Alert Section

Polisi Torri Gwair


Mae’r Cyngor yn darparu gwasanaeth torri gwair mewn nifer o leoliadau a phrif gyfleusterau o amgylch y Sir. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol:

 • Ymylon ffyrdd
 • Ardaloedd Amwynder
 • Llwybrau troed cyhoeddus / Llwybrau beicio
 • Gwrychoedd
 • Arosfannau bysiau
 • Pyrth Pentrefi / Trefi
 • Tir Chwaraeon a Hamdden -  
 • Mynwentydd
 • Gerddi Tenantiaid

 Mae gan y sir gyfrifoldeb cyfreithiol i reoli’r Rhwydwaith Priffyrdd o ran sicrhau bod y llwybrau ar gael ac yn ddiogel i’r defnyddiwr priffordd. Mae’n ymgymryd â’r ddyletswydd hon yn ei rôl fel Awdurdod Priffyrdd.

Bydd gwair yn cael ei glirio mewn amgylchiadau eithriadol yn unig – yn arbennig y toriad cyntaf mewn gerddi tenantiaid ac ardaloedd amwynder yn uniongyrchol o flaen llety gwarchod.

Mae’r mecanweithiau darparu ar gyfer torri gwair fel a ganlyn:

 • Ymyl Priffyrdd Gwledig – Dan gontract
 • Ymyl ffyrdd trefol – dan gontract
 • Ardaloedd Amwynder – rhannol dan gontract / rhannol fewnol
 • Mynwentydd – Mewnol            
 • Gerddi Tenantiaid – dan gontract
 • Gwrychoedd – dan gontract
 • Meysydd chwarae ysgolion – dan gontract
 • Hawliau Tramwy – dan gontract (rheolir gan wasanaethau cefn gwlad)

Os bydd gennych unrhyw bryderon neu sylwadau mewn perthynas â thorri gwair, yna cysylltwch â Strydwedd.

Polisi Torri Gwair