Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol ac Ymgynghoriadau


Ymgynghoriad Nodyn Cyngor Datblygwr Newydd 27.03.19

Mae’r Cyngor wedi cynhyrchu Nodyn Cyngor newydd i Ddatblygwyr ar Fflatiau a Thai Amlfeddiannaeth (PDF) sydd yn cefnogi’r cyd-destun polisi o fewn y CDU. Mae’r canllawiau hyn ar gyfer datblygwyr arfaethedig fflatiau / tai amlfeddiannaeth ac maent yn cynnwys y safonau, asesiadau a thystiolaeth allweddol sydd eu hangen ar yr Awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn ystyried ac asesu ceisiadau cynllunio yn iawn.

Nid yw’r Nodyn Cyngor hwn yn Nodyn Canllaw Cynllunio Atodol ffurfiol am nad oes polisi o fewn y CDU mabwysiedig sydd yn cyfeirio’n uniongyrchol at Dai Amlfeddiannaeth. Fodd bynnag, mae’r nodyn hwn yn ystyriaeth gynllunio perthnasol am ei fod yn nodi pa wybodaeth gefnogol ac astudiaethau sydd eu hangen wrth wneud cais cynllunio am fflatiau a Thai Amlfeddiannaeth.

Er mai 31 Rhagfyr 2015 yw dyddiad terfyn y Cynllun Datblygu Unedol, byddwn yn parhau i ddefnyddio’r cynllun fel y cynllun mabwysiedig diweddaraf at ddibenion Rheoli Datblygu a bydd yn ystyriaeth berthnasol bwysig mewn unrhyw benderfyniadau cynllunio nes y caiff ei ddisodli gan y Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig.   

Croesewir yn awr sylwadau ar y nodyn, ac y mae ar gael ar gyfer ymgynghori cyhoeddus ar y wefan hon; flintshire.gov.uk/planning/HMODeveloperAdviceNote o ddydd Mercher 13 Chwefror 2019 am gyfnod o 6 wythnos hyd at ddydd Mercher 27 Mawrth 2019. Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir yn cael eu hystyried, caiff unrhyw newidiadau arfaethedig eu hadrodd yn ôl i’r Grŵp Strategaeth Gynllunio a chyflwynir y nodyn diwygiedig i’r Cabinet er mwyn iddo gael ei gymeradwyo fel Nodyn Cyngor i Ddatblygwyr.

E-bostiwch eich sylwadau at developmentplans@flintshire.gov.uk neu ysgrifennwch at Andy Roberts, Rheolwr Gwasanaeth Strategaeth, Polisi Cynllunio, Cynllunio a’r Amgylchedd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NB cyn 5pm ar ddydd Mercher 27 Mawrth 2019.   

Cyngor i’r Datblygwr

Mae hwn yn rhoi cyngor i ddatblygwyr hapfasnachol ar geisiadau cynllunio oherwydd ar hyn o bryd, ni all y Cyngor ddangos y cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai am 5 mlynedd fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru yn TAN1.  Mae hyn wedi arwain at nifer o geisiadau cynllunio ac ymholiadau am ddatblygu hapfasnachol ar safleoedd y tu allan i ffiniau setliad fel y diffinnir yn y Cynllun Datblygu Unedol sydd wedi’i fabwysiadu. Cynhaliwyd ymgynghoriad ar nodyn wedi’i ddiweddaru rhwng 7 Gorffennaf 2017 a 18 Awst 2017 ac yn dilyn newidiadau, cymeradwywyd nodyn terfynol gan y Cabinet ar 23 Chwefror 2018. Pwrpas y Nodyn hwn yw rhoi arweiniad i ymgeiswyr posibl ar ddarparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos bod y datblygiad arfaethedig yn gynaliadwy a’i fod hyfyw ac yn gyflawnadwy er mwyn iddo wneud cyfraniad gwirioneddol a chynnar i gyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai ac adeiladu ar y tir.  Gwnaed yr ymarfer ymgynghori hwn er mwyn ychwanegu mwy o werth i’r Nodiadau Cyngor fel ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. 

Dolen Gyswllt i’r Nodyn Cyngor i Ddatblygwyr llawn

Dolen Gyswllt i’r Nodyn Cyngor i Ddatblygwyr heb Atodiad 1 Crynodeb o Sylwadau ac Ymatebion y Cyngor.

Adolygodd y Cyngor a diweddaru'r mwyafrif o'r Nodiadau Canllaw Cynllunio Lleol ac Atodol presennol i gefnogi defnydd parhaus Cynllun Datblygu Unedol (CDU) Sir y Fflint a fabwysiadwyd. Cafodd y nodiadau cyfarwyddyd eu diweddaru, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus am 8 wythnos (o 18 Rhagfyr 2015 hyd 12 Chwefror 2016 ac o 10 Mehefin i 22 Gorffennaf 2016 ar gyfer CCA Rhif 23) ac mae newidiadau wedi'u cymeradwyo gan Aelodau drwy'r Grŵp Strategaeth Cynllunio. Mae'r broses hon wedi dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a chafodd y Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol newydd eu mabwysiadu'n ffurfiol gan Gabinet y Cyngor ar 17.01.17.

Bydd yr holl gynigion datblygu yn ystyried Canllawiau Cynllunio Atodol mabwysiedig lle bo'n berthnasol, sy'n cynnwys canllawiau manwl ynghylch safleoedd unigol, materion datblygu, a mathau penodol o ddatblygiad a byddant yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. O ran ystyriaethau perthnasol, gellir rhoi mwy o bwysau at nodyn cyfarwyddyd os cafodd ei fabwysiadu'n ffurfiol fel Canllaw Cynllunio Atodol.

Er mai dyddiad dod i ben y CDU yw 31 Rhagfyr 2015, mae'r Cynllun Datblygu Unedol yn dal i gael ei ddefnyddio fel y cynllun a fabwysiadwyd fwyaf diweddar ar gyfer dibenion rheoli datblygu a bydd yn ystyriaeth berthnasol bwysig mewn unrhyw benderfyniadau cynllunio hyd nes y bydd y Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig yn dod yn ei le. Mae'r nodiadau Canllawiau Cynllunio Atodol mabwysiedig fel a ganlyn: 

Bydd dogfennau Cymraeg ar gael ar hyn o bryd yn fuan

Nodiadau Canllaw Cynllunio Lleol Anffurfiol:

 1. Estyniadau a Newidiadau mewn Anheddau 
 2. Lle o Amgylch Anheddau - Er bod y safonau a nodir yn LPG2 yn absoliwt, neu’n bellteroedd isaf, mae’n bosibl y bydd adegau pan fo modd cymhwyso’r safonau gyda rhywfaint o hyblygrwydd. Mae'n rhaid i adegau o'r fath fod yn seiliedig ar amgylchiadau penodol datblygiad arfaethedig lle gellir gwneud dyfarniad cynllunio i ganiatáu safon is heb achosi niwed annerbyniol i amwynder preswyl.
 3. Tirlunio 
 4. Coed a Datblygu 
 5. Trosi Adeiladau Gwledig 
 6. Adeiladau Rhestredig 
 7. Ardaloedd Cadwraeth 
 8. Gwarchod Natur a Datblygu 
 9. Tai Fforddiadwy 
 10. Tai Newydd mewn Cefn Gwlad Agored 
 11. Safonau Parcio 
 12. Mynediad i Bawb 
 13. Gofynion Lle Agored 
 14. Rheoli a Gwaredu Gwastraff (I ddilyn)
 15. Blaenau Siopau (I ddilyn)
 16. Hysbysebion 
 17. Echdynnu Mwynau (I ddilyn)
 18. Telegyfathrebu 
 19. Systemau Draenio Cynaliadwy 
 20. Arbed Ynni ac Ynni Adnewyddadwy i Ddeiliaid Tai a Busnesau Bach 
 21. Asesiadau Effaith Amgylcheddol 
 22. Goblygiadau Cynllunio

CCA Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy - mae hwn yn fersiwn gweithredol o’r CCA a fabwysiadwyd wrth aros am gyhoeddiad y ddogfen derfynol.

Canllawiau Cynllunio Atodol a Fabwysiadwyd:

 • 23. Cyfraniad Datblygwyr at Addysg 
 • 24. Cadw Cyfleusterau Lleol 
 • Datblygu brîff ar gyfer Tai ar y Safle Cyfansawdd, i’r gorllewin o Barc Siopa Brychdyn 
 • Brîff Datblygu ar gyfer tai ar y Tir ger Ffordd Eldon, Sychdyn 

Mae Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol yn cael eu hadolygu a’u diweddaru ar hyn o bryd.  Yna byddant yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a phenderfyniad Cyngor er mwyn iddynt gael eu cymeradwyo fel Canllawiau Cynllunio Atodol ffurfiol.  Byddant ar gael yn Gymraeg yn fuan ar ôl eu cymeradwyo’n ffurfiol.  Os oes angen cyfieithiad arnoch yn y cyfamser e-bostiwch cynlluniaudatblygu@siryfflint.gov.uk neu ffoniwch 01352 703212.