Alert Section

Cynlluniau Chwarae Haf Sir y Fflint


RHAGLEN YR HAF SIR Y FFLINT 2021

HAF LLAWN HWYL!
Bydd Cynlluniau Chwarae’r Haf Sir y Fflint yn cael eu darparu mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned lleol, Gwasanaeth Anableddau Teuluoedd Sir y Fflint a Llywodraeth Cymru.

Bydd holl gynlluniau chwarae’r haf yn cael eu darparu yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu gwasanaethau chwarae.

Byddwn yn rheoli’r cynlluniau chwarae’n ddiogel ar gyfer yr holl blant sydd wedi’u cofrestru a’n tîm ar y safle.

Mae mwyafrif y tîm yn staff sy’n dychwelyd o gynllun chwarae 2020. Byddant wedi cyflawni gwiriad GDG llawn ac wedi cwblhau rhaglen hyfforddiant llawn a chynhwysfawr, gan gynnwys rheoli risg ac iechyd a diogelwch yn y gweithle (gan gynnwys rheolaethau COVID 19), Cymorth cyntaf; amddiffyn a diogelu plant; ymwybyddiaeth o anableddau a darparu gwaith chwarae gan gydymffurfio â mesurau COVID 19.

Bydd yr holl weithgareddau a gemau yn cael eu trefnu mewn cydymffurfiaeth â Chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu cynlluniau chwarae mynediad agored yn ddiogel.

Rhoddwyd ystyriaeth i’r gofod sydd ar gael a chymarebau staff a phlant ar y safle. Bydd asesiad risg llawn o bob gofod chwarae a’r holl weithgareddau posibl wedi’u cyflawni gan y tîm cyn yr haf.
Bydd yn rhaid cofrestru ymlaen llaw ar gyfer bob safle. Mae hyn yn cynnwys datganiad COVID 19, sy’n hanfodol cyn unrhyw ymweliadau.

Cofrestrwch ar-lein


DYDDIADAU: Dydd Llun, 19 Gorffennaf – dydd Gwener, 27 Awst (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
HYD: Gall nifer yr wythnosau amrywio yn y safleoedd gwahanol. Bydd rhestr safleoedd 2021 yn nodi os yw safleoedd yn cyflwyno darpariaeth yn y  bore (10:30 am - 12:30 pm) neu yn y prynhawn (2:00 pm -4:00 pm)
DIM COST: Mae’r holl sesiynau am ddim.  
OEDRAN: 5 – 12 OED – POB SAFLE
HEBLAW 5-11 OED – CEI CONNAH, CENTRAL PARK YN UNIG

Bydd y sesiynau chwarae’n cael eu darparu gan Dîm Datblygu Chwarae Sir y Fflint.

Ni chaniateir mwy na 30 o blant fesul sesiwn. (Heblaw Central Park Cei Connah lle bo’r cymarebau yn wahanol).

Byddwn yn rhoi gwybod dros e-bost os oes unrhyw un o’r safleoedd wedi derbyn mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael ar gyfer yr haf. Yn yr achlysur hwn byddwn yn cysylltu â chi er mwyn cadarnhau eich ‘dyddiadau a ffefrir’.

Copïau papur o ffurflenni Caniatâd Rhieni / Gofalwyr
Gellir darparu'r holl wybodaeth a ffurflenni caniatâd rhieni / gofalwyr.
Cysylltwch â Janet.Roberts2@flintshire.gov.uk 01352 704155

Cynllun Cyfeillio Sir y Fflint – Cefnogaeth ar gyfer Plant gydag Anableddau i fynychu eu safle cynllun chwarae lleol gyda chefnogaeth.

Fel y blynyddoedd blaenorol, bydd cynllun Cyfeillio Sir y Fflint yn rhan annatod o gynllun chwarae'r haf yn rhoi cefnogaeth 1 – 1 i blant ag anableddau. Bydd angen i Rieni a Gofalwyr plant sy'n mynychu'r cynllun cyfeillio lenwi eu cofrestriad safle ar-lein a llenwi ffurflenni ychwanegol ar gyfer y Cynllun Cyfeillio.

Cysylltwch ar 01352 704155 neu anfonwch e-bost at Janet.roberts2@flintshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.