Alert Section

Prydau Ysgol Am Ddim Cyffredinol i Ddisgyblion

Y cynllun prydau ysgol am ddim i bawb yn cychwyn cael ei weithredu ym mis Medi 2022.

Cwestiynau Cyffredin

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf am brydau ysgol am ddim i bob plentyn yma.

1. Be’ ydi’r cynllun prydau ysgol am ddim i bob plentyn cynradd?

Mae’r cynllun hwn yn rhan o Gytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, a fydd yn cyflwyno cynllun prydau ysgol am ddim i bob plentyn cynradd yn ystod y tair blynedd nesaf, beth bynnag fo incwm yr aelwyd.

2. Prydau Ysgol am Ddim a Prydau Ysgol Am Ddim Cyffredinol i Ddisgyblion Cynradd (UPFSM) deall y gwahaniaeth

Prydau Ysgol Am Ddim Cyffredinol i Ddisgyblion Cynradd (UPFSM) - Mae Llywodraeth Cymru yn anelu at sicrhau fod pob plentyn sy’n mynychu ysgolion cynradd yng Nghymru yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim o dan y cynllun prydau ysgol am ddim cyffredinol mewn ysgolion cynradd (UPFSM) erbyn 2024, waeth beth fo lefel incwm y cartref.  Ni fydd unrhyw ffurflenni i’w llenwi. Nid yw derbyn prydau ysgol am ddim o dan y cynllun UPFSM yn golygu bod gan deuluoedd hawl awtomatig i dderbyn budd-daliadau eraill megis grant hanfodion ysgol.

 

Prydau Ysgol Am Ddim (eFSM) - Mae rhai teuluoedd sy’n bodloni meini prawf penodol, er enghraifft y rhai ar incwm is neu’n cael budd-daliadau penodol, yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim (e-FSM).  

Ar ôl gwneud cais llwyddiannus am eFSM yna mae teuluoedd yn gymwys i gael budd-daliadau eraill ar gyfer cost hanfodion ysgol megis grant hanfodion ysgol (GAD). 

Er y bydd UPFSM yn cael ei gyflwyno ym Medi 2022, a bydd grwpiau blwyddyn cymwys yn cael prydau ysgol am ddim, dylai teuluoedd sy’n gymwys ar gyfer eFSM barhau i ddefnyddio’r broses ymgeisio eFSM i sicrhau nad ydynt yn colli unrhyw fudd-daliadau eraill.  

I gael mwy o wybodaeth am eFSM a grant hanfodion ysgol ewch i:

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-Tax/Free-School-Meals-and-School-Essentials-Grants.aspx

Yn ogystal â theuluoedd, gall ysgolion hefyd elwa o eFSM.  Ar gyfer bob plentyn sy’n gwneud cais ac yn cael eFSM, gall eu hysgol hefyd gael arian i dalu am hanfodion ysgol er budd y dysgwyr. 

 

3. Pryd fydd y prydau yma ar gael i ddisgyblion?

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflwyno’r cynllun fesul cam i bob disgybl cynradd erbyn 2024, yn dechrau gyda :

  • Disgyblion dosbarthiadau derbyn – Medi 2022
  • Blynyddoedd 1 a 2 – Ebrill 2023

Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi rhywfaint o hyblygrwydd i gynghorau – os ydyn nhw’n gallu, i gyflwyno’r prydau i flynyddoedd 1 a 2 yn gynt; ond mae yna lawer o waith i’w wneud y tu ôl i’r llenni i baratoi ar gyfer y cynnydd yn y galw. I sicrhau ein bod ni’n gallu cyflwyno’r cynllun yn gyson i bawb sy’n gymwys ar yr un pryd, byddwn yn gweithio yn unol ag amserlen Llywodraeth Cymru uchod.

Byddwch yn derbyn rhagor o wybodaeth am ein cynlluniau i gyflwyno’r cynllun i flynyddoedd 3-6 yn ystod y misoedd nesaf.

4. Mae gen i blant hŷn, pryd fyddwch chi’n cyflwyno’r cynllun i flynyddoedd 3 a hŷn?

Nod Llywodraeth Cymru ydi cyflwyno’r cynllun i bob disgybl cynradd erbyn 2024. Mae yna lawer o waith i’w wneud i ddarparu cyfarpar ac adnoddau priodol i geginau ysgol allu ymdopi gyda’r cynnydd disgwyliedig yn y galw. Yma yn Sir y Fflint bydd pob ysgol yn symud ar yr un cyflymder a byddwn yn cyflwyno’r cynllun i bawb sy’n gymwys ar yr un pryd.

Byddwch yn derbyn rhagor o wybodaeth am ein cynlluniau i gyflwyno’r cynllun i flynyddoedd 3-6 yn ystod y misoedd nesaf.

5. Oes angen llenwi ffurflen gais i dderbyn y prydau am ddim?

Mae’r holl ddisgyblion yn y grwpiau blwyddyn priodol yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn awtomatig. Ni fydd ar rieni/gofalwyr angen llenwi ffurflen ond, pob wythnos, bydd yr ysgol yn gofyn iddyn nhw ar ba ddiwrnodau y bydd eu plentyn/plant yn manteisio ar y cynnig hwn.

6. Rydw i ar incwm isel ac mae fy mhlentyn yn derbyn prydau ysgol am ddim yn barod, sut fydd cyflwyno’r cynllun newydd hwn yn effeithio arnaf i?

Ni fydd cyflwyno prydau ysgol am ddim i bawb yn effeithio ar deuluoedd incwm isel na’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau penodol. Bydd teuluoedd sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yn barod yn parhau i fod yn gymwys i dderbyn budd-daliadau eraill drwy’r Grant Amddifadedd Disgyblion, megis gwisg ysgol. Mae yna broses ymgeisio ar gyfer prydau ysgol am ddim i ddysgwyr cymwys ac mae’n bwysig, pan fydd y cynllun newydd yn cael ei gyflwyno, bod teuluoedd cymwys yn parhau i ddilyn y broses prydau ysgol am ddim i blant cymwys fel nad ydyn nhw’n colli allan ar fudd-daliadau eraill. Am fwy o wybodaeth am y meini prawf cymhwysedd a’r broses ymgeisio ar gyfer prydau ysgol am ddim i ddysgwyr cymwys, dilynwch y ddolen hon https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-Tax/Free-School-Meals-and-School-Essentials-Grants.aspx

7. A fydd ceginau ysgol yn gallu ymdopi gyda’r cynnydd disgwyliedig yn y galw?

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gweithio’n agos gydag ysgolion a darparwyr arlwyo i wneud yn siŵr bod gan geginau ysgol y cyfarpar a’r adnoddau priodol.

Drwy gyflwyno’r cynllun fesul cam, gan ddechrau gyda’r dosbarthiadau derbyn ym mis Medi 2022 a blynyddoedd 1 a 2 ym mis Ebrill 2023, gallwn wneud yn siŵr ein bod ni’n barod i gwrdd â’r galw disgwyliedig.

8. Mae’n well gan fy mhlant fynd â phecyn bwyd i’r ysgol – a fydd hyn yn bosibl?

Bydd, fe allwch chi barhau i ddarparu pecyn bwyd i’ch plant. Fe allwch chi hefyd ddewis manteisio ar y cynllun ar rai diwrnodau a darparu pecyn bwyd ar ddiwrnodau eraill.

9. Mae arnaf eisiau i’m plant gael cinio ysgol ond mae arnaf eisiau talu amdano – a fydd hynny’n bosibl?

Yn unol ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu prydau ysgol am ddim i bob plentyn cynradd erbyn 2024, ni fydd system yn ei le i dalu am brydau bwyd dysgwyr yn y grŵp oedran sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim ym mis Medi 2022.

10. Mae gan fy mhlentyn anghenion deietegol penodol/alergedd. A fydd yr ysgol yn darparu bwyd ar ei gyfer?

Bydd. Mae pob ysgol yn darparu prydau ar gyfer unigolion gydag anghenion dietegol arbennig ac alergeddau, a bydd hynny’n parhau. Cofiwch drafod anghenion penodol eich plentyn yn uniongyrchol gyda’r ysgol.

11. Mae fy mhlant yn ffyslyd efo bwyd. Be’ ydi’r dewisiadau sydd ar gael i blant? 

Mae darparwyr arlwyo yn cynnig bwydlen faethlon a chytbwys sy’n cynnwys dewisiadau dyddiol amrywiol. Gallwch drafod unrhyw bryder sydd gennych chi gyda’ch ysgol. 

12. Mae’n well gan fy mhlant frechdanau, a oes modd iddyn nhw gael pecyn bwyd dan y cynllun prydau ysgol am ddim i bawb? 

Oes. Mae pecyn bwyd maethlon yn un o’r dewisiadau sydd ar gael bob dydd ymhob ysgol. 

 

Ymgynghoriad rhieni a phlant

Yn ogystal â hynny, i’n helpu i gynllunio’n effeithiol, rydym yn ceisio adborth gan rieni plant mewn ysgolion cynradd lleol. Er mwyn casglu’r adborth hwn, rydym wedi creu arolwg, ni fydd yr arolwg hwn yn datgelu eich enw.

Mae’n bosibl y bydd rhieni hefyd yn derbyn cais i gwblhau’r arolwg hwn gan ysgol eu plant. Dylid ond cwblhau’r arolwg unwaith.

Mae’r arolwg ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ar hyn o bryd, os hoffech chi gwblhau’r arolwg mewn fformat arall, cysylltwch â:customerservices@flintshire.gov.uk

Mae'r arolwg hwn ar gau

Bydd yr arolwg ar agor tan 23:59 ddydd Sul 31 Gorffennaf 2022.