Alert Section

Ffyrdd, Strydoedd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy.

Amserlenni bysiau

Amserlenni a chynllunio teithiau, Amseroedd bysiau ar eich ffôn symudol! Mwy o wybodaeth am wasanaethau

Gorchmynion rheoliadau traffig

Mae'r Hysbysiadau a ganlyn yn ymwneud â Gorchmynion Rheoliadau Traffig sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd yn y Sir.

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru - Gwelliannau i Gylchfan Ewlo a Wylfa

Mae Mott MacDonald yn gweithio ar ran Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA) i gynnal astudiaeth awgrymu opsiynau sy'n nodi gwelliannau posibl i gyfleusterau teithio llesol yng nghylchfannau Ewloe a Wylfa yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru.

Terfynau Cyflymder 20mya Llywodraeth Cymru

Gwybodaeth am ddeddfau terfyn cyflymder 20mya Llywodraeth Cymru sydd ar ddod.

Stryd Fawr Shotton - Ymgynghori

Mae Cyngor Sir y Fflint yn ceisio eich barn am gynigion i weithredu isadeiledd Teithio Llesol (cerdded a beicio), gwelliannau i'r amgylchedd naturiol a mesurau i wella llif y traffig ar y B5129 Stryd Fawr Shotton a Brook Road i Shotton Lane.

Dogfen Ymgynghori – Llwybrau Mwy Diogel yn y Gymuned yr Hôb

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi llwyddo i gael cyllid gan Lywodraeth Cymru i helpu i fynd i'r afael â phryderon diogelwch

Ymgynghoriad Map Rhwydwaith Teithio Gweithredol

Gweld gwybodaeth am Teithio Byw yn Sir y Fflint

Cŵn yn baeddu

Rhoi gwybod am faeddu neu fin sy'n gorlifo. Dirwyon a gorfodaeth yn erbyn cŵn yn baeddu

Cyflwyno Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan

Dyma gyfnod cychwynnol gosod pwyntiau gwefru yn y Sir, ac mae'n cynrychioli'r cam cyntaf tuag at fynd i'r afael â cham gweithredu Strategaeth Newid Hinsawdd y Cyngor: 'Sicrhau bod pwyntiau gwefru cerbydau ar gael mewn ardaloedd allweddol ar draws y sir – gwledig a threfol.'

Tipio-anghyfreithlon (dympio sbwriel)

Sut i roi gwybod am dipio anghyfreithlon, pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch a dyletswydd gofal deiliaid tai dros gael gwared ar eu gwastraff

Clirio ysbwriel a gwasanaeth ysgubo

Sut a phryd rydym ni'n ysgubo'r strydoedd a sut y gallwch adrodd problem

Tyllau a phalmentydd a ffyrdd diffygiol

Gwybod am broblem ar y briffordd (yn cynnwys llwybr troed) e.e. tyllau neu ddiffygion eraill

Gerbyd Wedi'i Adael

Caiff cerbyd ei drin fel un sydd wedi'i adael os yw wedi cael ei adael mewn ardal am gyfnod o amser neu os nad oes ganddo geidwad cofrestredig.

Teithio Llesol - Llwybrau Diogel i Ysgolion Treffynnon

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gofyn am eich barn am gynigion i weithredu isadeiledd Teithio Llesol (cerdded a beicio) ar ddau lwybr yn Nhreffynnon.

Tocyn bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)

Gwnewch gais am bas bws, cael pas newydd neu edrych ar delerau defnyddio.

Meysydd parcio

Prisiau a chyfyngiadau talu ac arddangos, map yn dangos lleoliad pob maes parcio, sut i roi gwybod am broblem cynnal a chadw

Anifeiliaid Marw

Gwybodaeth am roi gwybod am anifeiliaid marw mewn ardaloedd cyhoeddus.

Parcio dirwyon a gorfodi

Os na fyddwch yn cadw at y rheolau, fe allech ddod o hyd i Hysbysiad Tâl Cosb (PCN) - ar eich ffenestr flaen pan ddewch chi'n ôl i'ch cerbyd

Bathodyn Glas

Gwnewch gais am fathodyn glas neu adnewyddwch un presennol.

Coed, Gwrychoedd a Glaswellt

Gwybodaeth am gynnal a chadw tiroedd a sut i roi gwybod am broblem.

Llifogydd a draeniad

Cyfrifoldeb dros llifogydd ar briffyrdd, draeniau, carthffosydd a'r prif gyflenwad dŵr

Croesfan Cerbydau

Mae croesfan cerbydau'n caniatáu i chi greu mynedfa hwylus a diogel i'ch car neu unrhyw gerbyd domestig arall y tu allan i'ch eiddo.

Codi posteri ac arwyddion yn anghyfreithlon

Pwy sy'n ymdrin â phosteri a godir yn anghyfreithlon neu pa arwyddion sydd angen caniatâd a pha rai sydd ddim.

Graffiti

Sut i adrodd achosion graffiti a phwy sy'n delio â graffiti.

Amserlen Bws Ysgol

Amserlenni'n cychwyn ym mis Medi 2018

Goleuadau stryd a dodrefn stryd â golau

Sut i roi gwybod am ddiffygion, ein hamseroedd ymateb a diffygion sy'n cael blaenoriaeth, cwestiynau cyffredin.

Map Llwybrau Presennol Teithio Llesol

Bydd y Mapiau Llwybrau Presennol o ddefnydd i bobl sydd am gynllunio'u teithiau cerdded a beicio a bydd

Cynlluniau trwyddedau parcio

Gwneud cais am drwydded barcio

Hawliau tramwy cyhoeddus

Gallwch weld y rhwydwaith hawliau tramwy, hawliau a chyfrifoldebau a chael atebion i gwestiynau cyffredin

Toiledau cyhoeddus

Rhowch wybod am broblem neu gwnewch gais am allwedd RADAR

Arwyddion priffyrdd neu enwau strydoedd

Rhowch wybod am arwyddion sydd wedi'u difrodi, sydd ar goll, sy'n anniogel neu sy'n fudr neu'n aneglur ar y ffordd neu'r palmant

Diogelwch y ffyrdd

Gwybodaeth, cyngor ac adnoddau

Amseroedd a thocynnau trên (National Rail)

Wyddoch chi fod llefydd pwrpasol i gadw beiciau yn holl orsafoedd trên y sir?

Cardiau Rheilffordd Rhatach yr Henoed

Sut i ymgeisio am neu adnewyddu Cerdyn Trên Uwch.

Cŵn crwydredig, coll a pheryglus

Dysgwch am beth i'w wneud os dewch ar draws ci crwydr, beth sy'n digwydd ar ôl iddynt gael eu dal a beth i'w wneud os yw eich ci chi ar goll

Dodrefn stryd

Rhowch wybod am gelfi stryd sydd wedi'u difrodi, sydd ar goll neu'n anniogel e.e. arhosfannau bysiau, meinciau / rhwystrau damweiniau ac ati

Cysylltu â Ni - Gwasanaethau Stryd

Pwrpas Gwasanaethau Stryd yw darparu un pwynt cyswllt. Defnyddiwch rif ffôn y Gwasanaethau Stryd a siaradwch ag ymgynghorydd.

Crynodeb Ymgynghoriad Map Llwybrau Presennol Teithio Llesol

Lansiodd Cyngor Sir y Fflint ymgynghoriad statudol ar ei Fap Llwybrau Presennol Teithio Llesol drafft (ERM) yn Sioe Dinbych a Fflint ar 20 Awst 2015

Ymgynghoriad - Llwybrau Mwy Diogel yn y Gymuned Arbedion Amser Taith a Thaith, Stryd Fawr Shotton

Hoffwn glywed eich barn ar y cynigion hyn ac rydym wedi cynnwys cyfres o gwestiynau penodol lle croesawir ymateb

Polisi Goleuadau Stryd Drafft

Mae Cyngor Sir y Fflint yn adolygu ei bolisi goleuadau stryd presennol I ddarparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon, ac I greu'r ôl-troed carbon lleiaf bosibl.

Polisi Torri Gwair

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth torri gwair mewn nifer o leoliadau a phrif gyfleusterau o amgylch y Sir

Gwybodaeth am Waith Priffyrdd

Gwybodaeth yn ymwneud â Gwaith Gwella yn Sir y Fflint

Ymgynghoriad 20MPH Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd cyfyngedig ar draws Cymru

Strategaeth Ddrafft Toiledau Lleol ar gyfer Sir y Fflint

Er mwyn gweithio mewn ffordd strategol wrth ddarparu toiledau ar draws Cymru, mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn gorchymyn fod Awdurdodau Lleol yn asesu anghenion a chyfleusterau lleol, a chyhoeddi strategaeth toiledau lleol ar gyfer eu hardaloedd

Mesurau Newydd ar gyfer Rheoli Cŵn

Yn dilyn cyfnod ymgynghori yn gynharach yn 2017, mae Cyngor Sir y Fflint wedi cytuno i roi Gorchymyn Gwarchod Mannau.

Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus

Gweld y Gorchymyn a map o'r ardal gyfyngedig.

Ymgynghoriad Cyn-wneud Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff Ffordd Safonol

Hoffem glywed eich barn ar y bwriad i adeiladu WTS newydd yn Standard ac rydym wedi cynnwys set o gwestiynau penodol y croesewir ymateb ar eu cyfer