Alert Section

Mentoriaid Gwirfoddol - Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant


Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant yn recriwtio gwirfoddolwyr i fod yn fentoriaid plant a phobl ifanc.  Rydym eisiau pobl sydd â diddordeb gwirioneddol mewn cefnogi plant a phobl ifanc i gyrraedd eu potensial.  Rhaid i chi fod yn hyderus yn eich gallu i gyfathrebu gyda phobl ifanc, eu hysgogi, bod yn frwdfrydig ac yn ymroddedig i gyfarfod yn rheolaidd â nhw.  Mae pobl ifanc wedi dweud wrthym eu bod eisiau mentor sy’n gyfeillgar, dibynadwy, yn wrandäwr da ac yn gallu adeiladu hyder.   Gall y bobl ifanc yr ydym yn gweithio â nhw fod ag ystod o anghenion a heriau, a swyddogaeth y mentor yw gweithio yn hyblyg gyda nhw a defnyddio gwahanol agweddau yn unol â hyn.  

Beth gewch chi o fod yn fentor gwirfoddol:

• Rôl wirfoddoli buddiol a gwerthfawr 
• Proses sefydlu a mynediad i ystod o hyfforddiant a fydd yn hwyluso eich llwyddiant yn y rôl
• Cyfle i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth a all eich helpu mewn gyrfa yn y dyfodol
• Cefnogaeth ac arweiniad drwy oruchwyliaeth a chyfarfodydd tîm bob mis       

Barn ein Gwirfoddolwyr:                                

“Mae bod yn fentor yn brofiad boddhaus a gwerthfawr. Rwy’n mwynhau adeiladu cyfeillgarwch gyda'r person ifanc wrth wrando ar unrhyw broblemau sydd ganddynt.  Rwy’n mwynhau cymryd rhan yn yr amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi sydd ar gael, a phenderfynais ddatblygu fy addysg ac rwyf nawr yn hyfforddi i fod yn weithiwr cymdeithasol.”

“Mae mentoriaid yn rhoi amser un i un gwerthfawr i berson ifanc, gyda rhywun sydd yno ar eu cyfer nhw, i wrando ac i rannu pethau.” 

“Mae’r rôl yn llawer mwy boddhaol na ddychmygais, ac mae’r wybodaeth sydd gennych yn gallu gwella neu helpu diwrnod y person ifanc.  Mae mentora person ifanc yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad wrth ddarparu amgylchedd diogel, lle gallent deimlo y cânt eu parchu a’u clywed heb gael eu beirniadu." 

“Mae gallu trefnu fy amser gwirfoddoli o amgylch fy swydd ran-amser ac astudiaethau yn y brifysgol wedi fy ngalluogi i gael hyblygrwydd er mwyn ennill profiad hanfodol wrth weithio ac astudio.”   

“Rwyf wedi mwynhau’r cyfle i fentora yn fawr.  Rwy’n teimlo bod y bobl ifanc yr wyf wedi’u mentora wedi elwa’n wirioneddol o gael rhywun sydd â phrif ffocws o'u hannog a'u cefnogi nhw. Rwyf wedi dysgu nifer o sgiliau newydd ac wedi elwa o’r cyfleoedd hyfforddi.”

Beth Nesaf? 

Os hoffech ddarganfod mwy a gwneud cais am ffurflen gais, cysylltwch ag Andrea Wade, Cydlynydd Mentoriaid Gwirfoddol, Ffôn:  01352 701089 / 07818 511162 neu e-bost: Mentoring@Flintshire.gov.uk

Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad manwl (DBS).   
Ni chodir tâl ar y gwirfoddolwyr am hyn.