Dychwelyd i'r Ysgol – Cwestiynau Cyffredin


BETH YW’R TREFNIADAU AR GYFER DYCHWELYD I’R YSGOL YM MIS MEDI?

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi croesawu cynlluniau gan y Gweinidog Addysg i ganiatáu i ysgolion ailagor yn raddol o’r wythnos gyntaf ym mis Medi, gyda phob ysgol i fod yn llwyr weithredol o 14 Medi.
 
Mae pob ysgol yn Sir y Fflint wedi datblygu cynlluniau unigol ar gyfer ailagor ysgolion, a bydd ysgolion wedi rhannu’r rhain yn uniongyrchol â rhieni. Mae ysgolion wedi gwneud eu penderfyniad eu hunain o ran pryd a pha grwpiau blwyddyn fydd yn dychwelyd yn ystod y pythefnos cyntaf ym mis Medi, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y gall ysgolion fod yn hyblyg yn ystod y pythefnos hwn. Dylai pob disgybl o oedran ysgol statudol yn Sir y Fflint fod yn yr ysgol yn llawn amser o ddydd Llun, 14 Medi.

Mae trefniadau ar wahân wedi’u gwneud er mwyn rhoi mwy o amser i ysgolion groesawu disgyblion oed Meithrin sy’n dod i’r ysgol am y tro cyntaf, a bydd yr ysgolion wedi rhannu eu cynlluniau â rhieni’r disgyblion hynny’n uniongyrchol.

SUT FYDDWCH CHI’N CADW YSGOLION YN LÂN I LEIHAU’R POSIBILRWYDD O HAINT?

Rydym yn cymryd diogelwch a lles ein disgyblion a staff o ddifrif ac rydym yn ffyddiog y bydd gan bob ysgol ddigon o ddeunyddiau glanhau digonol, sebon a hylif diheintio dwylo ar gael.

Rhaid glanhau pob adeilad ysgol yn rheolaidd. Caiff wynebau caled eu glanhau gyda dŵr sebonllyd cynnes, neu’r cynnyrch glanhau arferol a ddefnyddir. Rhoddir sylw arbennig i lanhau ardaloedd ac wynebau a gaiff eu cyffwrdd yn aml. Caiff yr ardaloedd hyn eu glanhau o leiaf unwaith y dydd ac yn fwy rheolaidd mewn ardaloedd a gaiff eu defnyddio’n aml, ar sail asesiad lleol, gan gynnwys ystafelloedd ymolchi, rheiliau, byrddau, teganau, offer, handlenni drws, padiau gwthio, tapiau a pheiriannau hylif diheintio dwylo.

A FYDDWCH CHI’N DARPARU CYFARPAR DIOGELU PERSONOL (PPE) I YSGOLION?

Darperir pecyn Cyfarpar Diogelu Personol i bob ysgol i’w ddefnyddio dan amgylchiadau penodol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru e.e. ymdrin â phlentyn sy’n teimlo’n sâl, darparu cymorth cyntaf neu pan fo anghenion y plentyn yn golygu bod angen defnyddio’r cyfarpar. Nid oes angen defnyddio cyfarpar diogelu personol wrth gynnal gweithgareddau addysgol arferol mewn ysgolion prif ffrwd. Bydd gan ysgolion eu cyflenwadau PPE eu hunain, wedi’u prynu gan ddarparwyr cymeradwy. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio bod tystiolaeth yn dangos mai cadw pellter corfforol, golchi dwylo’n rheolaidd a sicrhau hylendid anadlol yw’r ffyrdd mwyaf effeithiol o hyd o atal lledaeniad y coronafeirws.

OES RHAID I FY MHLENTYN WISGO GORCHUDD WYNEB YN YR YSGOL?

Mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud yn glir mai penderfyniad lleol i ysgolion ac awdurdodau lleol yw penderfynu a ydi gochrudd wyneb yn cael ei argymell y tu mewn i adeiladau ysgolion. Nid ydynt yn orfodol. Nid oes rhaid i ddisgybl o unrhyw oedran eu gwisgo yn yr ystafell ddosbarth.

Nid yw gorchuddion wyneb yn cael eu hargymell ar gyfer plant ysgolion cynradd. O ran plant ysgolion uwchradd, yr ysgolion fydd yn penderfynu yn seiliedig ar eu hasesiad risg eu hunain o’r adeilad a sut mae disgyblion yn symud o’i amgylch. Dylai rhieni ddilyn cyngor gan eu hysgol unigol.

Os ydi’r ysgol yn argymell defnyddio gorchudd wyneb mewn ardaloedd cymunedol a phrysur, cyfrifoldeb y rhieni fydd darparu’r gorchuddion a chyfrifoldeb y disgyblion fydd eu gwisgo a’u storio’n briodol. Gorchudd wyneb sydd â thair haen yw’r argymhelliad. Os nad ydi rhieni’n gallu prynu gorchuddion wyneb, gellir eu creu yn eithaf hawdd adref. Isod y mae dolen gyda chyfarwyddiadau syml i’w dilyn ynghylch sut i wneud gorchudd wyneb sydd â thair haen.
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-cwestiynau-cyffredin

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi argymell bod disgyblion uwchradd yn gwisgo gorchudd wyneb ar gerbydau penodedig sy'n darparu cludiant i'r ysgol. Darllenwch y protocol cludiant i'r ysgol sydd ynghlwm â’r ddogfen hon.

SUT BYDDWCH CHI’N CADW PELLTER CYMDEITHASOL?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fod tystiolaeth wyddonol yn cefnogi lleihau mesurau cadw pellter corfforol ar gyfer plant a phobl ifanc mewn ysgolion i alluogi disgyblion i ddychwelyd ym mis Medi. Mae canllawiau newydd wedi’u datblygu a’u rhannu gydag ysgolion.

Rydym yn canolbwyntio ar leihau cysylltiad plant gydag eraill, yn hytrach na dibynnu ar gadw pellter cymdeithasol rhwng disgyblion. Mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol gyda phant ifanc. Anogir disgyblion hŷn i geisio cadw pellter o ddwy fetr rhyngddyn nhw ac eraill lle bo hynny’n bosibl yn ymarferol, ond cydnabyddir nad yw hyn bob amser yn bosibl mewn dosbarthiadau.

Bydd trefniadau pob ysgol yn wahanol yn seiliedig ar gynllun yr adeilad a’u modelau cwricwlwm. Mae ysgolion wedi cysylltu’n uniongyrchol â rhieni ynghylch eu trefniadau ar gyfer rhannu disgyblion i grwpiau a chadw at fesurau diogelwch effeithiol.

PA FWYD A DDARPERIR?

Bydd gwasanaethau arlwyo ysgolion yn weithredol o ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd ar gyfer disgyblion sy’n prynu prydau ysgol ac yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Mae modelau gweithredu newydd wedi’u datblygu gydag ysgolion i gefnogi eu trefniadau ar gyfer rheoli disgyblion ac mae bwydlenni newydd wedi’u datblygu i sicrhau ddarpariaeth bwyd mor gyflym a diogel â phosibl. Darperir opsiynau poeth ac oer bob dydd. Caiff y bwydlenni hyn eu hadolygu’n rheolaidd a’u datblygu ymhellach wrth i ysgolion ddod i arfer â’u ffyrdd newydd o weithio.

Gall disgyblion sy’n arfer cario pecyn bwyd i’r ysgol barhau i wneud hynny. Dylai ysgolion fod wedi cysylltu â rhieni i roi gwybod iddynt am unrhyw newidiadau i drefniadau amser cinio cyn dechrau’r tymor.

Mae bron bob ysgol yn Sir y Fflint yn defnyddio gwasanaeth Arlwyo NEWydd ar gyfer eu darpariaeth bwyd ac mae gwybodaeth ddefnyddiol ar gael ar eu gwefan:
http://www.newydd.cymru

Mae gan ysgolion eu polisïau eu hunain mewn perthynas â byrbrydau a diodydd, felly dylai rhieni gyfeirio at y polisïau hyn am ragor o wybodaeth.

BETH YW’R TREFNIADAU O RAN TALIADAU UNIONGYRCHOL AR GYFER PLANT SY’N GYMWYS AM BRYDAU YSGOL AM DDIM PAN FYDDANT YN DYCHWELYD I’R YSGOL?

Wrth i ysgolion ailagor ar gyfer grwpiau blwyddyn gwahanol ar ddyddiau gwahanol am bythefnos cyntaf y tymor, mae’r Cyngor wedi penderfynu parhau i wneud Taliadau Uniongyrchol i deuluoedd cymwys hyd at yr wythnos sy’n gorffen ar 11 Medi. Cynghorwyd rhieni cymwys i ddefnyddio’r arian hwn naill ai er mwyn talu am bryd ysgol ar y diwrnod/diwrnodau y mae eu plentyn yn yr ysgol neu er mwyn talu am ddarparu pecyn bwyd ar eu cyfer.  Bydd ysgolion yn olrhain unrhyw ddyledion prydau gan ddisgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yn ystod y pythefnos hwn.

O ddydd Llun, 14 Medi, bydd pob disgybl sy’n gymwys am bryd ysgol am ddim yn ei dderbyn yn uniongyrchol gan yr ysgol yn yr un modd ag yr oeddent cyn y cyfnod clo.

BETH GALL PLANT EI GLUDO I’R YSGOL GYDA NHW O ADREF?

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn amlinellu y dylid cario cyn lleied â phosibl o bethau i’r ysgol o gartref am resymau diogelwch.

Oherwydd na fydd peiriannau dŵr yn ddiogel i’w defnyddio, dylai disgyblion ddod â photel o ddŵr o gartref, a dylid nodi eu henw yn glir arni ac ni ddylid ei rhannu ag unrhyw un arall. Yn yr un modd, byddai offer angenrheidiol arall, e.e. cas pensiliau, yn cael eu caniatáu, ond eto, caiff disgyblion eu hannog i beidio dod ag eitemau diangen eraill gyda nhw.

Dylai ysgolion fod wedi rhannu eu disgwyliadau’n uniongyrchol â phlant a rhieni cyn dechrau’r tymor.

A OES RHAID I BLANT WISGO GWISG YSGOL?

Byddwn yn ail-gyflwyno polisïau Gwisg Ysgol ym mis Medi felly bydd disgwyl i ddisgyblion gydymffurfio â’r rhain. Gall ysgolion ganiatáu i blant wisgo dillad ymarfer corff os oes ganddynt wers Addysg Gorfforol ar y diwrnod hwnnw er mwyn osgoi’r angen i newid dillad a rheoli nifer fawr o ddisgyblion mewn ystafelloedd newid, ond dylai ysgolion wirio’r cyngor y mae eu hysgol wedi’i roi mewn perthynas â hyn.

A FYDD RHIENI’N CAEL DIRWY OS NA FYDDANT YN ANFON EU PLENTYN YN ÔL I’R YSGOL YN Y FLWYDDYN ACADEMAIDD NEWYDD?

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod yn rhaid i ddisgyblion ddychwelyd i’r ysgol ym mis Medi, ond i ddechrau, ni fydd rhieni’n derbyn dirwy os na fydd eu plant yn mynychu.  Mae disgwyl i ysgolion weithio gyda theuluoedd i reoli disgyblion sy’n dychwelyd i’r ysgol os oes unrhyw anawsterau. Bydd Llywodraeth Cymru’n adolygu’r penderfyniad i lacio’r dirwyon am absenoldeb am gyfnod dros dro yn ystod tymor yr Hydref.

A FYDD DISGWYL I STAFF NEU DDYSGWYR SY’N AGORED I NIWED YN GLINIGOL DDYCHWELYD I’R YSGOL?

Bydd – Mae Llywodraeth Cymru wedi llacio’r gofynion mewn perthynas â gwarchod. Mae protocolau rhanbarthol a lleol ar waith i gefnogi staff ac arweinwyr ysgol i gefnogi aelodau o staff a ystyrir yn ddiamddiffyn i ddychwelyd yn ôl i’r gwaith yn ddiogel.

Mae disgwyl i bob dysgwr, gan eithrio’r rheiny sy’n Derbyn Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS) ddychwelyd i’r ysgol ym mis Medi. Os nad yw dysgwr yn gallu mynychu’r ysgol am unrhyw reswm, mae’n hanfodol fod yr ysgol yn parhau i gysylltu’n rheolaidd a’r dysgwr o bell.

BETH YW’R DYDDIADAU AR GYFER HANNER TYMOR YR HYDREF ELENI?

Yn Sir y Fflint, bydd hanner tymor yr hydref yn para wythnos gan ddechrau ddydd Llun, 26 Hydref 2020.

BETH DDYLWN I EI WNEUD OS YW FY MHLENTYN YN TEIMLO’N SÂL YN Y BORE CYN GADAEL I FYND I’R YSGOL?

Yn unol â chyngor y Llywodraeth a’r GIG, os yw eich plentyn neu unrhyw aelod o’ch cartref yn datblygu unrhyw un o’r symptomau canlynol:
tymheredd uchel
tagiad newydd a pharhaus
colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu

Dylai pawb o’ch cartref aros gartref a hunan-ynysu

Dylai unrhyw un sy’n datblygu symptomau drefnu i gael prawf, hyd yn oed os yw’r symptomau’n ysgafn.

Mae’n hanfodol eich bod yn sicrhau nad yw eich plentyn yn teithio os ydyn nhw, neu unrhyw un o’ch cartref, yn datblygu’r symptomau hyn. Os bydd eich gweithredwr cludiant yn ymwybodol o symptom cyn teithio, byddant yn gwrthod darparu cludiant.

Mae ysgolion yn gofyn i rieni/gofalwyr plant sy’n datblygu symptomau o unrhyw salwch arall benderfynu a yw’r plentyn yn ddigon da i fynychu’r ysgol neu beidio yn y bore cyn iddynt adael eu cartref.   Gyda’r trefniadau newydd hyn ar waith i reoli dysgwyr yn ddiogel, ni fydd gan ysgolion y gallu i ofalu am lawer o blant sy’n mynd yn sâl yn ystod y dydd a galw rhieni / gofalwyr i gasglu plant.

A FYDD YSGOLION YN GWIRIO TYMHEREDD FY MHLENTYN WRTH IDDYNT GYRRAEDD YR YSGOL?

Na fydd. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi’n glir nad yw’n briodol nag yn ddiogel i ysgolion wirio tymheredd disgyblion. Cyfrifoldeb y rhieni yw hyn.  Os oes unrhyw amheuaeth am iechyd plentyn, dylai rhieni wneud penderfyniad i’w cadw gartref a rhoi gwybod i’r ysgol yn unol â’r protocolau cofnodi absenoldeb arferol.

A FYDD BOB DYSGWYR A STAFF ADDYSG YN CAEL EU PROFI AM COVID-19?

Gall bob aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys plant a staff addysg sy’n datblygu symptomau, drefnu i gael prawf coronafeirws.

https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19  

BETH SY’N DIGWYDD OS YW DISGYBL NEU AELOD O STAFF YN CAEL EU PROFI’N BOSITIF AR GYFER COVID-19?

Os bydd disgybl neu aelod o staff mewn ysgol yn cael eu profi’n bositif ar gyfer Covid-19, bydd rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru yn dechrau.

Mae’r strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn gweithio drwy brofi pobl sydd â symptomau o’r coronafierws, a gofyn iddynt ynysu oddi wrth eu teulu, ffrindiau a’u cymuned nes y byddant wedi derbyn canlyniad. Gall bobl wneud cais am brawf i’w hunain neu rywun arall yn eu cartref sy’n datblygu symptomau. Mae hyn yn cynnwys oedolion a phlant gan gynnwys rhai dan 5 oed.
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu

BETH SY’N DIGWYDD OS OES CLWSTWR O ACHOSION MEWN YSGOL?

Gan adeiladu ar y Cynllun ar gyfer Achosion o Glefydau Trosglwyddadwy i Gymru (2020) mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi darparu cyngor penodol ynghylch rheoli ac ymchwilio i achosion ac achosion lluosog o COVID-19 mewn lleoliadau addysgol.

Mae’r cyngor yn amlinellu pa gamau y dylid eu cymryd i ddiogelu unigolion a chymunedau lle mae clystyrau ac achosion lluosog yn codi, yn ogystal â lleihau’r lledaeniad i gymunedau eraill.

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/

CHLUDIANT YSGOL

Mae’r Cyngor wedi creu Protocol Cludiant i'r Ysgol penodol. Gwasgwch y ddolen isod os hoffech chi ragor o wybodaeth am y trefniadau ar gyfer cludiant i'r ysgol o fis Medi.

Protocol Cludiant Ysgol - Medi 2020

PAM BOD GORCHUDDION WYNEB BELLACH YN ORFODOL AR HOLL GLUDIANT YSGOL YN SIR Y FFLINT?

Rhaid defnyddio gorchuddion wyneb gan holl ddysgwyr oedran ysgol uwchradd wrth deithio ar gludiant cyhoeddus, gan gynnwys tacsis ysgol penodedig.

Hefyd, bydd pob disgybl uwchradd sy’n teithio ar gludiant ysgol penodedig yn gorfod gwisgo gorchudd wyneb o ddydd Llun, 12 Hydref.

Mae'r penderfyniad hwn wedi’i wneud er mwyn diogelu teithwyr ac i atal lledaeniad Covid-19. Mae Sir y Fflint mewn parth gwarchod iechyd gyda chyfyngiadau llymach i ddiogelu'r cyhoedd ac felly mae'r penderfyniad hwn yn cyd-fynd â hynny.

Gyda lledaeniad y coronafeirws yn cynyddu yn Sir y Fflint a siroedd cyfagos, mae gofyn rŵan i blant a phobl ifanc 11 oed a hŷn wisgo gorchudd wyneb mewn cerbydau penodedig sy'n darparu cludiant i'r ysgol yn union fel y mae’n rhaid gwneud ar gludiant cyhoeddus. 

 Mae rhai plant a phobl ifanc wedi’u heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb, ac mae’r eithriadau hyn hefyd yn berthnasol i gludiant ysgol. 

Does dim rhaid i blant dan 11 oed wisgo gorchudd wyneb ond mae rhwydd hynt iddyn nhw wneud hynny os ydyn nhw’n gallu gwisgo un yn unol â'r cyfarwyddiadau.