Alert Section

Canllawiau Cynllunio Atodol ac Ymgynghoriadau


Ymgynghoriad ar ‘Cynllunio ar gyfer Awyr Dywyll: Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer goleuadau yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Beth ym ni’n ei wneud? 

Mae Cyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, yn ceisio barn am nodyn Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) drafft ar gyfer goleuadau yn yr AHNE. Bydd hwn yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ddatblygwyr ac eraill ar greu dyluniad goleuo da yn yr AHNE.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Cadeirydd Cydbwyllgor yr AHNE: “AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yw un o dirweddau hyfrytaf Cymru. Mae’n un o'r ardaloedd sy’n mwynhau’r awyr dywyllaf yng Nghymru ac yn cynnig cyfleoedd i brofi rhyfeddodau awyr dywyll. Bydd y CCA yn helpu gwarchod a gwella’r nodwedd arbennig hon drwy godi ymwybyddiaeth am y mater a hyrwyddo dyluniad goleuo sy’n ystyriol o’r awyr dywyll.  Fe hoffem ni glywed eich barn chi, a byddwn yn annog cymaint o bobl ag sy’n bosib i gymryd rhan yn y broses ymgynghori a chael dweud eu dweud ar y CCA drafft cyn y dyddiad cau ar 9 Awst."

Pam ydym ni’n gwneud hyn? 

Mae’r AHNE wedi’i dynodi yn dirwedd o bwysigrwydd cenedlaethol a’n diben pennaf yw gwarchod a gwella ei harddwch naturiol. Un o nodweddion arbennig cydnabyddedig yr AHNE yw ei natur llonydd sy’n cynnig cyfle i weld awyr dywyll. Mae’r AHNE yn un o’r ardaloedd sydd â’r awyr dywyllaf yng Nghymru, ac mae’r CCA drafft yn ceisio gwarchod a gwella’r nodwedd arbennig hon drwy ddarparu canllawiau i ddatblygwyr ac eraill ar greu dyluniad goleuo sy’n ystyriol o’r awyr dywyll. Pan gaiff ei gymeradwyo gan yr Awdurdodau Cynllunio Lleol, bydd y CCA yn ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau ac apeliadau cynllunio.

Beth ydym ni angen ei wybod? 

Mae’r tri Awdurdod Cynllunio Lleol a’r AHNE yn awyddus i glywed gan amrywiaeth eang o sefydliadau statudol ac anstatudol, cynghorau tref a chymuned, grwpiau gwirfoddol a’r cyhoedd, yn ogystal ag asiantau ac ymgynghorwyr cynllunio lleol. Dylech anfon eich sylwadau at Gyngor Sir Ddinbych, sy’n cydlynu’r ymgynghoriad ar ran y tri Awdurdod Cynllunio Lleol. Gallwch gyflwyno sylwadau drwy Borth Ymgynghori Sir Ddinbych, dros e-bost i: clwydianrangeaonb@denbighshire.gov.uk, neu drwy anfon llythyr at Huw Rees, Rheolwr y Gwasanaethau Cefn Gwlad a Threftadaeth, Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a’r Gwasanaethau Cefn Gwlad, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau yw 9 Awst 2021

Gellir gweld y ddogfen ar wefan AHNE, ac mae copïau caled ar gael ar gyfer eu harchwilio yn llyfrgelloedd cyhoeddus Sir Ddinbych.

https://www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/?lang=cy

Croesewir yn awr sylwadau ar y nodyn, ac y mae ar gael ar gyfer ymgynghori cyhoeddus ar y wefan hon; flintshire.gov.uk/planning/HMODeveloperAdviceNote o ddydd Mercher 13 Chwefror 2019 am gyfnod o 6 wythnos hyd at ddydd Mercher 27 Mawrth 2019. Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir yn cael eu hystyried, caiff unrhyw newidiadau arfaethedig eu hadrodd yn ôl i’r Grŵp Strategaeth Gynllunio a chyflwynir y nodyn diwygiedig i’r Cabinet er mwyn iddo gael ei gymeradwyo fel Nodyn Cyngor i Ddatblygwyr.

Bydd y nodyn cyngor yn cael ei adolygu ymhellach yn dilyn mabwysiadu’r CDLl, ac yn dilyn ymgynghoriad a phenderfyniad y Cabinet, yna gellir ei fabwysiadu fel Canllaw Cynllunio Atodol.

Adolygodd y Cyngor a diweddaru'r mwyafrif o'r Nodiadau Canllaw Cynllunio Lleol ac Atodol presennol i gefnogi defnydd parhaus Cynllun Datblygu Unedol (CDU) Sir y Fflint a fabwysiadwyd. Cafodd y nodiadau cyfarwyddyd eu diweddaru, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus am 8 wythnos (o 18 Rhagfyr 2015 hyd 12 Chwefror 2016 ac o 10 Mehefin i 22 Gorffennaf 2016 ar gyfer CCA Rhif 23) ac mae newidiadau wedi'u cymeradwyo gan Aelodau drwy'r Grŵp Strategaeth Cynllunio. Mae'r broses hon wedi dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a chafodd y Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol newydd eu mabwysiadu'n ffurfiol gan Gabinet y Cyngor ar 17.01.17.

Bydd yr holl gynigion datblygu yn ystyried Canllawiau Cynllunio Atodol mabwysiedig lle bo'n berthnasol, sy'n cynnwys canllawiau manwl ynghylch safleoedd unigol, materion datblygu, a mathau penodol o ddatblygiad a byddant yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. O ran ystyriaethau perthnasol, gellir rhoi mwy o bwysau at nodyn cyfarwyddyd os cafodd ei fabwysiadu'n ffurfiol fel Canllaw Cynllunio Atodol.

Er mai dyddiad dod i ben y CDU yw 31 Rhagfyr 2015, mae'r Cynllun Datblygu Unedol yn dal i gael ei ddefnyddio fel y cynllun a fabwysiadwyd fwyaf diweddar ar gyfer dibenion rheoli datblygu a bydd yn ystyriaeth berthnasol bwysig mewn unrhyw benderfyniadau cynllunio hyd nes y bydd y Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig yn dod yn ei le. Mae'r nodiadau Canllawiau Cynllunio Atodol mabwysiedig fel a ganlyn: 

Bydd dogfennau Cymraeg ar gael ar hyn o bryd yn fuan

Nodiadau Canllaw Cynllunio Lleol Anffurfiol:

 1. Estyniadau a Newidiadau mewn Anheddau 
 2. Lle o Amgylch Anheddau - Er bod y safonau a nodir yn LPG2 yn absoliwt, neu’n bellteroedd isaf, mae’n bosibl y bydd adegau pan fo modd cymhwyso’r safonau gyda rhywfaint o hyblygrwydd. Mae'n rhaid i adegau o'r fath fod yn seiliedig ar amgylchiadau penodol datblygiad arfaethedig lle gellir gwneud dyfarniad cynllunio i ganiatáu safon is heb achosi niwed annerbyniol i amwynder preswyl.
 3. Tirlunio 
 4. Coed a Datblygu 
 5. Trosi Adeiladau Gwledig 
 6. Adeiladau Rhestredig 
 7. Ardaloedd Cadwraeth 
 8. Gwarchod Natur a Datblygu 
 9. Tai Fforddiadwy 
 10. Tai Newydd mewn Cefn Gwlad Agored 
 11. Safonau Parcio 
 12. Mynediad i Bawb 
 13. Gofynion Lle Agored 
 14. Rheoli a Gwaredu Gwastraff (I ddilyn)
 15. Blaenau Siopau (I ddilyn)
 16. Hysbysebion 
 17. Echdynnu Mwynau (I ddilyn)
 18. Telegyfathrebu 
 19. Systemau Draenio Cynaliadwy 
 20. Arbed Ynni ac Ynni Adnewyddadwy i Ddeiliaid Tai a Busnesau Bach 
 21. Asesiadau Effaith Amgylcheddol 
 22. Goblygiadau Cynllunio

CCA Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Canllawiau Cynllunio Atodol a Fabwysiadwyd:

 • 23. Cyfraniad Datblygwyr at Addysg 
 • 24. Cadw Cyfleusterau Lleol 
 • Datblygu brîff ar gyfer Tai ar y Safle Cyfansawdd, i’r gorllewin o Barc Siopa Brychdyn 
 • Brîff Datblygu ar gyfer tai ar y Tir ger Ffordd Eldon, Sychdyn 

Mae Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol yn cael eu hadolygu a’u diweddaru ar hyn o bryd.  Yna byddant yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a phenderfyniad Cyngor er mwyn iddynt gael eu cymeradwyo fel Canllawiau Cynllunio Atodol ffurfiol.  Byddant ar gael yn Gymraeg yn fuan ar ôl eu cymeradwyo’n ffurfiol.  Os oes angen cyfieithiad arnoch yn y cyfamser e-bostiwch cynlluniaudatblygu@siryfflint.gov.uk neu ffoniwch 01352 703212.