Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Nid AFTA Thought yw diogelu

Published, 28/06/2017

Yn ddiweddar, cynhaliodd Cyngor Sir y Fflint nifer o weithdai diogelu unigryw ar gyfer ei weithwyr.
Amddiffyn plant ac oedolion yw diogelu ac mae'n cynnwys hyrwyddo iechyd corfforol, emosiynol a meddyliol, amddiffyn rhag niwed ac esgeulustod, addysg a hyfforddiant a lles cymdeithasol ac economaidd.
Gyda chefnogaeth Panel Diogelu'r Cyngor, cynhaliwyd pedair sesiwn hanner diwrnod gan AFTA Thought Training, sy'n defnyddio drama yn eu gweithdai.
Yn y sesiynau teirawr yma, roedd gweithwyr yn gallu cael atebion i gwestiynau fel:
- Beth sydd wnelo diogelu â fi?
- Beth yw arwyddion a symptomau camdriniaeth?
- A oes dyletswydd arnaf i gyfleu fy mhryderon ac, os oes, beth sy'n rhaid i mi ei wneud?
Dywedodd Chris Callander o AFTA Thought:
"Rydyn ni'n defnyddio actorion i ddod â phrofiad gwirioneddol plant, oedolion a gweithwyr proffesiynol yn fyw. Mae hynny'n creu profiad o hyfforddiant a fydd yn cael gwared ag unrhyw amheuon ynglÅ·n â'ch dyletswydd a'ch cyfrifoldebau wrth amddiffyn pobl sy'n agored i niwed a hyrwyddo eu lles. Ymysg rhai o'r pynciau sy'n cael eu defnyddio yn yr hyfforddiant mae plant, pobl hÅ·n, iechyd meddwl ac anableddau dysgu."
Dywedodd Eiriolwyr Diogelu Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Billy Mullin ar Cynghorydd Christine Jones:
"Mae cadw plant ac oedolion yn ddiogel yn fater i bawb. Y Gwasanaethau Cymdeithasol yw gwasanaeth arweiniol y Cyngor ar gyfer ymdrin ag ymholiadau ynglÅ·n ag unrhyw bryderon, ond mae dyletswydd ar bawb i ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion.
"Mae diogelu'n flaenoriaeth i'r Cyngor ac rydym yn ystyried ein cyfrifoldebau o ddifri'. Mae gennym ni Grŵp Diogelu Corfforaethol sydd wedi datblygu polisi'r Cyngor. Mae'r sesiynau yma'n cael eu darparu yn rhan o'n hymrwymiad i ddiogelu."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint