Alert Section

Gwybodaeth am Waith Priffyrdd


Gwaith gwella A541 Goleuadau Traffig Abermorddu a’r A541 Cyffordd Hollybush 

Yn dilyn cynnig llwyddiannus i Lywodraeth Cymru o dan bennawd Arian Cludiant Lleol, rwy’n falch o gyhoeddi fod Cyngor Sir y Fflint wedi sicrhau arian i gwblhau cyfres o waith gwella priffyrdd yn y lleoliadau uchod i gychwyn yn Chwefror 2021. 

Mae cyffordd Hollybush a chyffordd A541 Abermorddu wedi cael llawer o broblemau tagfeydd am nifer o flynyddoedd. Bydd y cynllun arfaethedig yn ymdrin â’r tagfeydd a gwella amseroedd siwrnai bws ar y rhwydwaith craidd i ddarparu gwell mynediad i addysg, cyfleoedd cyflogaeth a chyfleusterau iechyd ar hyd llwybr yr Wyddgrug i Wrecsam. 

 Bydd y gwelliannau yn cynnwys uwchraddio’r goleuadau traffig presennol yn Abermorddu, gosodiad cyffordd newydd sy’n cynnwys goleuadau traffig newydd yng nghyffordd Hollybush, adleoli’r safle bws presennol a rhoi wyneb newydd ar ran o'r ffordd. 

Cynhelir y gwaith dros gyfnod o ddeg wythnos a reolir gan reolaeth traffig priodol ac efallai bydd angen cau'r ffordd yn ystod y penwythnos. Gosodir arwyddion rhybudd ar y safle bythefnos cyn cychwyn y gwaith.

Cynllun (PDF - 600KB)

Rhaglen o Waith Priffyrdd  

Mae’r wybodaeth ganlynol yn rhoi manylion am y rhaglen arfaethedig o waith gwella priffyrdd i’w gwblhau gan Adran Gwasanaethau Stryd a Chludiant Cyngor Sir y Fflint yn ystod blwyddyn ariannol 2022/23.

Mae’r rhaglenni wedi eu dylunio i gefnogi amcanion strategol y Cyngor Sir i wella fyrdd a chludiant.

Mae’r rhaglenni gwella a ariannwyd drwy refeniw a chyfalaf yn ymwneud â thriniaethau strwythurol a wyneb cerbytfordd a llwybr troed yn cael eu blaenoriaethu o ddata arolwg cyfwr blynyddol ac archwiliad gweledol i wella isadeiledd prifyrdd o fewn Cyngor Sir y Ffint.

Cynllun Rheoli Asedau Prifyrdd

Drwy sylweddoli y gellir ond lleihau’r ôl-groniad presennol o waith cynnal strwythurol cerbytfyrdd a llwybrau troed drwy fabwysiadu dull strategol hirdymor i wella isadeiledd prifyrdd, mae Cyngor Sir y Ffint mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu dull Cymru gyfan ar gyfer Cynllunio i Reoli Asedau Prifyrdd. Mae’r fethodoleg ganlynol yn egluro’r egwyddorion sy’n deillio i faenoriaethu rhaglenni gwaith cynnal a chadw wedi eu cynllunio:-

  • Asesiad mecanyddol a gweledol o isadeiledd y cerbytfordd yn fynyddol. Y wybodaeth a ddehonglir gan System gyfrifadurol Rheoli Palmentydd y Deyrnas Unedig (UKPMS) i ddangos lefel dirywiad fyrdd unigol.
  • Asesiad gweledol o’r isadeiledd llwybr troed yn fynyddol. Y wybodaeth sy’n cael ei mewnbynnu i system rheoli data i roi syniad o’r lefel o ddirywiad llwybrau unigol.
  • Yna mae allbwn UKPMS a fynonellau data eraill yn ddarostyngedig i ddadansoddiad peirianyddol i ddarparu strategaethau hirdymor ar gyfer gwella sy’n cymryd cynlluniau corforaethol i ystyriaeth ar gyfer datblygiad economaidd a phreswyl, cynllunio cludiant rhanbarthol, anghenion ar sail cymuned ac ystadegau damwain lleol.
  • Mae rhaglenni gwella yn cael eu paratoi ar sail blaenoriaeth gyda’r egwyddor “gwaethaf gyntaf” y rheol gyfredinol.

Mae dull prisio oes cyfan yn cael ei ddefnyddio i bennu rhaglenni ar gyfer amrywiol furf o brosesau gwella e.e.:-

  • Gwelliant strwythurol mewn furf ailadeiladu ble mae lefel dirywio’r ased yn fawr. Mae costau cysylltiedig â’r math yma o welliant yn uchel ac mae’n arferiad costau oes cyfan i gyfwyno rhaglenni trin arwyneb yn ystod camau cynnar dirywiad i ymestyn oes ased i leihau’r lefel o waith ailadeiladu sy’n rhoi pwysau mawr ar gyllid sydd ar gael.
  • Disodli neu gryfau arwyneb.
  • Trin arwyneb fordd i ailsefydlu gweadau arwyneb neu ymestyn oes arwyneb drwy ddiogelu cwrs arwyneb sy’n dangos arwyddion buan o ddirywiad drwy golli agregad / glynwr.
  • Ailadeiladu arwyneb cerbytfordd sy’n strwythurol gadarn ond sy’n dangos ymwrthedd llithro drwy bolisio’r agregad o fewn y cwrs arwyneb.
  • Mwyhau budd cost adnoddau ariannol sy’n rhaid ei ystyried o’r budd i gymunedau drwy gydnabod ardaloedd economaidd a chymdeithasol lleol o weithgaredd ble mae fyrdd ar lefel tebyg o ddirywiad o dan ystyriaeth ac adnoddau yn gyfyngedig. Er enghraift, bydd llwybr troed sy’n agos at ardal siopa fawr neu ysgol yn cael blaenoriaeth dros lwybr troed tebyg mewn ardal wledig sydd â lefelau isel o bobl yn cerdded.

Mae’r categoriau canlynol wedi eu cynnwys yn y rhestr o gynlluniau wedi eu rhaglennu i nodi’r factorau sy’n cefnogi eu cynnwys yn y rhaglen (Rheswm dros weithio mewn tablau isod):-

A. Nodwyd drwy broses arolwg cyfwr.

B. Nodwyd drwy ymchwiliadau damwain fel bod yn safe clwstwr damweiniau neu’n ddarostyngedig i Beiriant Ymchwilio Arferol Cyfernod Grym Tua’r Ochr (SCRIM).

C. Yn ddarostyngedig i waith adfer cynnal a chadw uchel.

Sylwer

Er y gwnaed pob ymdrech i gyfawni rhaglen ddifniol fydd yn darparu rheolaeth efeithiol o’r asedau prifyrdd, gall fod yn destun newid mewn cynnwys a manylion drwy’r fwyddyn. Mae newidiadau o’r fath yn gallu codi o’r angen i fynd i’r afael â’r galw cynnal a chadw anrhagweledig sy’n codi yn ystod y fwyddyn e.e. gwaith cyfeustodau cyhoeddus brys ac addasiadau i’r gyllideb.

Rhaglen o Waith Prifyrdd - Cynlluniau Ailwynebu Cerbytfyrdd - 2022/23

Mae’r cynlluniau a restrwyd yn y rhaglenni canlynol wedi eu trefnu i gael eu cwblhau yn ystod y fwyddyn ariannol 2022/23. Tra y gwneir pob ymdrech i gyfawni’r cynigion hyn, gall amgylchiadau annisgwyl arwain at amrywiadau o’r rhaglen a arddangosir. Gall y rhaglen hon hefyd fod yn destun newid os bydd angen gwneud addasiadau oherwydd gweithgaredd Defnydd Cyhoeddus.

Rhaglen o Waith Prifyrdd - Cynlluniau Ailwynebu Cerbytfyrdd - 2022/23
Rhif y FforddLleoliadWard Rheswm dros y Gwaith
B5127 B5127 MILL LANE, BWCLE (A549 GOLEUADAU TRAFFIG I LINTHORPE ROAD) BWCLE PENTROBIN/ MYNYDD BWCLE A
A549 A549 LÔN ARGOED, BWCLE MYNYDD BWCLE A
A548 A548 CYLCHFAN BROKENBANK, PARC DIWYDIANNOL GLANNAU DYFRDWY CANOL CEI CONNAH A
C136 FFORDD BURNTWOOD, DRURY (TAFARN Y PARROT I DROSBONT YR A55) BWCLE PENTROBIN A
A549 A549 PREN HILL, BWCLE ARGOED A NEW BRIGHTON/ GORLLEWIN BUCKLEY BISTRE/ MYNYDD BWCLE A
B5129 B5129 PONT RHEILFFORDD SHOTTON I OLEUADAU TRAFFIG LÔN SHOTTON (AR Y CYD Â’R CYNLLUN TEITHIO LLESOL A RHWYDWAITH INTEGREDIG) DWYRAIN SHOTTON A SHOTTON UCHAF A
A548 A548 DERBY TERRACE, MAES GLAS MAES GLAS / DWYRAIN TREFFYNNON A
U/C ENGLEFIELD AVENUE, CEI CONNAH (RHAN) CANOL CEI CONNAH A
U/C FFORDD PENTREF BERTHEN-GAM (RHAN) LLANASA A THRELAWNYD A
B5125 B5125 Y BRIFFORDD, PENARLÂG (CYFFORDD A550 I BIRCH RISE) PENARLÂG MANCOT / PENARLÂG EWLO A
A5104 A5104 PONTYBODKIN (CYFFORDD COED-LLAI I RYD OSBER) LLANFYNYDD / TREUDDYN A
B5121 B5121 FFORDD MAES GLAS, MAES GLAS MAES GLAS A
A5026 A5026 STRYD CHWITFFORDD, TREFFYNNON CANOL TREFFYNNON A
U/C LLWYNI DRIVE, CEI CONNAH DE CEI CONNAH A
C89 FFORDD PEN Y MAES, TREFFYNNON (CYFFORDD A5026 I STRAND PARK) CANOL TREFFYNNON / DWYRAIN TREFFYNNON A
B5444 B5444 RHAN UCHAF STRYD FAWR, YR WYDDGRUG DWYRAIN YR WYDDGRUG/GORLLEWIN YR WYDDGRUG / BRONCOED YR WYDDGRUG A
C117 FFORDD Y RHOS, TREUDDYN (MYNWENT I FFORDD Y LLAN) TREUDDYN A
U/C STRYD TYDDYN/STRYD GROSVENOR, YR WYDDGRUG DWYRAIN YR WYDDGRUG A

Rhaglen o Waith Prifyrdd - Gwaith Trin Arwyneb Ffordd Gerbydau - 2022/23

Mae’r cynlluniau a restrwyd yn y rhaglenni canlynol wedi eu trefnu i gael eu cwblhau yn ystod y fwyddyn ariannol 2022/23. Tra y gwneir pob ymdrech i gyfawni’r cynigion hyn, gall amgylchiadau annisgwyl arwain at amrywiadau o’r rhaglen a arddangosir. Gall y rhaglen hon hefyd fod yn destun newid os bydd angen gwneud addasiadau oherwydd gweithgaredd Defnydd Cyhoeddus.

Rhaglen o Waith Prifyrdd - Gwaith Trin Arwyneb Ffordd Gerbydau - 2022/23
Road No.LocationWard Reason for Work
C54 CYFFORDD MAEN ACHWYFAEN I GROESFFORDD BERTHEN-GAM CHWITFFORDD / LLANASA A THRELAWNYD A
U/C LÔN YN ARWAIN O’R A541 HENDRE TUAG AT BARC GWYLIAU FRON FARM CILCAIN A
C97 BUTCHERS ARMS I FFORDD PLAS UCHA, NERCWYS GWERNAFFIELD A GWERNYMYNYDD A
U/C FFORDD RHYDYMWYN, Y WAUN GWERNAFFIELD A GWERNYMYNYDD A
U/C GREEN LANE, EWLOE HAWARDEN EWLOE A
C117 FFORDD Y RHOS, TREUDDYN (O’R FYNWENT I YMUNO CYN CYFFORDD A5104) TREUDDYN  A
C109 LÔN FAGL, YR HÔB (A541 I YSGOL UWCHRADD CASTELL ALUN) YR HÔB A