Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Hawliau tramwy cyhoeddus

Hawliau tramwy cyhoeddus

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi adolygu ac ailddrafftio ei Gynllun Gwella Hawliau Tramwy. Mae’r cynllun yn nodi sut mae’r Cyngor yn bwriadu cyflawni gwelliannau ar y rhwydwaith dros gyfnod o 10 mlynedd.  

Mae’r cynllun drafft diwygiedig, gyda Datganiad Gweithredu steil newydd a’r ystod lawn o bolisïau a gweithdrefnau, yn cael ei rannu gyda budd-ddeiliaid a byddai’r Cyngor yn annog pobl i gyflwyno sylwadau er mwyn ei gynorthwyo i ddarparu gwasanaeth hawliau tramwy modern, gan gynnal y rhwydwaith ar gyfer cymunedau Sir y Fflint. Mae posib gweld y ddwy ddogfen ar y dolenni canlynol – drafft terfynol y Cynllun Gwella hawliau Tramwy a’r Ddogfen Bolisi

Anfonwch unrhyw adborth ar e-bost i - publicrightsofway@flintshire.gov.uk  

Arolwg Cerddwyr er mwyn llywio’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.  Gallwch ddychwelyd ffurflenni wedi’u llenwi ar e-bost i countryside@flintshire.gov.uk neu gallwch eu gadael yn y Brif Dderbynfa.

Mapiau a llwybrau

Archwiliwch y Rhwydwaith Hawliau Tramwy ar ein map rhyngweithiol 

Fap ‘Explorer’ Arolwg Ordnans: Caiff y sir ei chwmpasu gan fapiau 256 "Wrexham & Llangollen", 265 "Clwydian Range" a 266 "Wirral & Chester" sydd wedi’u gosod ar raddfa o 1:25,000. Mae mapiau Explorer yn eithaf cyfredol ac yn dangos hawliau tramwy ac unrhyw newidiadau sydd wedi digwydd yn glir iawn. Maent hefyd yn dangos ffiniau caeau, felly mae’n hawdd gweld lle mae’r llwybr yn rhedeg.  Edrychwch ar wefan yr Arolwg Ordnans  

Adrodd am faterion Hawliau Tramwy

Adrodd am faterion Hawliau Tramwy ar-lein gan ddefnyddio CAMS:

Rhowch CAMS (cofrestredig)
Cofrestru ar gyfer CAMS* 

*Os yw defnyddiwr yn dymuno rhoi gwybod am nam bydd angen iddo/iddi gofrestru â CAMS ac yna mewngofnodi.  I gofrestru, bydd gofyn i’r defnyddiwr ddarparu data personol sylfaenol gan gynnwys cyfeiriad e-bost at ddibenion cysylltu.  Ar ôl mewngofnodi gall weld y map gwe lle gall nodi lleoliad y broblem a rhoi manylion trwy ddefnyddio dewislenni.  Ar ôl cyflwyno nam, bydd y defnyddiwr yn derbyn e-bost cadarnhau fel mater o drefn.  Gellir gwirio’r cynnydd a wneir mewn cysylltiad â phroblem unigol drwy ddefnyddio’r cyfeirnod a roddir i chi yn yr e-bost cadarnhau.  Er hynny, rydym yn ystyried ychwanegu nodwedd a fydd yn rhestru pob achlysur y mae defnyddiwr unigol wedi rhoi gwybod am broblem, yn ôl yr angen.Y dudalen gyntaf y mae’r cyhoedd yn ei gweld wrth fynd i mewn i’r system yw’r map gwe. 

Bydd hwn yn galluogi’r defnyddiwr i archwilio’r rhwydwaith Hawliau Tramwy drwy welywio o amgylch y map, dethol lleoliadau a throi haenau ymlaen a’u diffodd.  Mae gwahanol fathau o eiconau ar y map sy’n dangos y gwahanol fathau o gelfi megis camfeydd a giatiau mochyn. Wrth glicio ar y rhain ceir gwybodaeth am y celfi mewn swigod siarad.  Os oes ffotograffau ar gael o’r celfi bydd lluniau bach yn ymddangos yn y swigen siarad ac wrth glicio ar y llun agorir fersiwn mwy o’r ffotograff.

Bydd rhoi gwybod am broblem drwy ddefnyddio’r drefn hon yn cynorthwyo’r Tîm Hawliau Tramwy a defnyddwyr y rhwydwaith i wella’r rhwydwaith a chreu darlun o’r ardaloedd hynny sy’n mynnu’r sylw mwyaf.Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cynorthwyo i flaenoriaethu rhaglenni gwaith, targedu gorfodaeth effeithiol a chyfarwyddo gwaith y swyddogion Arolygu Llwybrau Troed a Hawliau Tramwy.

Adrodd am faterion Hawliau Tramwy heb ddefnyddio CAMS: 

Os oes unrhyw broblem yng nghyswllt hawl tramwy cyhoeddus, p’un a yw’r broblem yn ymwneud â rhwystr, anifeiliaid ymosodol, arwyddion ar goll, camfeydd y mae angen eu trwsio neu gyflwr llwybrau, cysylltwch â’r Is-adran Hawliau Tramwy.  E-bost: hawliautramwycyhoeddus@siryfflint.gov.uk / Ffoniwch: 01352 704612

Byddai’n ddefnyddiol pe baech yn rhoi gymaint o fanylion â phosibl am natur a lleoliad y broblem.

Hysbysu: cŵn yn baeddu, torri gwair, cynnal a chadw perthi a rheoli chwyn, llifogydd a draeniad, glanhau strydoedd, goleuadau stryd E-bost: gwasanaethaustryd@siryfflint.gov.uk / Ffon: 01352 701234. 

Cau llwybrau dros dro

Ambell waith mae angen cau hawliau tramwy cyhoeddus am gyfnod dros dro er mwyn diogelu’r cyhoedd; er enghraifft pan fydd gwaith cloddio neu gynnal a chadw yn cael ei wneud neu pan fydd gwaith adeiladu yn mynd ymlaen yn agos atynt. Isod gwelir rhestr o rannau o’r rhwydwaith hawliau tramwy sydd wedi cau am gyfnod dros dro:

 Gofrestr hawlia tramwy

Mae Adran 31 (6) o Ddeddf Priffyrdd 1980 (Deddf 1980) yn galluogi unrhyw dirfeddiannwr i gyflwyno mapiau, datganiadau a datganiadau statudol yn dangos pa lwybrau, os o gwbl, y maent yn eu cydnabod fel hawliau tramwy cyhoeddus dros dir yn eu meddiant.  O dan adran 31A Deddf 1980 (fel y'i diwygiwyd), mae gofyn i bob awdurdod lleol greu a chadw cofrestr sy'n cynnwys gwybodaeth am y mapiau a'r datganiadau hynny a gyflwynir.O dan adran 53 ac atodlen 14 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Deddf 1981), gall unrhyw un wneud cais i'r Cyngor Sir, fel yr awdurdod arolygu, i addasu'r map diffiniol a'r datganiad o hawliau tramwy cyhoeddus trwy:

  • ychwanegu llwybrau sydd heb eu cofnodi;• newid statws llwybrau sydd eisoes wedi'u cofnodi;
  • dileu ffyrdd sydd wedi'u cynnwys mewn camgymeriad; neu
  • wneud unrhyw newidiadau eraill 'r map a'r datganiad.    

Mae Adran 53B Deddf 1981 (fel y'i diwygir) yn mynnu bod pob awdurdod arolygu yn creu a chadw cofrestr o'r ceisiadau hyn, gan gynnwys manylion megis rhifau llwybrau, lleoliadau a'r cynnydd a wneir gyda'r cais.

Sylwer os ydych angen diweddariad ar eich ymholiad logiwch i fewn ar y system CAMS.

Gofrestr Hawlia Tramwy Adran 31(6)

Gofrestr Hawlia Tramwy Adran 53B