyniadau a gwneud eich sylwadau ar-lein

Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint

Darllen Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint sydd wedi'i fabwysiadu

Flintshire Local Development Plan

Flintshire Local Development Plan

Monitoring

Monitoring

Penderfyniadau cynllunio a'r Pwyllgor

Gweld penderfyniadau neu gael copïau, sut rydym yn gwneud penderfyniadau, a beth sy'n digwydd wedyn

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Gwneud cais ar-lein, lawrlwytho ffurflenni, cael golwg ar ffioedd a chyngor ar beth i'w gynnwys

Strategic Development Plan for Wales

Strategic Development Plan for Wales

Cynlluniau a pholisïau datblygu

Gweld cynlluniau a pholisïau datblygu

Cyngor Cyn Gwneud Cais Cynllunio

Cyngor anffurfiol i helpu i gynllunio a siapio cynigion datblygu, adnabod ystyriaethau perthnasol a chynghori p'un a yw cynllun yn debygol o gael caniatâd cynllunio ai peidio.

Ardaloedd cadwraeth

Lleoliadau ardaloedd cadwraeth a chyfyngiadau sy'n weithredol

Caniatâd Cynllunio – cyngor i berchnogion tai

Canfod mwy ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio arnoch a beth arall sydd angen i chi ei ystyried

Adolygiad o'r Canllawiau Cynllunio Atodol

Adolygiad o'r Canllawiau Cynllunio Atodol

Archwiliad y CDLl

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i wybodaeth allweddol ynglŷn â pharatoi a gweithredu'r Archwiliad o'r CDLl a chaiff ei diweddaru yn ôl yr angen.

Canllawiau a Pholisi Cynllunio eraill

Canllawiau a Pholisi Cynllunio eraill

Cyflwyniad

Cyflwyniad

TPO - Mapio Rhyngweithiol - Ymwrthodiad

Gorchmynion Cadwraeth Coed (TPO) Mapio Rhyngweithiol - Ymwrthodiad

Ymgynghoriad ar y CDLl i'w archwilio gan y cyhoedd

Bydd yr ymgynghoriad yn rhoi cyfle i chi edrych ar y cynllun a gwneud sylwadau

Systemau Draenio Cynaliadwy

Bydd newid sylweddol i ofynion draenio yn cael effaith ar ddatblygiadau newydd o fis Ionawr 2019 ymlaen.

Strategaeth a Ffefrir (Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Ei Archwilio gan y Cyhoedd)

Edrych ar yr dull eang y mae'r CDLl yn bwriadu ei ddefnyddio er mwyn sicrhau bod datblygiad yn y Sir yn digwydd mewn ffordd gynaliadwy.

Adroddiad perfformiad Blynyddol Cynllunio Cyngor Sir y Fflint

Cynllunio adroddiad perfformiad blynyddol

Canllawiau Cynllunio Atodol ac Ymgynghoriadau

Bydd yr holl gynigion datblygu'n ystyried y Canllawiau Cynllunio Atodol lle bo hynny'n berthnasol

Gorfodi (datblygiadau diawdurdod)

Pryd y gallwn weithredu, beth allwn neu na allwn ei wneud a sut i roi gwybod am dor-rheol amheus neu gyflwyno apêl i rybudd gorfodi.

Speaking at Planning Committee

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ymestyn cyfranogiad y cyhoedd yn y broses gynllunio.

Adeiladau rhestredig

Mae'n bosibl y bydd angen cymeradwyaeth ar ddatblygiad sy'n effeithio ar adeilad rhestredig

Cadwraeth a gwarchod coed

Beth yw gorchmynion diogelu coed a sut i wneud cais am ganiatâd.

Tystysgrifau datblygiad cyfreithlon

Cadarnhau a yw defnydd neu ddatblygiad presennol/arfaethedig yn gyfreithlon

Cofrestr o Safleoedd Posibl

Gweld y gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd

Apeliadau i Geisiadau Cynllunio

Sut i apelio os nad ydych yn cytuno â phenderfyniad cynllunio neu orfodi.

Cwynion am wrychoedd uchel

Cyngor ar ddatrys anghydfod gwrych uchel a gwneud cwyn.

Chwiliadau - tir ac eiddo

Pridiannau Tir, gan gynnwys caniatâd cynllunio, gorchmynion cadw coed, grantiau, ardaloedd cadwraeth a hysbysiadau gorfodi

Papurau Pwnc y Cynllun Datblygu Lleol

18 o Bapurau Pwnc crynodeb yn ymwneud ag amrywiaeth o faterion a phynciau.