Alert Section

Gwasanaethau Cymdeithasol

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint

Mabwysiadu

Mae mabwysiadu yn ymrwymiad gydol oes ac mae ein plant angen teuluoedd parhaol, sefydlog a gofalgar.

Cam-drin Oedolion

Cyngor am Diogelu Oedolion a chysylltiadau defnyddiol.

Awtistiaeth

Gobeithir y bydd y tudalennau hyn yn dod ag ystod o wybodaeth ynghyd i un lle i gyfeirio pobl at y wybodaeth gywir a chymorth.

Bathodynnau Glas

Gwnewch gais am fathodyn glas neu adnewyddwch un presennol.

Amddiffyn Plant

Sut i roi gwybod am bryder am les plentyn a chysylltiadau defnyddiol

Cyfrifiad Plant sy'n derbyn gofal a chymorth

Canllawiau i Awdurdodau Lleol: Hysbysiadau preifatrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer setiau data'r Cyfrifiad Plant mewn Angen a'r Ymarfer Casglu Data am Blant sy'n Derbyn Gofal

Dementia

Gwybodaeth i bobl yn byw gyda dementia a'u gofalwyr yn Sir y Fflint.

Darganfydda yrfa mewn gofal

Ydych chi'n chwilio am swydd newydd, her, neu newid gyrfa? Gallai gweithio mewn gofal fod yn berffaith i chi.

Cyfarpar ac Addasiadau i Gynnal Annibyniaeth

Mae ailalluogi, teleofal a chymorthyddion ac addasiadau i gyd yn enghreifftiau o wasanaethau ymyrraeth gynnar sy'n helpu i atal pobl rhag bod yn ddibynnol ar eraill yn ddi-angen a derbyn cymorth mwy dwys.

Teuluoedd yn Gyntaf

Mae magu teulu yn un o'r pethau mwyaf heriol fydd unrhyw un ohonom yn ei wneud fyth. Mae plant angen llawer o gariad, arweiniad a chefnogaeth, ac fel rhieni rydym i gyd angen ychydig mwy o gefnogaeth ein hunain weithiau hefyd. Mae gennym ein brwydrau ein hunain fel rhieni, sy'n gallu gwneud gofalu am deulu yn fwy o her, hyd yn oed. Mae Teuluoedd yn Gyntaf yma i helpu pan fyddwch yn teimlo eich bod yn ei chael hi'n anodd ymdopi.

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint neu edrychwch ar eu gwefan

Help i Ofalwyr

Gwybodaeth i Ofalwyr a chysylltiadau defnyddiol

Anableddau Dysgu

Mae Tîm Anabledd Dysgu Cymunedol Sir y Fflint yn gweithio gydag oedolion sydd ag anableddau dysgu.

Iechyd Meddwl

Sut i gysylltu â'ch Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol a chysylltiadau defnyddiol eraill.

Micro Care

Mae'r Prosiect Meicro-Ofal yng Nghyngor Sir y Fflint yn ffordd wahanol o feddwl am Ofal Cymdeithasol, ac yn ychwanegiad gwerthfawr at sector sydd eisoes ag enw da.

MST Therapi Aml-Systemig

Mae MST yn targedu'r teuluoedd o unigolion 11 i 17 oed sy'n dangos ymddygiad gwrthgymdeithasol, sydd o bosibl â'r Heddlu a'r Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid yn ymwneud â nhw, digwyddiadau treisgar, camddefnyddio sylweddau, rhedeg i ffwrdd ac yn creu bywyd teulu anodd iawn ac allan o reolaeth yn gyffredinol.

Asesiad poblogaeth Gogledd Cymru

Gwybodaeth am anghenion gofal a chefnogaeth pobl yng Ngogledd Cymru ac anghenion cefnogaeth gofalwyr

Therapi Galwedigaethol

Therapi Galwedigaethol

Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Gwybodaeth am hyfforddiant a datblygiad gweithwyr gofal cymdeithasol.

Gwasanaethau Cymdeithasol – Cysylltwch â ni

Cysylltwch ag adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint

Recriwtio Gwasanaethau Cymdeithasol

Nifer o swyddi yn y Gwasanaethau Cymdeithasol yr ydym yn recriwtio ar eu cyfer ar hyn o bryd.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Sut y bydd hyn yn effeithio ar fy ngofal a'm cymorth?

Taflenni Gwybodaeth Gwasanaethau Cymdeithasol

Taflenni gwybodaeth am y gwasanaethau amrywiol y mae Gofal Cymdeithasol yn eu darparu

Adroddiadau Gwasanaethau Cymdeithasol

Gweld Adroddiadau Gwasanaethau Cymdeithasol

Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig

Dysgwch fwy am Orchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig yma.

Cadw'n iach

Cyngor meddygol ac iechyd a ddarperir gan Gyngor Sir y Fflint a chysylltiadau defnyddiol.

Syd's Place – Canolfan Croes Atti yn y Fflint

Mae'r Syd's Place, Canolfan Atti yn y Fflint yn wasanaeth dydd a chanolfan adnoddau arbenigol ar gyfer pobl iau â dementia.

Eich hawl i ategu a chwyno am Gwasanaethau Cymdeithasol

Canllaw i ddefnyddio Trefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol