Ysgolion

Derbyniadau Ysgol

You can apply for a school place for your children here. Application dates vary depending on whether you are applying for nursery, reception or high school. You can also apply to change schools (for example, because of a house move) here.

Cludiant Ysgol

Mae'n ofynnol i'r AALl benderfynu a oes angen darparu cludiant i ddisgyblion oedran statudol i fynychu'r ysgol.

Prydau Ysgol

Mae Cyngor Sir y Flint wedi ymrwymo i fwyta'n iach ac mae'n gweithio'n galed gydag ysgolion i hybu iechyd a lles disgyblion.

Ydych chi wedi ystyried ysgol cyfrwng Cymraeg?

Beth bynnag iaith yr ydych yn siarad gartref, gall addysg cyfrwng Cymraeg gynnig cyfleoedd, profiadau a sgiliau ychwanegol i’ch plentyn.

Yn wahanol i’r gred gyffredinol, mae addysg cyfrwng Cymraeg yn cael effaith gadarnhaol ar Saesneg y disgybl a’r nod syml yw galluogi plant i ddod yn gwbl rhugl a hyderus yn Saesneg a Chymraeg.

Darganfod mwy
Welsh Dragon

Seddi Gwag Rhatach


Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu cludiant i ddisgyblion sy'n gymwys i deithio am ddim rhwng eu cartref a'r ysgol dan y polisi presennol. Gellir gwerthu unrhyw seddi gwag ar y cludiant i ddisgyblion nad ydynt yn gymwys i deithio am ddim. Gelwir y lleoedd hyn yn Seddi Gwag Rhatach.

Cais Cludiant Ysgol


Gwnewch gais am gludiant ysgol yn Sir y Fflint

Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi


Gwyliau Ysgol, Dyddiau Hyfforddiant a Gwyliau Banc.

Estyn Adroddiadau Arolygu


Caiff Estyn ei arwain gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ac mae'n arolygu ansawdd a safonau.

Digonolrwydd Chwarae


Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i sicrhau bod holl blant, pobl ifanc a phlant cymunedau yn cael mynediad at ddigon o amser, lle a chaniatâd i chwarae fel rhan o'u bywydau bob dydd. Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i sicrhau bod gan blant sy'n byw yn Sir y Fflint hawl i chwarae.

Meithrin y Cyfnod Sylfaen


Canllawiau i rieni a gofalwyr

Cynllun Cyfle Cynnar, Sir y Fflint


Cyfle Cynnar Cynllun, Sir y Fflint

Cynnig Gofal Plant i Blant 3 – 4 oed (30 awr) Sir y Fflint


Cynnig Gofal Plant Sir y Fflint.

Cynnig Gofal Plant i Blant 3 – 4 oed (30 awr) Wrecsam


Cynnig Gofal Plant Wrecsam

Cynnig Gofal Plant i Blant 3 – 4 oed (30 awr) Sir Ddinbych


Cynnig Gofal Plant Sir Ddinbych

Budd-daliadau Addysgol


Yma cewch wybodaeth ynghylch - Grantiau Gwisg, PYD, Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Ymweliadau Ysgol a Benthyciadau Myfyrwyr.

Cyfnewid Gwisg Ysgol


Helpwch i ostwng costau addysgu yn Sir y Fflint drwy roi eich dillad ysgol di-eisiau neu heb eu gwisgo i rywun arall.

Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg


Cynllun strategol addysg Gymraeg (CSGA)

Polisi Anghenion Gofal Iechyd


Mae'r polisi hwn yn nodi dull gweithredu a darpariaeth Cyngor Sir y Fflint ar gyfer rheoli Anghenion Gofal Iechyd dysgwyr mewn Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn Sir y Fflint.

Moderneiddio Ysgolion


Fel yr awdurdod lleol, mae Cyngor Sir y Fflint yn ymrwymedig i weithio gydag ysgolion a chymunedau i sicrhau bod cyfleoedd dysgu o safon ar gael i bawb.

Gwasanaeth Cerdd


Gwybodaeth ynghylch y Gwasanaeth Cerdd mewn Ysgolion.

Rhestr Ysgolion 2019/20


Manylion Cyswllt Pob Ysgol.

Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg


Oherwydd absenoldeb o'r ysgol heb ganiatâd.

Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol


Yma, cewch wybodaeth sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

Arholiadau


Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am ddyddiadau arholi a byrddau arholi.

Llywodraethwyr


Mae gwybodaeth sy'n berthnasol i Lywodraethwyr i'w gweld yma.

Cynllun Ysgolion Iach


Lansiwyd Cynllun Ysgolion Iach Sir y Fflint ym mis Hydref 2000, ac mae'n aelod o Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru.

Niferoedd Disgyblion ar Gofrestrau


Caiff y ffigurau hyn eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru a'r Awdurdod Lleol wrth gyfrifo cyllid ac at ddibenion ystadegol eraill.

Cau Ysgolion


Rhestr cyfredol ysgolion sydd ar gau

Cwynion am Ysgolion


Sut i wneud cwyn am ysgol.

Lleoliadau profiad gwaith


Rydym yn cynnig amrywiaeth o un neu ddwy wythnos o leoliadau profiad gwaith mewn nifer o adrannau o fewn yr Awdurdod.

Ysgolion


Yma, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i ysgolion.

Lleoedd Ysgol Cyfrwng Cymraeg


Ydych chi wedi ystyried anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg?

Gwasanaethau A i Y