Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Maes Gwern, Yr Wyddgrug

Published, 14/06/2018

Bydd Cabinet Cyngor Sir y Fflint yn ystyried cynigion i ddatblygu 48 cartref cymdeithasol, rhannu ecwiti newydd, a fydd â rhent fforddiadwy, ym Maes Gwern, yr Wyddgrug, pan fydd yn cyfarfod ddydd Mawrth, 19 Mehefin.

Mae datblygu'r safle hwn yn flaenoriaeth strategol i'r Cyngor ac wedi cael cytundeb ymlaen llaw i'w gynnwys o fewn y Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP). Bydd hyn yn dod â chyfanswm yr eiddo wedi'u cwblhau, wedi'u cymeradwyo mewn egwyddor neu wedi'u cymeradwyo gan y Cyngor, i 293.

Gofynnir i'r Cabinet hefyd gymeradwyo cyllid drwy fenthyca darbodus (fforddiadwy), i'w ddefnyddio i ariannu'r datblygiad arfaethedig o dai newydd y Cyngor, a chymeradwyo'r defnydd o gronfeydd wrth gefn rhannu ecwiti o £0.270m ar gyfer yr elfen fforddiadwy o'r cynllun hwn.

Rhoddwyd cymeradwyaeth y Cabinet yng Ngorffennaf 2017 i werthu tir ym Maes Gwern, yr Wyddgrug, i Wates Residential am brisiad marchnad agored annibynnol y cytunwyd arno.

Bydd y cynllun arfaethedig yn gweld datblygiad o 160 annedd breswyl newydd, yn dai, yn rhandai ac yn fyngalos. Bydd hwn yn gynllun cymysg yn cynnwys 112 eiddo (70%) wedi'u gwerthu ar gyfer gwerthiannau marchnad agored, ochr yn ochr â 48 (30%) o ddarpariaeth tai fforddiadwy, a fydd yn cynnwys eiddo'r Cyngor, ac eiddo rhent fforddiadwy a phrynu fforddiadwy, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau cynllunio fforddiadwy'r Cyngor.

Mae'r cynllun arfaethedig wedi'i ddylunio i adlewyrchu thema "pentref gardd", gyda'r pwyslais ar ryngweithio rhwng man cyhoeddus a phreifat, a chysylltedd cerddwyr a beicio rhagorol â Chanol Tref yr Wyddgrug. Mae'r llwybrau cerdded a beicio arfaethedig wedi'u datblygu'n dilyn ymgynghoriad hir gyda grwpiau diddordeb budd-ddeiliad lleol, ac wedi'u hystyried ar sail lle bydd pobl yn symud iddynt, ac oddi yno, yn y datblygiad a thrwy'r datblygiad.

Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, Aelod Cabinet Tai Cyngor Sir y Fflint:

"Mae hwn yn gam cyffrous arall yn ein taith i ddarparu eiddo sy'n fforddiadwy i'w rhentu a'u prynu yn Sir y Fflint. Yn ogystal â Maes Gwern, mae'r Cyngor wedi cwblhau gwaith adeiladu ar Ffordd Alexandra yn yr Wyddgrug, lle mae 16 eiddo newydd y Cyngor yn cael eu datblygu. Bydd hyn yn sicrhau y bydd cyfleoedd cyfartal i bobl sy'n byw yn yr Wyddgrug i gael mynediad at eiddo Cyngor, eiddo rhent fforddiadwy ac eiddo rhannu ecwiti yn y dref.

"Bydd Polisi Gosodiadau Lleol yn cael ei ddatblygu ar gyfer pob cynllun a argymhellir, i sicrhau y gwneir y gorau o gyfleoedd i bobl leol."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint