Hafan > Preswyl > Ysgolion > Cynllun Chwarae, Cyngor Sir y Fflint

Cynllun Chwarae, Cyngor Sir y Fflint

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Rydym yn gallu darparu'r gwasanaeth gwerthfawr, cyffredinol hwn oherwydd y gefnogaeth gan gynghorau tref a chymuned leol.
Mae angen i ni weithio mewn partneriaeth â theuluoedd yn ystod yr amser heriol hwn i sicrhau y bydd cynllun chwarae haf yn darparu profiad diogel a hapus i blant.

Bydd yn ofynnol i bob rhiant a gofalwr lenwi'r ffurflen caniatâd ar-lein i gofrestru eu plentyn / plant o flaen llaw ar gyfer 2020:

Ffurflen Caniatâd

O.N. Mae datganiad rhiant / gofalwr ar y ffurflen, yn benodol o ran COVID 19.

Datganiad Rhiant / Gofalwr - Rwy'n cytuno na fydd fy mhlentyn yn mynychu'r cynllun chwarae o dan unrhyw amgylchiadau os byddent yn:

• Teimlo'n sâl, a oes gennych unrhyw un o'r pedwar symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl) neu maent wedi profi'n bositif i COVID-19 yn y 7 diwrnod diwethaf

• Yn byw mewn cartref gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi profi'n bositif i COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf.

Mae mwyafrif ein tîm yn staff sy'n dychwelyd o gynllun chwarae 2019. Byddant wedi cynnal gwiriad DBS llawn a byddant wedi cwblhau rhaglen hyfforddi lawn a chynhwysfawr. Mae hyn yn cynnwys: Rheoli risg ac iechyd a Diogelwch yn y gweithle (Gan gynnwys rheolaethau COVID 19) Cymorth cyntaf; Amddiffyn a diogelu plant; Ymwybyddiaeth Anabledd a darparu gwaith chwarae yn unol â mesurau COVID 19

Bydd yn rhaid i bob plentyn sy'n mynychu wedi ei gofrestru ymlaen llaw i fynd i gynlluniau chwarae lleol.

Cynllun Chwarae Gwyliau'r Haf Sir y Fflint

O ran gweithrediad diogel ein cynlluniau chwarae rydym bellach yn derbyn yr arweiniad gan Lywodraeth Cymru. Byddwn yn cyflawni ein cynlluniau chwarae gan gydymffurfio 100% â'r holl ganllawiau.

Nodwyd bod y Datganiad diweddaraf gan y Prif Weinidog ynghylch newidiadau i gyfyngiadau (10/7/20) yn caniatáu cynulliadau mwy o hyd at 30 o bobl ar yr amod eu bod yn yr awyr agored lle mae'r rhain yn cael eu trefnu a'u goruchwylio gan berson cyfrifol ar eu cyfer.

Bydd lleoedd mewn sesiynau cynllun chwarae 2020 yn gyfyngedig i uchafswm o 28 o blant y sesiwn. Ar ôl i ni dderbyn y ffurflenni, bydd ein tîm yn cysylltu â theuluoedd o ran argaeledd sesiynau, os ydynt wedi'u gordanysgrifio.

Bydd ein tîm yn cysylltu â theuluoedd unwaith y derbynnir pob ffurflen i gadarnhau bod sesiynau ar gael. Gwneir hyn yn deg.

Bydd gorsafoedd heintio wrth bwyntiau cofrestru mynediad / allanfa.

Bydd ein tîm wedi paratoi'r safle a'r holl offer yn ddiogel, cyn pob sesiwn

Peidiwch ag anfon unrhyw eitemau personol gyda'ch plant. Dim diodydd na byrbrydau i ddod â nhw i'r safle

Byddwn yn darparu dŵr i bob plentyn ac yn labelu eu potel unigol yn glir

Mae ein tîm yn benderfynol o wneud hwn y profiad gorau posibl i blant yr haf hwn.
 

Am ragor o fanylion cysylltwch â Thîm Datblygu Chwarae Sir y Fflint:
e-bost: Janet.Roberts2@flintshire.gov.uk
Ffon: 01352 704155

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol