Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol


Mae'r Gwasanaeth yn gyfrifol am roi cefnogaeth i reolwyr a gweithwyr unigol i hyfforddi a datblygu'r gweithlu gofal cymdeithasol yn Sir y Fflint. Mae'r gwasanaeth yn cefnogi staff awdurdodau lleol, darparwyr gofal cymdeithasol annibynnol a'r sector gwirfoddol drwy gynnig cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a datblygiad. Nod y tîm yw: 

• cefnogi rheolwyr i ddenu a chadw gweithlu medrus, hyblyg ac effeithlon sydd wedi ymrwymo i gyflawni amcanion y Cyngor a gwella ansawdd a gwerth ei wasanaethau.

• cynorthwyo pawb sy'n gweithio yn y Sector Gofal Cymdeithasol yn Sir y Fflint i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau, y gwerthoedd a'r agweddau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaeth safon uchel, cost effeithiol i'r defnyddwyr gwasanaeth.

• darparu gwybodaeth arbenigol, gwasanaethau cynghori ac ymgynghori a fydd yn hyrwyddo ac yn cynnal arferion cyflogaeth da ac arferion datblygu staff da.

• cefnogi datblygiad gweithlu gofal cymdeithasol cymwys ar draws y sir.  

Mae’r tîm yn cydlynu’r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol (SCWDP) ar ran Cyngor Sir y Fflint ac yn darparu’r Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol sy’n cynnwys hyfforddiant fel y nodwyd yn ein Newyddlen Hyfforddiant . I ddathlu llwyddiannau’r unigolion yn y gweithlu, rydym yn cynnal seremoni wobrwyo flynyddol ym mis Medi bob blwyddyn. 

Dyma'r Cynllun Cyfathrebu Hyfforddiant

Mae Rhaglen Datblygu Gofal Cymdeithasol Sir y Fflint yn cael ei hariannu gan Gyngor Sir y Fflint a grant gan Lywodraeth Cymru. 

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw gwrs, cysylltwch â Thîm Datblygu'r Gweithlu ar 01352 702591 neu anfon neges e-bost at wdt@flintshire.gov.uk