Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio

Ffyrdd, Strydoedd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy.

Strategaeth Ddrafft Toiledau Lleol ar gyfer Sir y Fflint

Draft Local Toilet Strategy for Flintshire

Amserlen Bws Ysgol

Amserlenni'n cychwyn ym mis Medi 2018

Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus

Gweld y Gorchymyn a map o'r ardal gyfyngedig.

Mesurau Newydd ar gyfer Rheoli Cŵn

Yn dilyn cyfnod ymgynghori yn gynharach yn 2017, mae Cyngor Sir y Fflint wedi cytuno i roi Gorchymyn Gwarchod Mannau.

B5129 – Shotton a Queensferry – Arbed Amser Siwrnai a Lonydd Bws Arfaethedig

Hoffwn glywed eich barn ar y cynigion hyn ac rydym wedi cynnwys cyfres o gwestiynau penodol lle croesawir ymateb

Ymgynghoriad Cynllun Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru 2015

Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Drafft 2015.

Crynodeb Ymgynghoriad Map Llwybrau Presennol Teithio Llesol

Lansiodd Cyngor Sir y Fflint ymgynghoriad statudol ar ei Fap Llwybrau Presennol Teithio Llesol drafft (ERM) yn Sioe Dinbych a Fflint ar 20 Awst 2015

Cludiant Cymunedol yn Sir y Fflint

Cludiant Cymunedol yn Sir y Fflint

Map Llwybrau Presennol Teithio Llesol

Bydd y Mapiau Llwybrau Presennol o ddefnydd i bobl sydd am gynllunio'u teithiau cerdded a beicio a bydd

Polisi Torri Gwair

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth torri gwair mewn nifer o leoliadau a phrif gyfleusterau o amgylch y Sir

Goleuadau stryd a dodrefn stryd â golau

Sut i roi gwybod am ddiffygion, ein hamseroedd ymateb a diffygion sy'n cael blaenoriaeth, cwestiynau cyffredin.

Teithio Llesol

Gweld gwybodaeth am Teithio Byw yn Sir y Fflint

Tyllau a phalmentydd a ffyrdd diffygiol

Gwybod am broblem ar y briffordd (yn cynnwys llwybr troed) e.e. tyllau neu ddiffygion eraill

Cŵn yn baeddu

Rhoi gwybod am faeddu neu fin sy'n gorlifo. Dirwyon a gorfodaeth yn erbyn cŵn yn baeddu

Amserlenni bysiau

Amserlenni a chynllunio teithiau, Amseroedd bysiau ar eich ffôn symudol! Mwy o wybodaeth am wasanaethau

Bathodyn Glas

Gwnewch gais am fathodyn glas neu adnewyddwch un presennol.

Tocyn bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)

Gwnewch gais am bas bws, cael pas newydd neu edrych ar delerau defnyddio.

Amseroedd a thocynnau trên (National Rail)

Wyddoch chi fod llefydd pwrpasol i gadw beiciau yn holl orsafoedd trên y sir?

Arwyddion priffyrdd neu enwau strydoedd

Rhowch wybod am arwyddion sydd wedi'u difrodi, sydd ar goll, sy'n anniogel neu sy'n fudr neu'n aneglur ar y ffordd neu'r palmant

Gerbyd Wedi'i Adael

Caiff cerbyd ei drin fel un sydd wedi'i adael os yw wedi cael ei adael mewn ardal am gyfnod o amser neu os nad oes ganddo geidwad cofrestredig.

Cardiau Rheilffordd Rhatach yr Henoed

Sut i ymgeisio am neu adnewyddu Cerdyn Trên Uwch.

Clirio ysbwriel a gwasanaeth ysgubo

Sut a phryd rydym ni'n ysgubo'r strydoedd a sut y gallwch adrodd problem

Codi posteri ac arwyddion yn anghyfreithlon

Pwy sy'n ymdrin â phosteri a godir yn anghyfreithlon neu pa arwyddion sydd angen caniatâd a pha rai sydd ddim.

Cŵn crwydredig, coll a pheryglus

Dysgwch am beth i'w wneud os dewch ar draws ci crwydr, beth sy'n digwydd ar ôl iddynt gael eu dal a beth i'w wneud os yw eich ci chi ar goll

Cynlluniau trwyddedau parcio

Gwneud cais am drwydded barcio

Cysyllti a Ni - Gwasanaethau Stryd

Pwrpas Gwasanaethau Stryd yw darparu un pwynt cyswllt. Defnyddiwch rif ffôn y Gwasanaethau Stryd a siaradwch ag ymgynghorydd.

Diogelwch y ffyrdd

Gwybodaeth, cyngor ac adnoddau

Dodrefn stryd

Rhowch wybod am gelfi stryd sydd wedi'u difrodi, sydd ar goll neu'n anniogel e.e. arhosfannau bysiau, meinciau / rhwystrau damweiniau ac ati

Gorchmynion rheoliadau traffig

Mae'r Hysbysiadau a ganlyn yn ymwneud â Gorchmynion Rheoliadau Traffig sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd yn y Sir.

Graffiti

Sut i adrodd achosion graffiti a phwy sy'n delio â graffiti.

Hawliau tramwy cyhoeddus

Gallwch weld y rhwydwaith hawliau tramwy, hawliau a chyfrifoldebau a chael atebion i gwestiynau cyffredin

Y Strategaeth Parcio Ceir Drafft

Mae'r Awdurdod yn dymuno darparu dull cyson ar gyfer parcio oddi ar y stryd trwy ehangu gofodau talu ac arddangos fydd yn cael ei addasu i ddiwallu anghenion yr holl gymunedau lleol sy'n cynnig darpariaeth parcio ceir gyda 40 gofod neu fwy.

Llifogydd a draeniad

Cyfrifoldeb dros llifogydd ar briffyrdd, draeniau, carthffosydd a'r prif gyflenwad dŵr

Meysydd parcio

Prisiau a chyfyngiadau talu ac arddangos, map yn dangos lleoliad pob maes parcio, sut i roi gwybod am broblem cynnal a chadw

Parcio dirwyon a gorfodi

Os na fyddwch yn cadw at y rheolau, fe allech ddod o hyd i Hysbysiad Tâl Cosb (PCN) - ar eich ffenestr flaen pan ddewch chi'n ôl i'ch cerbyd

Tipio-anghyfreithlon (dympio sbwriel)

Sut i roi gwybod am dipio anghyfreithlon, pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch a dyletswydd gofal deiliaid tai dros gael gwared ar eu gwastraff

Toiledau cyhoeddus

Rhowch wybod am broblem neu gwnewch gais am allwedd RADAR

Coed, Gwrychoedd a Glaswellt

Gwybodaeth am gynnal a chadw tiroedd a sut i roi gwybod am broblem.

Polisi Goleuadau Stryd Drafft

Mae Cyngor Sir y Fflint yn adolygu ei bolisi goleuadau stryd presennol I ddarparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon, ac I greu'r ôl-troed carbon lleiaf bosibl.