Hawliau tramwy cyhoeddus


Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Mae Tîm Mynediad Cyngor Sir y Fflint yn dilyn ei Gynllun Gwella Hawliau Tramwy sy’n nodi sut mae’r Cyngor yn bwriadu gwella’r rhwydwaith dros gyfnod o 10 mlynedd.

Mae’r cynllun yn cynnwys Datganiad Gweithredu steil newydd ac ystod lawn o bolisïau a gweithdrefnau sy’n cynorthwyo’r tîm i ddarparu gwasanaeth hawliau tramwy modern a chynnal y rhwydwaith ar gyfer cymunedau Sir y Fflint.  Mae posib gweld y ddwy ddogfen ar y dolenni canlynol - Cynllun Gwella hawliau Tramwy a’r Ddogfen Bolisi

Anfonwch unrhyw adborth i - publicrightsofway@flintshire.gov.uk   

COVID -19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheoliadau brys, Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020, sy’n caniatáu awdurdodau lleol i gau llwybrau troed a hawliau tramwy eraill pan fo'u defnydd yn cyflwyno risg uchel o drosglwyddo coronafeirws.

Bydd cau llwybrau yn angenrheidiol pan mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn cael eu hystyried i fod yn ardaloedd:

(a)      Sy’n agored i nifer o bobl i ymgasglu neu fod yn agos i’w gilydd, neu
(b)     Mae eu defnydd fel arall yn cyflwyno risg uchel i'r haint neu drosglwyddo'r haint yn ei ardal gyda'r coronafeirws.

Nid yw’r Cyngor yn bwriadu cau nifer o lwybrau (megis ardaloedd agored yn agos i le mae pobl yn byw a byddant yn parhau i fod yn bwysig i les cyffredinol), ond byddant yn monitro a chau ardaloedd penodol os yw'n angenrheidiol. Cyngor presennol y Llywodraeth yw y dylai pobl

o    Gadw 2 fetr / 6½ troedfedd i ffwrdd o bobl eraill drwy’r amser

o    Bod yn wyliadwrus gyda golchi dwylo a hylendid - Cofiwch fod gatiau, camfeydd a strwythurau awyr agored eraill yn cael eu cyffwrdd yn aml

o    Peidiwch ag ymgymryd â gweithgareddau newydd neu risg uchel – Cadwch yn ddiogel yn ystod y cyfnod hwn o faich ar ein gwasanaethau brys a gwasanaethau iechyd

o    Dilynwch y Cod Cefn Gwlad – Byddwch yn ystyriol o ffermwyr ac eraill sy’n gweithio’n galed i gadw ein silffoedd yn llawn a’r seilwaith i fynd.

Mae cau llwybrau cyhoeddus yn cael eu hasesu gan ddefnyddio ‘Tabl Sgorio Cau’.

Mae cau llwybrau cyhoeddus yn cael eu hasesu gan ddefnyddio ‘Tabl Sgorio Cau’. Mae’r meini prawf a ddefnyddir fel sail i wneud penderfyniadau cau yn cynnwys; defnydd gan nifer fawr o bobl, natur a lleoliad y llwybr troed yn cynyddu’r risg o ddefnyddwyr yn rhy agos at ei gilydd, ymddygiad a digwyddiadau o weithgareddau risg uchel. 

Ni fydd y Cyngor yn gwrthwynebu perchnogion tir yn rhoi arwyddion wedi’u geirio’n addas i hysbysu defnyddwyr llwybrau troed bod aelodau teulu yn ddiamddiffyn ac/neu'n hunan-ynysu, nac ychwaith i'r cynnig o lwybr amgen sy'n osgoi bod yn agos at gartrefi, adeiladau a da byw, yn amodol ar yswiriant diogelwch/atebolrwydd.

Mae gan y tîm hawliau tramwy dempledi o arwyddion sydd ar gael i’w defnyddio a gellir gwneud cais amdanynt ar

publicrightsofway@flintshire.gov.uk.


 

Mapiau a llwybrau

Archwiliwch y Rhwydwaith Hawliau Tramwy ar ein map rhyngweithiol 

Fap ‘Explorer’ Arolwg Ordnans: Caiff y sir ei chwmpasu gan fapiau 256 "Wrexham & Llangollen", 265 "Clwydian Range" a 266 "Wirral & Chester" sydd wedi’u gosod ar raddfa o 1:25,000. Mae mapiau Explorer yn eithaf cyfredol ac yn dangos hawliau tramwy ac unrhyw newidiadau sydd wedi digwydd yn glir iawn. Maent hefyd yn dangos ffiniau caeau, felly mae’n hawdd gweld lle mae’r llwybr yn rhedeg.  Edrychwch ar wefan yr Arolwg Ordnans  

Adrodd am faterion Hawliau Tramwy

Adrodd am faterion Hawliau Tramwy ar-lein gan ddefnyddio CAMS:

Rhowch CAMS (cofrestredig)
Cofrestru ar gyfer CAMS* 

*Os yw defnyddiwr yn dymuno rhoi gwybod am nam bydd angen iddo/iddi gofrestru â CAMS ac yna mewngofnodi.  I gofrestru, bydd gofyn i’r defnyddiwr ddarparu data personol sylfaenol gan gynnwys cyfeiriad e-bost at ddibenion cysylltu.  Ar ôl mewngofnodi gall weld y map gwe lle gall nodi lleoliad y broblem a rhoi manylion trwy ddefnyddio dewislenni.  Ar ôl cyflwyno nam, bydd y defnyddiwr yn derbyn e-bost cadarnhau fel mater o drefn.  Gellir gwirio’r cynnydd a wneir mewn cysylltiad â phroblem unigol drwy ddefnyddio’r cyfeirnod a roddir i chi yn yr e-bost cadarnhau.  Er hynny, rydym yn ystyried ychwanegu nodwedd a fydd yn rhestru pob achlysur y mae defnyddiwr unigol wedi rhoi gwybod am broblem, yn ôl yr angen.Y dudalen gyntaf y mae’r cyhoedd yn ei gweld wrth fynd i mewn i’r system yw’r map gwe. 

Bydd hwn yn galluogi’r defnyddiwr i archwilio’r rhwydwaith Hawliau Tramwy drwy welywio o amgylch y map, dethol lleoliadau a throi haenau ymlaen a’u diffodd.  Mae gwahanol fathau o eiconau ar y map sy’n dangos y gwahanol fathau o gelfi megis camfeydd a giatiau mochyn. Wrth glicio ar y rhain ceir gwybodaeth am y celfi mewn swigod siarad.  Os oes ffotograffau ar gael o’r celfi bydd lluniau bach yn ymddangos yn y swigen siarad ac wrth glicio ar y llun agorir fersiwn mwy o’r ffotograff.

Bydd rhoi gwybod am broblem drwy ddefnyddio’r drefn hon yn cynorthwyo’r Tîm Hawliau Tramwy a defnyddwyr y rhwydwaith i wella’r rhwydwaith a chreu darlun o’r ardaloedd hynny sy’n mynnu’r sylw mwyaf.Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cynorthwyo i flaenoriaethu rhaglenni gwaith, targedu gorfodaeth effeithiol a chyfarwyddo gwaith y swyddogion Arolygu Llwybrau Troed a Hawliau Tramwy.

Adrodd am faterion Hawliau Tramwy heb ddefnyddio CAMS: 

Os oes unrhyw broblem yng nghyswllt hawl tramwy cyhoeddus, p’un a yw’r broblem yn ymwneud â rhwystr, anifeiliaid ymosodol, arwyddion ar goll, camfeydd y mae angen eu trwsio neu gyflwr llwybrau, cysylltwch â’r Is-adran Hawliau Tramwy.  E-bost: hawliautramwycyhoeddus@siryfflint.gov.uk / Ffoniwch: 01352 704612

Byddai’n ddefnyddiol pe baech yn rhoi gymaint o fanylion â phosibl am natur a lleoliad y broblem.

Hysbysu: cŵn yn baeddu, torri gwair, cynnal a chadw perthi a rheoli chwyn, llifogydd a draeniad, glanhau strydoedd, goleuadau stryd E-bost: gwasanaethaustryd@siryfflint.gov.uk / Ffon: 01352 701234. 

Cau llwybrau dros dro

Ambell waith mae angen cau hawliau tramwy cyhoeddus am gyfnod dros dro er mwyn diogelu’r cyhoedd; er enghraifft pan fydd gwaith cloddio neu gynnal a chadw yn cael ei wneud neu pan fydd gwaith adeiladu yn mynd ymlaen yn agos atynt. Isod gwelir rhestr o rannau o’r rhwydwaith hawliau tramwy sydd wedi cau am gyfnod dros dro:

 Gofrestr hawlia tramwy

Mae Adran 31 (6) o Ddeddf Priffyrdd 1980 (Deddf 1980) yn galluogi unrhyw dirfeddiannwr i gyflwyno mapiau, datganiadau a datganiadau statudol yn dangos pa lwybrau, os o gwbl, y maent yn eu cydnabod fel hawliau tramwy cyhoeddus dros dir yn eu meddiant.  O dan adran 31A Deddf 1980 (fel y'i diwygiwyd), mae gofyn i bob awdurdod lleol greu a chadw cofrestr sy'n cynnwys gwybodaeth am y mapiau a'r datganiadau hynny a gyflwynir.O dan adran 53 ac atodlen 14 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Deddf 1981), gall unrhyw un wneud cais i'r Cyngor Sir, fel yr awdurdod arolygu, i addasu'r map diffiniol a'r datganiad o hawliau tramwy cyhoeddus trwy:

  • ychwanegu llwybrau sydd heb eu cofnodi;• newid statws llwybrau sydd eisoes wedi'u cofnodi;
  • dileu ffyrdd sydd wedi'u cynnwys mewn camgymeriad; neu
  • wneud unrhyw newidiadau eraill 'r map a'r datganiad.    

Mae Adran 53B Deddf 1981 (fel y'i diwygir) yn mynnu bod pob awdurdod arolygu yn creu a chadw cofrestr o'r ceisiadau hyn, gan gynnwys manylion megis rhifau llwybrau, lleoliadau a'r cynnydd a wneir gyda'r cais.

Sylwer os ydych angen diweddariad ar eich ymholiad logiwch i fewn ar y system CAMS.

Gofrestr Hawlia Tramwy Adran 31(6)

Gofrestr Hawlia Tramwy Adran 53B