Gwasanaethau Cymdeithasol

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint

Adroddiadau Gwasanaethau Cymdeithasol

Gweld Adroddiadau Gwasanaethau Cymdeithasol

Amddiffyn Plant

Sut i roi gwybod am bryder am les plentyn a chysylltiadau defnyddiol

Anableddau Dysgu

Mae Tîm Anabledd Dysgu Cymunedol Sir y Fflint yn gweithio gydag oedolion sydd ag anableddau dysgu.

Asesiad poblogaeth Gogledd Cymru

Gwybodaeth am anghenion gofal a chefnogaeth pobl yng Ngogledd Cymru ac anghenion cefnogaeth gofalwyr

Bathodyn Glas

Gwnewch gais am fathodyn glas neu adnewyddwch un presennol.

Cadw'n iach

Cyngor meddygol ac iechyd a ddarperir gan Gyngor Sir y Fflint a chysylltiadau defnyddiol.

Cam-drin Oedolion

Cyngor am Diogelu Oedolion a chysylltiadau defnyddiol.

Cyfarpar i gefnogi bod yn annibynnol

Mae ailalluogi, teleofal a chymorthyddion ac addasiadau i gyd yn enghreifftiau o wasanaethau ymyrraeth gynnar sy'n helpu i atal pobl rhag bod yn ddibynnol ar eraill yn ddi-angen a derbyn cymorth mwy dwys.

Cyfrifiad Plant sy'n derbyn gofal a chymorth

Canllawiau i Awdurdodau Lleol: Hysbysiadau preifatrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer setiau data'r Cyfrifiad Plant mewn Angen a'r Ymarfer Casglu Data am Blant sy'n Derbyn Gofal

Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Gwybodaeth am hyfforddiant a datblygiad gweithwyr gofal cymdeithasol.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Sut y bydd hyn yn effeithio ar fy ngofal a'm cymorth?

Dementia

Gwybodaeth i bobl yn byw gyda dementia a'u gofalwyr yn Sir y Fflint.

Eich hawl i ategu a chwyno

Canllaw i ddefnyddio Trefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwasanaethau Cymdeithasol – Cysylltwch â ni

Cysylltwch ag adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint neu edrychwch ar eu gwefan

Help i Ofalwyr

Gwybodaeth i Ofalwyr a chysylltiadau defnyddiol

Iechyd Meddwl

Sut i gysylltu â'ch Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol a chysylltiadau defnyddiol eraill.

Mabwysiadu

Mae mabwysiadu yn ymrwymiad gydol oes ac mae ein plant angen teuluoedd parhaol, sefydlog a gofalgar.

Maethu

Rhywun sy'n gofalu am blant pan nad ydynt yn gallu byw gyda'u teuluoedd eu hunain yw Rhiant Maeth. Gall y cyfnod o ofal amrywio o ychydig o ddyddiau i ychydig o flynyddoedd. Mae maethu'n gallu cynnwys edrych ar ôl plant o bob oedran, o fabanod i bobl ifanc yn eu harddegau.

Mentoriaid Gwirfoddol - Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant

Oes gennych chi ddiddordeb mewn her werth chweil a fydd yn rhoi boddhad i chi?

Syd's Place, Canolfan Atti yn y Fflint

Mae'r Syd's Place, Canolfan Atti yn y Fflint yn wasanaeth dydd a chanolfan adnoddau arbenigol ar gyfer pobl iau â dementia.

Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol

Taflenni gwybodaeth am y gwasanaethau amrywiol y mae Gofal Cymdeithasol yn eu darparu

Therapi Galwedigaethol

Therapi Galwedigaethol

MST - Therapi Aml-Systemig

Mae MST yn targedu'r teuluoedd o unigolion 11 i 17 oed sy'n dangos ymddygiad gwrthgymdeithasol, sydd o bosibl â'r Heddlu a'r Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid yn ymwneud â nhw, digwyddiadau treisgar, camddefnyddio sylweddau, rhedeg i ffwrdd ac yn creu bywyd teulu anodd iawn ac allan o reolaeth yn gyffredinol.