Ysgolion

Derbyniadau Ysgol

Gallwch ymgeisio am le yn yr ysgol i'ch plentyn yma. Mae dyddiadau ymgeisio yn amrywio yn ddibynnol p'un a ydych yn ymgeisio am le yn yr adran feithrin, derbyn neu'r ysgol uwchradd. Gallwch hefyd wneud cais i newid ysgol (er enghraifft, oherwydd eich bod yn symud tŷ) yma.

Cais Cludiant Ysgol

Gwnewch gais am gludiant ysgol yn Sir y Fflint

Prydau Ysgol

Mae Cyngor Sir y Flint wedi ymrwymo i fwyta'n iach ac mae'n gweithio'n galed gydag ysgolion i hybu iechyd a lles disgyblion.

Ydych chi wedi ystyried ysgol cyfrwng Cymraeg?

Beth bynnag iaith yr ydych yn siarad gartref, gall addysg cyfrwng Cymraeg gynnig cyfleoedd, profiadau a sgiliau ychwanegol i’ch plentyn.

Yn wahanol i’r gred gyffredinol, mae addysg cyfrwng Cymraeg yn cael effaith gadarnhaol ar Saesneg y disgybl a’r nod syml yw galluogi plant i ddod yn gwbl rhugl a hyderus yn Saesneg a Chymraeg.

Darganfod mwy
Welsh Dragon

Cais Cludiant Ysgol

Gwnewch gais am gludiant ysgol yn Sir y Fflint

Prydau Ysgol

Mae Cyngor Sir y Flint wedi ymrwymo i fwyta'n iach ac mae'n gweithio'n galed gydag ysgolion i hybu iechyd a lles disgyblion.

Seddi Gwag Rhatach

Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu cludiant i ddisgyblion sy'n gymwys i deithio am ddim rhwng eu cartref a'r ysgol dan y polisi presennol. Gellir gwerthu unrhyw seddi gwag ar y cludiant i ddisgyblion nad ydynt yn gymwys i deithio am ddim. Gelwir y lleoedd hyn yn Seddi Gwag Rhatach.

Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi

Gwyliau Ysgol, Dyddiau Hyfforddiant a Gwyliau Banc.

Estyn Adroddiadau Arolygu

Caiff Estyn ei arwain gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ac mae'n arolygu ansawdd a safonau.

Digonolrwydd Chwarae

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i sicrhau bod holl blant, pobl ifanc a phlant cymunedau yn cael mynediad at ddigon o amser, lle a chaniatâd i chwarae fel rhan o'u bywydau bob dydd. Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i sicrhau bod gan blant sy'n byw yn Sir y Fflint hawl i chwarae.

Meithrin y Cyfnod Sylfaen

Canllawiau i rieni a gofalwyr

Grantiau Datblygu Gofal Plant

Mae Datblygu Gofal Plant Sir y Fflint (Cefnogaeth y Blynyddoedd Cynnar) yn eich croesawu chi i'n tudalen grantiau Datblygu Gofal Plant

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir y Fflint (CSA)

Yn dilyn ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru yn 2015 a'r Canllawiau Gofal Plant Statudol diwygiedig a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2016, mae'n ofynnol i Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant gael eu cynnal bob 5 mlynedd.

Cynllun Cyfle Cynnar, Sir y Fflint

Cyfle Cynnar Cynllun, Sir y Fflint

Cynnig Gofal Plant Sir y Fflint i Blant 3 to 4 oed (30 awr)

Cynnig Gofal Plant Sir y Fflint.

Cynnig Gofal Plant Wrecsam i Blant 3 to 4 oed (30 awr)

Cynnig Gofal Plant Wrecsam

Cynnig Gofal Plant Sir Ddinbych i Blant 3 i 4 oed (30 awr)

Cynnig Gofal Plant Sir Ddinbych

Budd-daliadau Addysgol

Yma cewch wybodaeth ynghylch - Grantiau Gwisg, PYD, Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Ymweliadau Ysgol a Benthyciadau Myfyrwyr.

Cyfnewid Gwisg Ysgol

Helpwch i ostwng costau addysgu yn Sir y Fflint drwy roi eich dillad ysgol di-eisiau neu heb eu gwisgo i rywun arall.

Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg

Cynllun strategol addysg Gymraeg (CSGA)

Polisi Anghenion Gofal Iechyd

Mae'r polisi hwn yn nodi dull gweithredu a darpariaeth Cyngor Sir y Fflint ar gyfer rheoli Anghenion Gofal Iechyd dysgwyr mewn Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn Sir y Fflint.

Moderneiddio Ysgolion

Fel yr awdurdod lleol, mae Cyngor Sir y Fflint yn ymrwymedig i weithio gydag ysgolion a chymunedau i sicrhau bod cyfleoedd dysgu o safon ar gael i bawb.

Gwasanaeth Cerdd

Gwybodaeth ynghylch y Gwasanaeth Cerdd mewn Ysgolion.

Rhestr Ysgolion 2021/2022

Manylion Cyswllt Pob Ysgol.

Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg

Oherwydd absenoldeb o'r ysgol heb ganiatâd.

Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol

Yma, cewch wybodaeth sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

Arholiadau

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am ddyddiadau arholi a byrddau arholi.

Llywodraethwyr

Mae gwybodaeth sy'n berthnasol i Lywodraethwyr i'w gweld yma.

Cynllun Ysgolion Iach

Lansiwyd Cynllun Ysgolion Iach Sir y Fflint ym mis Hydref 2000, ac mae'n aelod o Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru.

Niferoedd Disgyblion ar Gofrestrau

Caiff y ffigurau hyn eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru a'r Awdurdod Lleol wrth gyfrifo cyllid ac at ddibenion ystadegol eraill.

Cau Ysgolion

Rhestr cyfredol ysgolion sydd ar gau

Cwynion am Ysgolion

Sut i wneud cwyn am ysgol.

Lleoliadau profiad gwaith

Rydym yn cynnig amrywiaeth o un neu ddwy wythnos o leoliadau profiad gwaith mewn nifer o adrannau o fewn yr Awdurdod.

Ysgolion

Yma, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i ysgolion.

Lleoedd Ysgol Cyfrwng Cymraeg

Ydych chi wedi ystyried anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg?

Hysbysiad Preifatrwydd - Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Hysbysiad Preifatrwydd - Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Gwasanaethau A i Y