Alert Section

Gwybodaeth am Waith Priffyrdd


Rhaglen o Waith Priffyrdd 

Mae’r wybodaeth ganlynol yn nodi’r rhaglen arfaethedig o waith gwella priffyrdd a fydd yn cael ei wneud yn ystod blwyddyn ariannol 2023/24 gan Wasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth Cyngor Sir y Fflint.

Mae’r rhaglenni wedi’u dylunio i gefnogi amcanion strategol y Cyngor Sir i wella ffyrdd a chludiant.

Mae'r rhaglenni gwella a gaiff eu hariannu gan refeniw a chyfalaf yn ymwneud â thrin wynebau a strwythur ffyrdd cerbydau a throedffyrdd yn cael eu blaenoriaethu o ddata arolwg cyflwr ac archwiliadau gweledol i wella isadeiledd priffyrdd yng Nghyngor Sir y Fflint.

Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd

Wrth sylweddoli mai’r unig ffordd o leihau’r ôl-groniad presennol o waith cynnal a chadw strwythurol ar ffyrdd cerbydau a throedffyrdd yw drwy fabwysiadu dull strategol hirdymor o wella isadeiledd priffyrdd, mae Cyngor Sir y Fflint ar y cyd â Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi mabwysiadu dull Cymru gyfan o ymdrin â Chynllun Rheoli Asedau Priffyrdd. Mae’r fethodoleg ganlynol yn egluro’r egwyddorion sy’n deillio o flaenoriaethu rhaglenni gwaith cynnal a chadw wedi’u cynllunio:

 • Asesiad mecanyddol a gweledol o isadeiledd y ffordd gerbydau yn flynyddol. Y wybodaeth sy’n cael ei dehongli gan System gyfrifiadurol Rheoli Palmentydd y Deyrnas Unedig (UKPMS) i roi syniad o lefel dirywiad ffyrdd unigol.
 • Asesiad gweledol o isadeiledd y droedffordd yn flynyddol. Y wybodaeth sy'n cael ei mewnbynnu i system rheoli data i roi syniad o lefel dirywiad llwybrau troed unigol.
 • Mae'r allbwn o UKPMS a ffynonellau data eraill wedyn yn ddarostyngedig i ddadansoddiad peirianyddol i ddarparu’r strategaethau hirdymor ar gyfer gwella sy’n ystyried cynlluniau corfforaethol ar gyfer datblygu economaidd a phreswyl, cynllunio cludiant rhanbarthol, anghenion cymunedol ac ystadegau damweiniau lleol.
 • Mae rhaglenni gwella yn cael eu paratoi ar sail blaenoriaeth a’r egwyddor “y gwaethaf yn gyntaf” yw’r rheol gyffredinol.

Mae dull prisio oes gyfan yn cael ei ddefnyddio i bennu rhaglenni ar gyfer gwahanol fathau o brosesau gwella h.y.

 • Gwelliant strwythurol ar ffurf ailadeiladu pan fo lefel dibrisiad yr ased yn fawr.  Mae’r costau sy’n gysylltiedig â’r math hwn o welliant yn uchel ac mae’n arferiad costio oes gyfan i gyflwyno rhaglenni trin wynebau ffyrdd yn ystod camau cynnar dirywiad i ymestyn oes ased i leihau lefel y gwaith ailadeiladu sy’n rhoi pwysau mawr ar gyllid sydd ar gael.   
 • Disodli neu gryfhau wyneb ffordd. 
 • Trin wyneb ffordd i ailsefydlu gwead yr arwyneb neu ymestyn oes arwyneb drwy warchod haenau’r arwyneb sy’n dangos arwyddion buan o ddirywiad drwy golli agregad / glynwr.  
 • Ailsefydlu gwead wyneb ffordd gerbydau sy’n strwythurol gadarn ond sy’n colli ei allu i wrthsefyll llithro drwy bolisio’r agregad yn haenau’r arwyneb. 
 • Er mwyn gwneud y mwyaf o gost a budd yr adnoddau ariannol mae'n rhaid ystyried y budd i gymunedau trwy gydnabod meysydd economaidd a chymdeithasol lleol o weithgarwch y mae ffyrdd â lefel debyg o ddirywiad yn cael eu hystyried ac nad oes llawer o adnoddau.  Er enghraifft, bydd troedffordd sy’n agos at ardal siopa fawr neu ysgol yn cael blaenoriaeth dros droedffordd debyg mewn ardal wledig sydd â niferoedd isel o bobl yn cerdded.   

Mae’r categorïau canlynol wedi’u cynnwys yn y rhestr o gynlluniau wedi’u rhaglennu i nodi’r ffactorau sy’n cefnogi eu cynnwys nhw yn y rhaglen (Rheswm dros weithio mewn tablau isod): 

 1. Nodwyd trwy broses arolwg cyflwr  
 2. Nodwyd trwy ymchwiliadau i ddamweiniau yn safle clwstwr damweiniau neu’n ddarostyngedig i Beiriant Ymchwilio Arferol Cyfernod Grym Tua’r Ochr (SCRIM). 
 3. Yn ddarostyngedig i waith adfer cynnal a chadw uchel. 

Sylwer

Er y gwnaed pob ymdrech i gyflawni rhaglen ddiffiniol a fydd yn darparu rheolaeth effeithiol o’r asedau priffyrdd, gallai newid o ran cynnwys a manylion drwy’r flwyddyn. Mae newidiadau o’r fath yn gallu codi o’r angen i fynd i’r afael â’r galw cynnal a chadw nad oes modd eu rhagweld sy’n codi yn ystod y flwyddyn h.y. gwaith cyfleustodau cyhoeddus brys ac addasiadau i’r gyllideb. 

Rhaglen o Waith Priffyrdd - Cynlluniau Rhoi Wyneb Newydd ar Ffyrdd Gerbydau - 2023/24 

Mae’r cynlluniau sydd wedi’u rhestru yn y rhaglenni canlynol wedi’u trefnu i gael eu cwblhau yn ystod blwyddyn ariannol 2023/24.  Er y gwneir pob ymdrech i gyflawni’r cynigion hyn, gall amgylchiadau annisgwyl arwain at amrywiadau i’r rhaglen a arddangosir.  Gallai’r rhaglen hon newid hefyd os bydd angen gwneud addasiadau o ganlyniad i weithgarwch Defnydd Cyhoeddus.

Rhaglen o Waith Priffyrdd - Cynlluniau Rhoi Wyneb Newydd ar Ffyrdd Gerbydau - 2023/24 
Rhif y FforddLleoliadWard Rheswm dros y Gwaith
A5119 FFORDD ABER, Y FFLINT Y FFLINT COLESHILL A THRELAWNYD A
A549 FFORDD CAER, BWCLE (O GARTREF GOFAL WILLOWDALE I DEPO CYFOETH NATURIOL CYMRU) BWCLE - DWYRAIN BISTRE  A
C56 FFORDD LLANASA, GRONANT (O BEN UCHAF GRONANT HILL I PENTRE LANE) LLANASA A THRELAWNYD A
Di-ddosbarth STRYD Y NANT, YR WYDDGRUG YR WYDDGRUG - BRONCOED A
C96 DRURY LANE (O’R HORSE AND JOCKEY PH I FFORDD MOUNT PLEASANT) BWCLE - PENTREROBIN A
C103 MANOR LANE, PENARLÂG (O LITTLE ROODEE I GYLCHFAN B5125) GOGLEDD DDWYRAIN BRYCHDYN  A
A548 A548 Y FFLINT (O A5119 CYFFORDD FFORDD ABER I GYFFORDD YSTÂD DDIWYDIANNOL MANOR) - TUA’R GORLLEWIN  Y FFLINT COLESHILL A THRELAWNYD A
C97 FFORDD Y PENTRE, NERCWYS (O FFORDD PLAS UCHA I BONT TERRIG) GWERNAFFIELD A GWERNYMYNYDD / TREUDDYN A
Di-ddosbarth HENFFORDD, NERCWYS (RHAN OHONI) GWERNAFFIELD A GWERNYMYNYDD A
C129 FFORDD LAS, CYMAU LLANFYNYDD A

Rhaglen o Waith Priffyrdd – Trin Wyneb Ffordd Gerbydau - 2023/24

Mae’r cynlluniau sydd wedi’u rhestru yn y rhaglenni canlynol wedi’u trefnu i gael eu cwblhau yn ystod blwyddyn ariannol 2023/24. Er y gwneir pob ymdrech i gyflawni’r cynigion hyn, gall amgylchiadau annisgwyl arwain at amrywiadau i’r rhaglen a arddangosir.  Gallai’r rhaglen hon newid hefyd os bydd angen gwneud addasiadau o ganlyniad i weithgarwch Defnydd Cyhoeddus.

Rhaglen o Waith Priffyrdd – Trin Wyneb Ffordd Gerbydau - 2023/24
Rhif y FforddLleoliadWardRheswm dros y Gwaith
C77 FFORDD CHWITFFORDD, CHWITFFORDD CHWITFFORDD A
A5151 TRELAWNYD LLANASA A THRELAWNYD A
A5118 LLONG ARGOED A NEW BRIGHTON A
Di-ddosbarth ROSE LANE, MYNYDD ISA (RHAN OHONI) ARGOED A NEW BRIGHTON A
C98 KINNERTON ROAD, HIGHER KINNERTON YR HÔB / HIGHER KINNERTON A