Parcio dirwyon a gorfodi


Mae’r Cyngor yn gyfrifol am reoli meysydd parcio’r Cyngor yn barod.  Bydd Swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor yn gyfrifol hefyd am orfodi parcio ar y stryd ac am roi Hysbysiad Tâl Cosb.  Os na fyddwch yn cadw at y rheolau, fe allech ddod o hyd i Hysbysiad Tâl Cosb (PCN) - ar eich ffenestr flaen pan ddewch chi’n ôl i’ch cerbyd.

Gorfodaeth Parcio Sifil – Cwestiynau Cyffredin 

Cyngor Sir y Fflint yn gweithio i'r un Gweithdrefnau Gorfodaeth Parcio Sifil fel Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru  

Dirwyon - Sut i Dalu

Hysbysiad Tâl Cosb: Esbonnir yr opsiynau ar gyfer talu’r hysbysiadau newydd hyn ar gefn yr Hysbysiad Tâl Cosb.  Ffyrdd o dalu: Partneriaeth Prosesu Cosb Cymru (PPCC) 

Y tâl llawn fydd £70 neu £50 yn dibynnu ar ddifrifoldeb y drosedd. Bydd yna ostyngiad o 50% os caiff y PCN ei dalu o fewn 14 diwrnod gan leihau’r tâl i £35 neu £25.  Bydd peidio â thalu (neu ddim herio) PCN yn codi’r tâl llawn o 50% pellach ar ôl 56 diwrnod. Bydd amryw o opsiynau talu ar gael. Bydd y manylion ar gefn yr Hysbysiad Tâl Cosb.  

Parcio beiciau modur

Cyfyngiadau Oddi ar y Stryd
Wrth barcio mewn Maes Parcio Talu ac Arddangos rhaid i'r gyrrwr barcio mewn bae a thalu’r ffi berthnasol a dylai’r beiciwr ddal ei afael ar y tocyn Talu ac Arddangos os nad oes modd arddangos y tocyn Talu ac Arddangos ar y beic modur.

Disgwylir bod y beiciwr yn cydymffurfio â'r holl amodau fel y cawsant eu nodi ar y peiriant Talu ac Arddangos a sicrhau bod y cerbyd wedi ei barcio’n gyfan gwbl o fewn bae swyddogol wedi ei farcio, gan y byddai methu â chadw at y rheoliadau hyn yn arwain at gyhoeddi Rhybudd Talu Cosb.  

Nid oes parcio diogel ar gyfer beiciau modur, fodd bynnag, mae gennym ddau fae wedi eu marcio’n benodol i ddarparu ar gyfer beiciau modur yn unig (mae'r rhain wedi eu lleoli ym Maes Parcio Stryd Newydd, Yr Wyddgrug).  Er bod camerâu cylch caeedig i’w cael yn rhai o'n meysydd parcio nid ydynt yn cael eu neilltuo ar gyfer rhannau penodol a bydd y camerâu’n cael ei symud o bell yn ôl disgresiwn y swyddfa

Cyfyngiadau Ar y Stryd
Disgwylir hefyd bod y beiciwr yn cadw at y terfynau amser a osodwyd mewn baeau aros cyfyngedig.

Rhaid sicrhau fod pob beic modur yn cael eu parcio yn unol â'r cyfyngiadau sydd mewn grym, ac nad ydynt yn cael eu parcio ar y palmentydd gan achosi rhwystr.

Nid oes caniatâd i barcio beiciau modur mewn parth cerddwyr yn ystod yr oriau rhagnodedig, rhaid i bob beiciwr gadw at y Gorchmynion Rheoli Traffig fel y’u marciwyd ac fel y’u harwyddwyd yn briodol lle bo angen ar y safle.

Beth alla i wneud ynghylch loriau’n parcio yn fy stryd? 

Nid oes gan loriau nwyddau trwm hawl i barcio mewn ardaloedd preswyl a dylent barcio mewn mannau lle mae ganddynt hawl i wneud hynny. Gellir cyfeirio unrhyw gwyn / cwestiwn at y Comisiynydd Traffig ar 0121 6081062.  

Oes modd rhoi wyneb ar y llain las er mwyn imi barcio fy nghar?

Nid yw’n bolisi gan y Cyngor droi lleiniau glas yn fannau parcio. Bydd y ffordd yn cael ei harchwilio i sicrhau bod yr ymyl mewn cyflwr da ac os yn briodol, ystyrir i gweithredu yn erbyn y gyrrwr.

Gwybodaeth bellach

Ar gyfer ymholiadau ynghylch Rhybudd Tâl Cosb, cysylltwch â:
Partneriaeth Prosesu Taliadau Cosb Cymru 
Blwch SP 273, Rhyl, LL19 9EJ
Ffôn: 0845 6056556

Ar gyfer pob gwasanaeth parcio arall, cysylltwch â:
Gwasanaeth Parcio Cyngor Sir y Fflint
E-bost: gwasanaethauparcio@siryfflint.gov.uk
Ffôn: 01352 701234 
(o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.00am i 5.00pm)