Covid-19 Gwasanaeth Cofrestru Sir y Fflint


Diweddariad 12/01/21

Rhaid i swyddogion ac ymwelwyr wisgo Gorchuddion wyneb i’r Swyddfa Gofrestru bob amser oni bai fod rhywun wedi’i eithrio.  

Priodas a Phartneriaeth Sifil
Rydym yn dilyn cyngor ac arweiniad Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad y cyhoedd. Mae hyn yn golygu fod cynnwys a fformat seremonïau priodas a phartneriaeth sifil wedi cael eu hadolygu ac rydym wedi cyflwyno cyfyngiadau ar y nifer o bobl sy’n cael mynediad i’n hystafelloedd seremonïau ar yr un pryd.   

Bydd cadw pellter cymdeithasol yn helpu i sicrhau fod swyddogion ac ymwelwyr yn ddiogel  ac i helpu atal lledaeniad o’r coronafeirws. Y nifer fwyaf o bobl a ganiateir ym mhob stafell yw:
  • Swyddfa Gofrestru – 6 person
  • Ystafell Seremonïau – 8 person
Mae’r ffigyrau hyn yn cynnwys dau Gofrestrydd a’r cwpl.

Rhaid i swyddogion ac ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb i’r Swyddfa Gofrestru bob amser oni bai fod rhywun wedi’i eithrio. Mae hyn yn cynnwys pawb sy’n mynychu’r seremoni.  Bydd gwesteion angen gwisgo gorchuddion wyneb , ond o ystyried y pwysigrwydd i’r cwpl sy’n priodi a’r lefel isel o risg rydym yn ei ystyried yn rhesymol i’r cwpl dynnu eu gorchuddion wyneb i gusanu a chymryd eu haddunedau, cyn belled â bod pawb yn cadw 2m i ffwrdd o’r cwpl bob amser.

Genedigaethau
Mae darpariaeth wedi’i wneud ar gyfer cofrestru genedigaethau i’w gwneud yn rhannol dros y ffôn. Bydd hyn yn ein helpu ni ddilyn arweiniad y Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad y cyhoedd. I gwblhau’r cofrestriad, mae'n rhaid i riant/ rieni lofnodi’r gofrestr yn bersonol yn y Swyddfa Gofrestru a byddwn yn trafod y trefniadau ar gyfer hyn pan fyddwn yn trefnu’r apwyntiad.

Gallwn gofrestru babanod sy’n cael eu geni yn Sir y Fflint yn unig. Ar gyfer cofrestru babanod wedi’u geni mewn gwledydd eraill, cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestru yn y sir lle ganwyd y babi h.y.

  • Ysbyty Glan Clwyd - 01824 708100
  • Ysbyty Countess of Chester – 01244 972668
  • Ysbyty Wrecsam Maelor - 01978 298997
I wneud apwyntiad am gofrestriad dros y ffôn ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar 01352 703333.

Gall rhieni barhau i hawlio am fudd-dal plant neu gredyd gynhwysol cyn y geni gael ei gofrestru, lle nad ydyn nhw wedi gallu gwneud oherwydd y mesurau hyn.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar https://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim

Marwolaethau a Marw-enedigaethau
Mae darpariaeth wedi’i wneud ar gyfer cofrestru marwolaethau i’w gwneud yn rhannol dros y ffôn. Bydd hyn yn helpu’r Gwasanaeth Cofrestru i ddilyn arweiniad y Llywodraeth ar deithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad y cyhoedd. Mae’r Gwasanaeth Cofrestru hefyd yn gweithio’n agos gydag ymarferwyr iechyd i rannu gwybodaeth yn electronig, i gael gwared ar y gofyniad i deuluoedd mewn profedigaeth ddod i’r Swyddfa Gofrestru yn ystod yr argyfwng cyfredol.

I wneud apwyntiad am gofrestriad dros y ffôn ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar 01352 703333.