Alert Section

Ysgolion

Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi

Gwyliau Ysgol, Dyddiau Hyfforddiant a Gwyliau Banc.

Ysgolion ar gau

Rhestr o Ysgolion sydd ar gau ar hyn o bryd.

Derbyniadau Ysgol

Gallwch wneud cais am le mewn ysgol ar gyfer eich plant yma. Mae'r dyddiadau cau'n amrywio, yn dibynnu a ydych yn gwneud cais ar gyfer y dosbarth meithrin, y dosbarth derbyn neu'r ysgol uwchradd. Gallwch hefyd wneud cais i newid ysgol (er enghraifft, oherwydd eich bod yn symud tŷ) yma.

Ydych chi wedi ystyried ysgol cyfrwng Cymraeg?

Dim ots pa iaith ydych chi’n ei siarad gartref, gall addysg cyfrwng Cymraeg gynnig cyfleoedd, profiadau a sgiliau ychwanegol i’ch plentyn.

Yn wahanol i’r gred gyffredinol, mae addysg cyfrwng Cymraeg yn cael effaith gadarnhaol ar Saesneg y disgybl a’r nod syml yw galluogi plant i ddod yn gwbl rhugl a hyderus yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Addysg Cyfrwng Cymraeg - Darganfod mwy
Welsh Dragon

Cais Cludiant Ysgol

Gwnewch gais am gludiant ysgol yn Sir y Fflint

Budd-daliadau Addysg

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Grantiau Gwisg Ysgol a Phrydau Ysgol am ddim a gwneud cais amdanynt yma. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA), Ymweliadau â'r Ysgol a Benthyciadau Myfyrwyr hefyd.

Cynllun Ariannu Cyfle Cynnar, Sir y Fflint

Cynllun Cyfle Cynnar, Sir y Fflint

Ehangu Gofal Plant Dechrau'n Deg i Blant 2 Oed

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Gofal Plant wedi'i ariannu i blant 2 oed yn Sir y Fflint

Cynlluniau Chwarae'r Haf Sir y Fflint

Bydd Cynlluniau Chwarae Haf Sir y Fflint yn cael eu darparu mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned lleol a Llywodraeth Cymru.

Datblygu Chwarae

Croeso i Ddatblygu Chwarae Sir y Fflint, lle rydym yn credu yn hud chwarae fel grym trawsnewidiol ym mywydau plant a phobl ifanc. Ein cenhadaeth yw i greu lleoedd a chyfleoedd sy'n eu galluogi i ffynnu, dysgu a thyfu drwy rym chwarae.

Prydau Ysgol Am Ddim Cyffredinol i Ddisgyblion

Y cynllun prydau ysgol am ddim i bawb yn cychwyn cael ei weithredu ym mis Medi 2022.

Gwybodaeth am brydau Ysgol, gwyliau'r ysgol a hanfodion eraill ynglŷn â'r ysgol

Mae yna sawl gohebiaeth wedi bod dros yr wythnosau diwethaf yn ymwneud â phrydau ysgol a hanfodion eraill yn ymwneud â'r ysgol, ac wrth i'r tymor dynnu tua'i derfyn fe all fod yn ddefnyddiol i gael y wybodaeth hon i gyd mewn un lle.

Seddi Gwag Rhatach

Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu cludiant i ddisgyblion sy'n gymwys i deithio am ddim rhwng eu cartref a'r ysgol dan y polisi presennol. Gellir gwerthu unrhyw seddi gwag ar y cludiant i ddisgyblion nad ydynt yn gymwys i deithio am ddim. Gelwir y lleoedd hyn yn Seddi Gwag Rhatach.

Ysgolion cyfrwng Cymraeg

Mae'n siŵr o fod yn un o'r penderfyniadau anoddaf y byddwch erioed yn ei wneud – felly pam dewis Cymraeg? Mae nifer o fanteision, ond peidiwch â chymryd ein gair ni'n unig, gwyliwch y fideos hyn i weld yr hyn sydd gan rieni a disgyblion eraill ei ddweud.

Adroddiadau Arolwg Estyn

Caiff Estyn ei arwain gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ac mae'n arolygu ansawdd a safonau.

Prydau Ysgol

Yma yn Sir y Fflint, rydym wedi ymrwymo i fwyta'n iach, ac rydym yn gweithio'n galed gydag ysgolion i hyrwyddo iechyd a lles disgyblion.

Urddas Mislif

Cynnyrch misglwyf cynaliadwy ar gyfer merched oedran ysgol

Digonolrwydd Chwarae

Mae Sir y Fflint wedi ymrwymo i sicrhau bod plant, pobl ifanc a phlant cymunedau yn cael mynediad i ddigon o ofod a chaniatâd i chwarae fel rhan o'u bywydau bob dydd. Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i sicrhau bod gan blant sy'n byw yn Sir y Fflint yr hawl i chwarae.

Meithrin Cyfnod Sylfaen

Canllawiau i rieni a gofalwyr

Grantiau Datblygu Gofal Plant 2024 - 25

Mae Datblygu Gofal Plant Sir y Fflint (Cefnogaeth y Blynyddoedd Cynnar) yn eich croesawu chi i'n tudalen grantiau Datblygu Gofal Plant

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir y Fflint (CSA)

Yn dilyn ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru yn 2015 a'r Canllawiau Gofal Plant Statudol diwygiedig a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2016, mae'n ofynnol i Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant gael eu cynnal bob 5 mlynedd.

Cynnig Gofal Plant Cymru - i Blant 3 to 4 oed (30 awr)

Cynnig Gofal Plant Cymru - i Blant 3 to 4 oed (30 awr)

Rhaglen Gwisg Ysgol

Helpwch i ostwng costau addysgu yn Sir y Fflint drwy roi eich dillad ysgol di-eisiau neu heb eu gwisgo i rywun arall.

Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg

Cynllun strategol addysg Gymraeg (CSGA)

Polisi Anghenion Gofal Iechyd

Mae'r polisi hwn yn nodi dull gweithredu a darpariaeth Cyngor Sir y Fflint ar gyfer rheoli Anghenion Gofal Iechyd dysgwyr mewn Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn Sir y Fflint.

Moderneiddio Ysgolion

Fel yr awdurdod lleol, mae Cyngor Sir y Fflint yn ymrwymedig i weithio gydag ysgolion a chymunedau i sicrhau bod cyfleoedd dysgu o safon ar gael i bawb.

Gwasanaeth Cerdd

Gwybodaeth ynghylch y Gwasanaeth Cerdd Sir y Fflint.

Rhestr Ysgolion 2023 - 2024

Manylion cyswllt ar gyfer yr Ysgolion a mynediad i ddata ar gyfer ysgol benodol.

Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg

Oherwydd absenoldeb o'r ysgol heb ganiatâd.

Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol

Plant a Phobl Ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Arholiadau

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am ddyddiadau arholi a byrddau arholi.

Llywodraethwyr

Mae gwybodaeth sy'n berthnasol i Lywodraethwyr i'w gweld yma.

Cynllun Ysgolion Iach

Lansiwyd Cynllun Ysgolion Iach Sir y Fflint ym mis Hydref 2000, ac mae'n aelod o Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru.

Niferoedd Disgyblion ar Gofrestrau

Caiff y ffigurau hyn eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru a'r Awdurdod Lleol wrth gyfrifo cyllid ac at ddibenion ystadegol eraill.

Cwynion am Ysgolion

Sut i wneud cwyn am ysgol.

Warant i Bobl Ifanc

Ym mis Tachwedd 2021, roedd Llywodraeth Cymru wedi datgelu Gwarant i Bobl Ifanc – ymrwymiad y byddai pawb dan 25 oed yng Nghymru yn cael cynnig cefnogaeth i gael lle mewn addysg neu hyfforddiant, dod o hyd i swydd neu ddod yn hunangyflogedig.

Ysgolion

Yma, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i ysgolion.

Lleoedd Ysgol Cyfrwng Cymraeg

Ydych chi wedi ystyried anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg?

Hysbysiad Preifatrwydd - Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Hysbysiad Preifatrwydd - Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant