Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Strategaeth Gwasanaethau Cwsmer

Published, 08/03/2017

Bydd gofyn i Gabinet Cyngor Sir y Fflint fabwysiadu Strategaeth Gwasanaeth Cwsmer newydd pan fydd yn cyfarfod nesaf ar 14 Mawrth.
Mae'r strategaeth hon wedi'i halinio gyda'r Strategaeth Ddigidol a gymeradwywyd yng nghyfarfod y Cabinet fis diwethaf ac yn ymdrin â sut y bydd y Cyngor yn darparu gwasanaethau i'w gwsmeriaid mewn modd cyfoes ac effeithlon.
Mae'r strategaeth wedi'i strwythuro o amgylch y tair ffrwd waith ganlynol:
1. Wyneb yn wyneb - a ddarperir drwy Ganolfannau Cyswllt y Cyngor ar draws y Sir
2. Dros y ffôn – cyfle i ddatblygu gwaith y ganolfan gyswllt a fydd yn gwneud defnydd effeithlon o adnoddau staff ac yn ceisio datrys ymholiadau cwsmeriaid yn effeithiol ar y pwynt cyswllt cyntaf.
3. Digidol – gall cyflwyno gwasanaethau digidol arbed arian, gwella hygyrchedd gwasanaethau ar gyfer mwyafrif y preswylwyr a rhyddhau adnoddau i gefnogi'r cwsmeriaid mwyaf diamddiffyn.
Dywedodd y Cynghorydd Billy Mullin, Aelod Cabinet Rheolaeth Gorfforaethol Cyngor Sir y Fflint:
'Mae'n rhaid i ddarpariaeth gwasanaeth y Cyngor yn y dyfodol ganolbwyntio ar symleiddio'r modd y mae cwsmeriaid yn derbyn gwasanaethau, deall eu taith gyda'r Cyngor, rhoi rheolaeth i gwsmeriaid o ran y gwasanaethau y maent yn eu defnyddio, gwrando ac ymateb i adborth. Bydd gwasanaethau y gellir eu darparu'n ddigidol yn cael eu datblygu, er mwyn gallu canolbwyntio'r adnoddau drud ar y gwasanaethau na ellir eu darparu'n ddigidol i gefnogi'r cwsmeriaid mwyaf diamddiffyn.'
Mae'r Strategaeth Gwasanaeth Cwsmer arfaethedig yn ategu at y Polisi Gwasanaeth Cwsmer sy'n disgrifio'r hyn y gall cwsmeriaid ei ddisgwyl pan fyddant yn cysylltu â'r Cyngor wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu'n ddigidol. Bydd gweithrediad y strategaeth hon yn cynnwys adolygiad parhaus o'r Polisi Gwasanaeth Cwsmer a gwneir newidiadau yn seiliedig ar anghenion y cwsmeriaid.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint