Hafan > Busnes > Ardrethi Busines > Ardrethi Busnes

Ardrethi Busnes

Ailbrisio Adrethi Busnes

Beth yw Ailbrisio

Bob pum mlynedd, mae pob eiddo annomestig (busnesau) yn cael eu hasesu ac yn cael gwerthoedd ardrethol newydd, yn seiliedig ar werthoedd rhent ac at ddibenion cyfrifo atebolrwydd ar gyfer ardrethi busnes.

Gohiriodd y Llywodraeth ailbrisio yn 2015 tan 1 Ebrill 2017.

 • Bydd y gwerth ardrethol ar gyfer eich eiddo annomestig neu fusnes yn cael ei adolygu fel rhan o'r ymarfer ailbrisio hwn
 • Mae ailbrisio yn cynnal tegwch yn y system ardrethu, drwy sicrhau bod y cyfraddau a delir gan bob busnes yn adlewyrchu'r newidiadau yng ngwerth rhent cymharol yr eiddo dros gyfnod o amser. Nid yw ailbrisio yn codi refeniw ychwanegol o ardrethi busnes - mae'n ailddosbarthu'r bil ardrethi cyffredinol cenedlaethol

Beth yw fy Ngwerth Ardrethol a Sut caiff ei Gyfrifo

 • Gwerth ardrethol, yn fras yw’r gwerth rhentu blynyddol y gallai eiddo gael ei osod amdano ar y dyddiad prisio cyffredin o 1 Ebrill 2015.
 • Yna bydd y gwerth ardrethol a ddarperir gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn cael ei ddefnyddio gan Gyngor Sir y Fflint fel sail i gyfrifo eich bil ardrethi busnes.
 • Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn casglu manylion rhenti gwirioneddol a delir a thystiolaeth arall sydd ar gael o gwmpas y dyddiad prisio, ac yn defnyddio hyn i asesu gwerth rhent eich eiddo

A fydd y Lluosydd Ardrethi Busness yn Newid?

Caiff y lluosydd ei adolygu.

Mae hyn yn golygu nad yw newid yn eich gwerth ardrethol bob amser yn golygu newid yn eich bil.

Mae Gennyf Ymholiad Am Fy Ngwerth Ardrethol, Ailbrisio neu Rwyf am Apelio?

Cysylltwch â'r Swyddfa Brisio yn uniongyrchol:

Ffoniwch 03000 505 505 neu drwy eu gwefan www.2010.voa.gov.uk

Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Manwerthu

Yn ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn £23.6 miliwn o gyllid ychwanegol ar draws Cymru er mwyn parhau ac ehangu Cynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr i dalwyr ardrethi cymwys ar gyfer 2019-20.

Bydd y cynllun ehangach, sy'n cael ei gyllido’n gyfan gwbl gan Lywodraeth Cymru, yn darparu cefnogaeth o hyd at £2,500 tuag at filiau Ardrethi Busnes ar gyfer eiddo manwerthu gyda gwerth ardrethol o hyd at £50,000.

Yn ogystal â chynyddu lefel y gefnogaeth ar gyfer manwerthwyr yng nghanol trefi, bydd y cynllun ehangach yn cefnogi manwerthwyr mewn lleoliadau eraill.

Gall dalwyr ardrethi sy’n meddiannu mwy nac un eiddo, hawlio Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu, yn ddibynnol ar gyfyngiadau Cymorth Gwladwriaethol.

Bydd Rhyddhad Manwerthu yn cael ei roi ar y bill net yn seiliedig ar feddiannaeth fel y mae ar 31 Mawrth 2019 (os yw’r un perchennog yn parhau mewn meddiannaeth ar 1 Ebrill 2019) ar ôl i bob rhyddhad arall, megis Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bychain, gael eu dyfarnu. Felly, os yw’r rhwymedigaeth net ar gyfer eiddo ar ôl bob rhyddhad arall yn llai na £2,500, bydd y lefel uchaf o ryddhad ardreth manwerthu yn cael ei gapio i gyfanswm y bill net.

Caiff cymhwyster am ryddhad ei gyfrifo yn seiliedig ar amgylchiadau’r eiddo a’r talwr ardrethi ar 1 Ebrill 2019.

Bydd eiddo gwag sy’n cael ei feddiannu ar ôl 1 Ebrill 2019 yn gymwys i dderbyn y rhyddhad hwn.

Os oes meddiannydd newydd yn dod hanner ffordd trwy’r flwyddyn ariannol, ar ôl i ryddhad eisoes gael ei ddarparu i’r hereditament, bydd y meddiannydd newydd yn gymwys am ryddhad ar sail pro rata.

Caiff ‘manwerthwr' ei ddiffinio'n fras fel unrhyw eiddo dan feddiannaeth sy'n disgyn o fewn unrhyw un o'r tri chategori fel y rhestrir isod.

Eiddo a ddefnyddir ar gyfer gwerthu nwyddau i aelodau o’r cyhoedd sy’n ymweld

• Siopau (megis gwerthwyr blodau, pobyddion, cigyddion, groseriaid, gwerthwyr llysiau, gwerthwyr gemwaith, gwerthwyr papurau, siopau diodydd, siopau DIY, archfarchnadoedd, ac ati)

• Optegwyr

• Fferyllfeydd

• Swyddfeydd post, siopau dodrefn neu ystafelloedd arddangos (megis siopau carpedi, gwydr dwbl, drysau garej)

• Ystafelloedd arddangos ceir neu garafanau

• Siopau ceir ail-law

• Marchnadoedd

• Gorsafoedd Petrol

• Canolfannau garddio

• Orielau celf (lle mae celf ar werth neu i'w llogi)

Eiddo a ddefnyddir ar gyfer darparu’r gwasanaethau canlynol i aelodau o’r cyhoedd sy’n ymweld

• Gwasanaethau gwallt a harddwch

• Atgyweirio esgidiau neu dorri allweddi

• Asiantaethau teithio

• wyddfeydd tocynnau, e.e. ar gyfer y theatr

• Sychlanhawyr

• Tai golchi

• Atgyweirio cyfrifiaduron, teledu neu declynnau’r cartref

• Trefnwyr angladdau

• Prosesu lluniau

• Rhentu DVD neu fideo

• Llogi offer

• Llogi ceir

• Sinema

• Asiantaethau gosod tai ac ystadau

Eiddo a ddefnyddir ar gyfer gwerthu bwyd a/neu ddiodydd i aelodau o’r cyhoedd sy’n ymweld

• Bwytai

• Bwytai pryd ar frys

• Tec awê

• Siopau brechdanau

• Caffis

• Siopau coffi

• Tafarndai

• Barrau gwin

Mae’r rhestr isod yn dangos y mathau o ddefnydd nad yw Llywodraeth Cymru yn ystyried i fod yn fanwerthwyr ar gyfer dibenion y rhyddhad hwn, ac ni fyddent yn gymwys.

Eiddo a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu'n bennaf ar gyfer darparu’r gwasanaethau canlynol i aelodau o’r cyhoedd sy’n ymweld

•Gwasanaethau ariannol (e.e. banciau, cymdeithasau adeiladu, ATM, bureau de change, benthycwyr diwrnod cyflog, siopau betio, gwystlwyr)

•Gwasanaethau meddygol (e.e. milfeddygon, deintyddion, meddygon, osteopathaid, ceiropractydd)

•Gwasanaethau proffesiynol (e.e. cyfreithwyr, cyfrifwyr, asiantaethau yswiriant, ymgynghorwyr ariannol, tiwtoriaid)

•Swyddfa ddosbarthu’r swyddfa bost

•Llety twristiaeth, e.e. Gwely a brecwast, gwestai a pharciau carafán

•Clybiau chwaraeon

•Canolfannau chwarae plant

•Meithrinfeydd dydd

•Canolfannau gweithgareddau awyr agored

•Campfeydd

•Llety i gŵn a chathod

•Cartrefi arddangos ac ystafelloedd marchnata

•Asiantaethau cyflogaeth

Nid yw eiddo sy’n derbyn 80% o Rhyddhad Ardrethi Elusennol Gorfodol yn gymwys ar gyfer Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu ychwaith.

Er mwyn gwneud cais am y rhyddhad hwn, llenwch ein ffurflen ar-lein.

Sut allaf gofrestru neu roi gwybod am newidiadau?

Os hoffech gofrestru i dalu ardrethi busnes neu os ydych am roi gwybod i ni eich bod wedi symud, gallwch lawrlwytho ein ffurflen Symud Eiddo neu gysylltuâ'r Tîm Ardrethi Busnes.

Byddwn yn anfon bil atoch gyda rhif cyfrif personol.  Bydd angen rhif y cyfrif arnoch wrth gysylltu â ni neu wrth wneud taliad.

Os byddwch yn newid eich eiddo busnes, er enghraifft, os byddwch yn adeiladu estyniad neu droi siop yn weithdy, efallai y bydd y gwerth ardrethol yn newid.  Bydd angen i chi ein hysbysu o unrhyw newidiadau.  Yna, bydd Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yn penderfynu ar y gwerth ardrethol newydd.  Byddant yn rhoi gwybod i ni beth yw eu penderfyniad a byddwn yn anfon bil newydd atoch.

Rhaid i chi dalu'r bil yr ydych eisoes wedi'i gael nes bo hyn yn digwydd.  Ni allwn newid y gost nes i'r Swyddfa Brisio newid y gwerth ardrethol.  Os nad ydych yn cytuno â'r gwerth ardrethol newydd, rhaid i chi ddweud wrth y Swyddog Prisio.

Os hoffech fwy o wybodaeth neu os ydych yn meddwl y dylid newid eich gwerth ardrethol, dylech gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio:

e-bost:  northwalesgroup.vo@voa.gsi.gov.uk

Gwefan:  http://www.voa.gov.uk 

Eich Bil Trethi Busnes

Mae’r adrethi annomestig a gesglir gan awdurdodau bilio yn cael eu talu i gronfa ganolog a’u hailddosbarthu i gynghorau sir a bwrdeistrefi sirol ac awdurdodau’r heddlu. Mae eich cyngor a’ch awdurdod heddlu yn defnyddio’u cyfran o incwm ardrethi wedi’u hailddosbarthu, ynghyd ag incwm gan rai sy’n talu ardrethi annomestig, y grant cynnal refeniw a roddir gan y Cynulliad Cenedlaethol a symiau penodol eraill, i dalu am y gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu.

Am wybodaeth bellach am eich bil, ffyrdd i dalu, gostyngiadau ac eithriadau na'r cynlluniau gwario ar gyfer y Cyngor os gwelwch yn dda cliciwch ar y ddolen hon i weld y Canllawiau i’r Ardrethi Annomsetig

Cliciwch ar y ddolen hon am ragor o wybodaeth am y cynlluniau gwario ar gyfer y Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Sut maent yn cael eu cyfrifo?

Mae pob eiddo busnes yn cael gwerth adrethol.  Caiff hwn ei asesu'n annibynnol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (agorir mewn ffenestr newydd) ac mae'n cynrychioli gwerth rhent yr eiddo ar y farchnad agored ar y dyddiad prisio.  Ar gyfer Rhestr Ardrethi 2010, 1 Ebrill 2008 oedd y dyddiad hwnnw.  Gan fod cost rhentu adeilad yn codi gan amlaf, mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn edrych ar y gwerthoedd ardrethol bob pum mlynedd i wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

Caiff biliau ardrethi eu cyfrifo trwy luosi'r gwerth ardrethol â'r lluosydd.  Caiff y lluosydd ei osod gan Lywodraeth Cymru ac mae'n cael ei adolygu'n flynyddol

Enghraifft

Gwerth Ardrethol £20,000 x Lluosydd 0.526 = Bil Ardrethi £10,520.00

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch ein is-adran ardrethi busnes.

Lluosyddion Ardrethi Busnes 

Y lluosydd annomestig cenedlaethol yw'r gyfradd yn y bunt y lluosir y gwerth ardrethol ag ef i gynhyrchu bil adrethi blynyddol yr eiddo.  Caiff ei osod gan Lywodraeth Cymru ac ni all godi, yn unol â'r gyfraith, mwy na chyfanswm y cynnydd yn y mynegai prisiau adwerthu, ac eithrio mewn blwyddyn ailbrisio.

Dangosir y lluosydd safonol ar gyfer bob blwyddyn ariannol isod:

Blwyddyn AriannolLluosydd (ceiniog yn y bunt)  
2019 - 20 52.6
2018 - 19 51.4
2017 - 18 49.9
2016 - 17 48.6
2015 - 16 48.2
2014 - 15 47.3
2013 - 14 46.4
2012 - 13 45.2
2011 - 12 42.8
2010 - 11 40.9 

Gwasanaeth e-filio'r

Beth yw e-filio?

E-filio yw ffordd newydd o dderbyn eich bil Treth Ardrethi Busnes. Yn hytrach nag anfon bil papur traddodiadol byddwn yn anfon eich bil atoch drwy e-bost.

Beth yw manteision e-filiau?

Mae e-filio yn ffordd gyflymach, mwy effeithlon a chyfleus o dderbyn a gwirio’ch biliau. Dyma rai manteision:

• Gallwch weld eich bil cyn gynted ag y bydd ar gael a chadw copi ohono ar ffeil.

• Gallwch ddewis lawrlwytho a phrintio’ch bil os dymunwch.

• Gallwch ailddosbarthu copïau o filiau’n gyflym ac yn electronig.

• Gall bob un a enwir ar y bil dderbyn copi eu hunain i’r cyfeiriad e-bost a roddir ar gyfer pob unigolyn.

• Rhoddir y biliau’n uniongyrchol i’r derbynnydd dan sylw ac nid oes unrhyw oedi yn y post.

• Mae’n helpu’r Cyngor i ostwng costau printio a phostio.

• Mae’n helpu i ddiogelu’ch amgylchedd drwy arbed papur.

Sut ddylwn i gofrestru ar gyfer e-filio?

I gofrestru i dderbyn e-filiau, llenwch y ffurflen gais fer.

Ffurflen gais e-filio

Gweld eich cyfrif ar-lein

Gwasanaeth ar-lein yw 'Fy Nghyfrifon i' sy’n caniatáu i chi weld manylion Ardrethi Busnes eich:

I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, mae angen i chi gofrestru drwy lenwi a chyflwyno’r ffurflen gofrestru ar-lein

Ar ôl i chi gofrestru, byddwn yn anfon enw defnyddiwr a chyfrinair ar hap i’r cyfeiriad y byddwn yn ei ddefnyddio i ysgrifennu atoch fel arfer. Pan gewch chi’r rhain, dylech fewngofnodi i ‘Fy Nghyfrifon i’ a newid y ddau gan ddefnyddio geiriau sy’n haws i chi eu cofio. Rydym yn awgrymu’n gryf eich bod yn gwneud hyn i ddiogelu’ch manylion.  

 Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrifon   neu Mewngofnodi yn Fy Nghyfrifon 

Ar gyfer beth alla’ i ddefnyddio’r system?

Ar ôl i chi gofrestru, ac ar ôl i chi gael eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair, byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth hwn ar gyfer y canlynol.

Os oes gennych gyfrif Ardrethi Busnes gyda Chyngor Sir y Fflint, gallwch ddefnyddio ‘Fy Nghyfrifon i’ i:

 • Weld pryd mae’ch taliad nesaf yn ddyledus
 • Gweld gwerth unrhyw ostyngiad rydych yn ei gael
 • Gwneud taliadau ar-lein
 • Dweud wrthym am unrhyw newidiadau

Cwestiynau cyffredin

Ydi’r system yn ddiogel?

Ydi, rydym wedi ymrwymo i ddiogelu’ch preifatrwydd ar-lein. I sicrhau na all neb ddarllen y wybodaeth y byddwch yn ei hanfon atom, rydym wedi cymryd y camau a ganlyn:  

Technoleg amgryptio

Mae ein meddalwedd gweinydd diogel yn amgryptio’ch holl wybodaeth bersonol. Mae amgryptio’n golygu cymryd y data gwreiddiol (e.e. eich enw defnyddiwr, rhif eich cyfrif a manylion eich cyfrif) ac yn eu troi’n data mewn cod fel nad oes modd ei adnabod wrth iddo deithio drwy’r rhyngrwyd.  

Pan fyddwch yn agor tudalennau diogel ein gwefan, fe welwch lun clo yn eich ffenestr  pori. Gallwch glicio ar y clo hwn i sicrhau mai at Gyngor Sir y Fflint rydych yn anfon  gwybodaeth.

Diogelu data

Rydym yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 sy’n sicrhau y byddwn yn diogelu ac yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol. 

Gallwch ddatgelu gwybodaeth yn gyfreithlon i asiantaethau eraill yn y sector cyhoeddus i atal neu i gael hyd i dwyll budd-daliadau, troseddau eraill ac i ddiogelu arian cyhoeddus. 

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi i’ch helpu i fanteisio ar ein gwasanaethau, i ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon neu i’n helpu i adennill arian sy’n ddyledus i ni.

Dilynwch y ddolen hon i gael gwybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data

Pam mae angen enw defnyddiwr a chyfrinair arna’ i?

Mae angen enw defnyddiwr a chyfrinair arnoch chi i wneud yn siŵr bod eich cyfrif ar-lein yn ddiogel. Mae ‘Fy Nghyfrifon i’ yn cyfuno cyfeirnod a chyfrinair ar wahân, a byddwch yn gallu newid y ddau.  

Beth os byddaf yn anghofio fy nghyfrinair?

Dilynwch y ddolen o’r dudalen mewngofnodi a byddwn yn anfon neges i’ch cyfeiriad i’ch atgoffa.  

A all sesiwn ddod i ben ar ôl cyfnod penodol?

Am resymau diogelwch, daw pob sesiwn ‘Fy Nghyfrifon I’ i ben os bydd y tudalennau’n segur am 20 munud. Bydd angen i chi roi’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair eto i fynd yn ôl i’ch cyfrif.    

Pryd alla’ i ddefnyddio’r system?

Mae’r system ar gael 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos, ac eithrio am gyfnodau byr pan fydd angen i ni gynnal a chadw’r system. Fel arfer, bydd hyn yn digwydd rhwng 22.30 a 22.35 bob dydd. Bryd hynny, cewch neges yn dweud nad yw’n bosibl i chi ddefnyddio’r system.

Beth yw gwerth ardrethol fy eiddo?

Mae gan bob eiddo annomestig Werth Ardrethol a bennir gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Mae'r Gwerth Ardrethol yn cyfateb i'r rhent y gellid ei ddisgwyl bob blwyddyn ar yr eiddo ar y farchnad agored ar ddyddiad y prisio.

Mae'r gwerthoedd ardrethol ar gyfer pob eiddo'n seiliedig ar brisiau rhent masnachol mis Ebrill 2008 ac mae modd gweld Rhestr Ardrethol 2010 sy'n cynnwys y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2010 a 31 Mawrth 2015 ac sy'n rhestru pob eiddo busnes, y cyfeiriad llawn, disgrifiad a'r gwerth ardrethol.  

Ewch i Restr Ardrethu Asiantaeth y Swyddfa Ardrethu 2010 (ffenestr newydd) i weld beth yw gwerth ardrethol eich eiddo .

Mae Rhestr Ardrethu Asiantaeth y Swyddfa Ardrethu 2005 (ffenestr newydd) yn dangos y gwerth ardrethol rhwng 01.04.05 a 31.03.10.

Neu, gallwch gysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio dros y ffôn, neu drwy lythyr. Dyma'r manylion:  

Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Ty'r Rhaglaw

Stryt y Rhaglaw

Wrecsam

LL11 1PR  

Rhif ffôn: 03000 505 505

e-bost:  northwalesgroup.vo@voa.gsi.gov.uk 

Gwefan: www.voa.gov.uk (ffenestr newydd)

Sut allaf apelio yn erbyn fy ngwerth ardrethol?

Caiff gwerthoedd ardrethol eu hasesu gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA).  Os ydych yn meddwl bod eich gwerth ardrethol yn anghywir, bydd raid i chi gyflwyno apêl yn uniongyrchol i'r VOA.

Gall y VOA ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych a gallant esbonio sut mae'r gwerth ardrethol wedi'i gyfrifo.  Byddant hefyd yn gallu dweud wrthych o dan ba amgylchiadau y byddai'n briodol newid y gwerth ardrethol.

Ceir manylion sut i apelio, terfynau amser a gwybodaeth ddefnyddiol arall ar wefan y Swyddfa Brisio (ffenestr newydd)

Cyflogi Syrfëwr Ardrethi

Os ydych yn ystyried gwneud cais i newid eich gwerth trethadwy efallai y byddwch am gysylltu ag ymgynghorydd ardrethi.  Mae aelodau o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (ffenestr newydd) (RICS) a’r Sefydliad Refeniw a Phrisio (IRRV) yn cael eu rheoleiddio gan reolau ymddygiad proffesiynol er mwyn diogelu’r cyhoedd rhag camymddygiad.  Gallwch weld manylion y sefydliadau hyn a’u haelodau ar eu gwefannau.

Cyn cyflogi ymgynghorydd ardrethi, yn arbennig un sydd heb ymaelodi ag un o’r cyrff hyn, dylech sicrhau fod ganddo/ganddi wybodaeth ac arbenigaeth angenrheidiol, yn ogystal ag yswiriant indemniad priodol.

Dylech fod yn wyliadwrus o honiadau ffug neu gamarweiniol

Byddwch yn ofalus cyn arwyddo unrhyw gontract ac, os oes angen, gofynnwch am gyngor cyn gwneud.  Cofiwch na all unrhyw un warantu gostyngiadau mewn gwerthoedd trethadwy, waeth pa mor ddarbwyllol ydynt.  Mae’r rhain bob amser yn amodol ar gytundeb Asiantaeth y Swyddfa Brisio neu benderfyniadau Tribiwnlys Prisio neu uchel lys.

Os byddaf yn apelio yn erbyn fy ngwerth ardrethol, a fyddaf yn gorfod talu beth bynnag?

Byddwch.  Mae'r ardrethi'n daladwy ar sail y gwerth ardrethol a ddangosir yn y Rhestr Ardrethi gyfredol ac os na fyddwch yn talu'r swm a ddangosir ar eich bil, cymerir camau i adfer tâl, hyd yn oed os ydych yn aros i gael canlyniadau apêl.  Os bydd eich apêl yn llwyddianus a bod eich ardrethi'n gostwng, fel arfer mae llog yn daladwy ar unrhyw ordaliadau, cyn belled a nad oes unrhyw gamau adfer pellach wedi'u cymryd.

Os hoffech gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio dros y ffôn neu trwy ysgrifennu, cyfeiriad a rhif ffôn y swyddfa yw:

Rhif ffôn: 03000 505 505

e-bost: northwalesgroup.vo@voa.gsi.gov.uk 

Gwefan: www.voa.gov.uk (ffenestr newydd)

Ble y gallaf dalu?

Ar-lein

Gallwch dalu ar-lein gyda'r rhan fwyaf o gardiau credyd a debyd.

Bancio ar y rhyngrwyd / dros y ffôn

Gallwch dalu dros y ffôn neu ar y rhyngrwyd. Nodwch fanylion eich banc (Cod didoli 54 10 10, Rhif y cyfrif 72521775), a rhowch y cyfeirnod Ardrethi Busnes sydd ar eich bil.

Debyd Uniongyrchol

Mae'r rhan fwyaf o'n cwsmeriaid yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol. Os hoffech chi wneud yr un modd, ffoniwch y Tîm Ardrethi Busnes ar (01352) 704848. Fel arfer, rydym yn gallu trefnu'r Debyd Uniongyrchol dros y ffôn. Neu, gallwch lawrlwytho ein Ffurflen Debyd Uniongyrchol

Taliadau Cerdyn Credyd / Debyd dros y ffôn

Galwch dalu â'r rhan fwyaf o gardiau credyd/debyd drwy ffonio'r Tîm Ardrethi Busnes rhwng 8.30am a 4.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener ar (01352) 704848 neu gallwch ddefnyddio'n system dalu awtomataidd 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, os oes gennych ffôn gyffwrdd. Ffoniwch (01352) 704470 a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Banc

Gallwch dalu â siec neu arian parod mewn unrhyw fanc, ond mae'n bosibl y bydd yn rhaid talu rhywfaint am y gwasanaeth hwn. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi manylion banc y Cyngor  (Cod Didoli 54 10 10, Rhif y cyfrif 72521775), ynghyd â'ch cyfeirnod Ardrethi Busnes

Taliadau drwy'r post

Mae'n bosibl anfon sieciau drwy'r post, yn daladwy i "Cyngor Sir y Fflint' i'r cyfeiriad ar flaen eich bil. Mae'n bwysig eich bod yn ysgrifennu'ch cyfeirnod Ardrethi Busnes ar gefn y siec. Rhaid caniatáu 7 diwrnod i'ch taliad gyrraedd eich cyfrif. Gallwn anfon derbynneb atoch os gofynnwch i ni wneud hynny.

Swyddfeydd Cyngor

Gallwn dderbyn taliadau, arian parod a’r rhan fwyaf o gardiau credyd neu ddebyd yn swyddfeydd talu’r Cyngor. Dylech chi fynd â’ch bil gyda chi pan fyddwch yn talu, a byddwch yn cael derbynneb.

Cei Connah - Sir y Fflint yn Cysylltu, Y Ganolfan Ddinesig

Flint - Sir y Fflint yn Cysylltu

Bwcle - Neuadd y Sir, Ffordd yr Wyddgrug

Yr Wyddgrug - Neuadd y Dref, Heol yr Iarll

Treffynnon - Sir y Fflint yn Cysylltu, Hen Neuadd y Dref 

Gostyngiadau Busnes Bach

A oes unrhyw ffyrdd y gallaf leihau fy mil?

Mae nifer o fathau o ostyngiadau ar gael ar gyfer gwahanol fathau o eiddo. Ceir esboniad cryno ohonynt yma.

GOSTYNGIADAU BUSNESAU BACH

Sylwch y bydd cynnydd dros dro mewn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach rhwng 1 Hydref 2013 a 31 Medi 2015.

Bydd eiddo busnes sydd â gwerth ardrethol o hyd at £6,000 yn cael 100% o ryddhad a bydd eiddo busnes sydd â gwerth ardrethol o rhwng £6,001 a £12,000 yn cael rhyddhad o rhwng 100% a dim.

Gwerth ardrethol% y rhyddhad
0 - 6000 100
7000   83.4
8000   66.6
9000   50
10,000   33.3
11,000   16.6
12,000    Dim

 

Mae busnesau sy'n gweithredu fel darparwyr gofal plant ac yn meddiannu eiddo gyda gwerth ardrethol o £6,000 neu lai yn derbyn rhyddhad ardrethi o 100% ac mae’r rheiny sydd â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £20,500 yn derbyn rhyddhad sy’n lleihau’n raddol o 100% i 0.

Mae busnesau sy'n gweithredu fel Swyddfeydd Post ac yn meddiannu eiddo gyda gwerth ardrethol o £9,000 neu lai yn derbyn rhyddhad ardrethi o 100% ac mae’r rheiny sydd â gwerth ardrethol rhwng £9,001 a £12,000 yn derbyn rhyddhad o 50%.

Ardrethi Busnes Bach ar gyfer busnesau lluosog

Bydd newidiadau i reoliadau Llywodraeth Cymru, sy’n dod i rym ar 1 Ebrill 2018, yn cyfyngu ar nifer yr eiddo sy’n gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach ar gyfer busnesau lluosog.

Pan fo trethdalwr yn atebol am fwy na dau eiddo ar restr ardrethu annomestig leol (“rhestr leol”), a’r eiddo hynny ond yn destun yr amodau gwerth ardrethol, bydd y trethdalwr yn derbyn rhyddhad ar gyfer dau eiddo o’r fath yn unig.

Bwriad y newid hwn yw targedu rhyddhad ardrethi yn fwy effeithiol i gefnogi busnesau bach a lleol, yn hytrach na busnesau mwy neu gadwyni cenedlaethol.

Dan Erthygl 4 y rheoliadau, pan fo trethdalwr yn atebol am ardrethi busnes mwy na dau eiddo ar restr ardrethu annomestig leol ardal cyngor, sy’n destun yr amodau gwerth ardrethol, mae’n rhaid i’r trethdalwr roi gwybod am yr eiddo i’r Cyngor cyn gynted â phosibl.

Cyfrifoldeb y trethdalwr yw rhoi gwybod i’r Cyngor ei fod yn derbyn mwy na dau Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach mewn perthynas ag eiddo y mae’n atebol am dalu ardrethi busnes ar eu cyfer. Os yw’ch amgylchiadau yn newid dylech roi gwybod i’r Cyngor.

Gostyngiad Gorfodol neu Ddewisol ar y Dreth

Gall Elusennau Cofrestredig a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol wneud cais am Ostyngiad Gorfodol o 80% os yw’r safle y mae’r elusen neu’r clwb yn ei ddefnyddio yn cael ei ddefnyddio'n bennaf neu yn llwyr i bwrpasau elusennol.

Sefydliadau sydd fel arfer yn gymwys am Ostyngiad Gorfodol ar y Dreth yw:

 • Elusennau sydd wedi cofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau o dan adran 3 y Ddeddf Elusennau 1983, gan gynnwys y rhai sydd wedi eu heithrio rhag cofrestru
 • Siopau elusennol, cyn belled â bod y safle yn cael ei ddefnyddio'n bennaf ac yn llwyr ar gyfer gwerthu nwyddau sydd wedi eu rhoi a lle mae enillion y gwerthiant yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr elusen yn unig.
 • Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol sydd wedi cofrestru gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Mewn achosion lle mae talwyr y dreth yn Elusennau cofrestredig neu wedi cofrestru fel Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol ac yn derbyn Gostyngiad Gorfodol ar y Dreth o 80%, bydd y Cyngor fel arfer yn rhoi hyd at 20% o ostyngiad Dewisol ychwanegol i’r sefydliadau hynny ar safleoedd bach gyda gwerth trethiannol o £6,000 neu lai. Ni fydd sefydliadau sy’n defnyddio safleoedd gyda gwerth trethiannol o £6,001 neu uwch fel arfer yn cael eu hystyried ar gyfer gostyngiad dewisol ychwanegol.

Mewn achosion lle nad yw sefydliadau gwirfoddol, a sefydliadau nad ydynt yn gwneud elw, wedi cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau neu wedi cofrestru fel Clwb Chwaraeon Amatur Cymunedol, yna gall y Cyngor roi Gostyngiad Dewisol ar y Dreth ar lefel hyd at 100% i’r sefydliadau hynny sy’n defnyddio safleoedd bach gyda gwerth trethiannol o £6,000 neu lai. Bydd sefydliadau sy’n defnyddio safleoedd gyda gwerth trethiannol o £6,001 neu uwch fel arfer yn cael Gostyngiad Dewisol ar y Dreth ar lefel nad yw'n uwch na 80%.

Mae gwybodaeth bellach am y fframwaith sydd wedi ei fabwysiadu gan y Cyngor ar gyfer Gostyngiad Gorfodol a/neu Ddewisol ar y Dreth wedi ei gynnwys yn fframwaith y polisi.

Gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais ar gyfer gostyngiadau Gorfodol a/neu Ddewisol.

Gostyngiadau eraill

Math o ostyngiadGostyngiad %Pwy sy'n gymwys?Sut i hawlio
 Gostyngiad Ardrethi Caledi Unrhyw % a swm

Gall unrhyw fusnes wneud cais am ostyngiad caledi a rhaid i'r Cyngor farnu a fyddai dyfarnu'r gostyngiad o fudd i'r cyhoedd.  Rhaid cynnal prawf o faint y caledi ariannol yn ogystal ag edrych ar fuddiannau ehangach trethdalwyr.

Llawrlwythwch ffurflen gais
Gostyngiad Meddiant Rhannol

Unrhyw % a swm

Gall unrhyw fusnes wneud cais am Ostyngiad Meddiant Rhannol os ymddengys i'r awdurdod nad yw rhan o'r adeilad yn cael ei ddefnyddio am 'gyfnod byr o amser’.

Wrth ddefnyddio ei ddisgresiwn, rhaid i'r Cyngor roi ystyriaeth i'r rheol gyffredinol y tybir bod unigolyn sy'n meddiannu rhan o adeilad yn meddianu'r adeilad cyfan.

Nid oherwydd nad yw'r holl adeilad yn cael ei ddefnyddio y dylid peidio â chodi adrethi arno.

Fodd bynnag, os oes anawsterau ymarferol o ran defnyddio neu wacau eiddo mewn un gweithred, neu os daw'r adeilad neu'r safle cynhyrchu yn wag dros dro, efallai y bydd yn rhesymol rhoi gostyngiad

Bellach mae cyfyngiad o 3 mis ar Ostyngiad Meddiant Rhannol i'r mwyafrif o fusnesau a 6 mis i eiddo diwydiannol oherwydd y newidiadau newydd mewn Gostyngiadau Eiddo Gwag.

Cais i ddarparu cymhwysedd hawl ac yna archwiliad o'r adeiladau.

Faint a godir ar eiddo gwag?

Os yw’ch eiddo wedi’i eithrio eisoes am y cyfnod o dri mis (eiddo heb fod yn eiddo diwydiannol) neu chwe mis (eiddo diwydiannol) ac os yw’r gwerth ardrethol yn  £2,600 neu ragor, bydd yn rhaid i chi dalu Ardrethi Busnes yn ôl y gyfradd lawn os yw’r eiddo’n dal yn wag a heb ei feddiannu.

Nid ydym yn codi ardrethi eiddo gwag ar eiddo yn yr achosion canlynol:

• Os yw'r eiddo wedi bod yn wag am lai na tri mis neu chwe mis yn achos ffatrïoedd a warysau.

• Eiddo sydd â gwerth ardrethol o lai na £2,600.  

• Os yw'r perchennog yn cael hawl i feddiannu'r eiddo fel cynrychiolydd personol rhywun sydd wedi marw yn unig.

• Os yw'r perchennog yn ddiddymwr neu'n ymddiriedolwr o dan gweithred gymodi neu os yw'r perchennog wedi derbyn gorchymyn methdalu, neu os yw'r cwmni wedi derbyn gorchymyn dirwyn i ben neu orchymyn gweinyddu.

• Os yw'r eiddo yn adeilad rhestredig neu os yw'n destun gorchymyn gwarchod adeilad neu os yw wedi'i restru fel heneb.

• Os yw'r eiddo yn cael ei adael yn wag oherwydd camau gweithredu a gymerir ar ran y Goron neu unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus er mwyn gwahardd neu gaffael meddianaeth.

• Os gwaherddir meddianaeth gan y gyfraith.

• Eiddo gwag sy'n perthyn i elusennau a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol ac sy'n debygol o gael eu defnyddio ganddynt nesaf.

Sut i wneud cais

Os ydych yn meddwl eich bod yn gymwys am un o'r eithriadau eiddo gwag uchod, cysylltwch â'r Tîm Ardrethi Busnes.

Ffioedd Asiantau Gorfodaeth

Gall y Cyngor gyfarwyddo Asiant Gorfodaeth i gasglu dyled Treth y Cyngor sydd heb ei thalu gennych chi os bydd gorchymyn dyled wedi'i gyflwyno yn eich enw chi.

Byddwn yn gwneud hynny os nad ydych wedi paratoi cynllun ad-dalu, neu os nad ydych wedi cadw ato, neu os nad ydych wedi llenwi ac anfon yn ôl y ffurflen wybodaeth bersonol a anfonwyd atoch chi.

Bydd yr Asiant Gorfodaeth yn cysylltu â chi i drefnu i chi dalu’r ddyled, yn llawn neu bob yn dipyn.  Mae’n rhaid i chi ateb ei lythyrau, ebostiau a galwadau ffôn a threfnu i dalu.

 Os yw eich dyled wedi’i hanfon at Asiant Gorfodaeth bydd yn rhaid i chi dalu ffi benodol o £75 am bob gorchymyn dyled pan gewch chi lythyr gan yr Asiant drwy'r post.

Ar ôl hynny, bydd yn rhaid talu, neu gynnig talu, i’r Asiant Gorfodaeth.  

Ymweliad Gorfodaeth

Os na fyddwch yn trefnu i dalu’r Asiant Gorfodaeth, neu drefnu i dalu ac yna’n peidio â thalu, bydd yr Asiant yn ymweld â chi.  Os bydd yn ymweld, mae yna ffi sefydlog o £235 a 7.5% o unrhyw falans sy’n ddyledus dros £1500.

Fel arfer bydd yr Asiant Gorfodaeth yn gofyn i chi dalu’r ddyled yn llawn. Ond os na allwch wneud hynny, bydd yr Asiant fel arfer yn gwneud trefniadau i chi ad-dalu.  Gall yr Asiant Gorfodaeth wneud Cytundeb Nwyddau a Reolir, sy’n golygu y bydd yr Asiant yn paratoi rhestr o'r eiddo y mae eu gwerth yn cyfateb i'ch ddyled.

Os yw eich eiddo yn rhan o Gytundeb Nwyddau a Reolir chewch chi mo’u gwaredu na'u gwerthu heb ganiatâd yr Asiant Gorfodaeth.

Os na fyddwch yn llofnodi’r Cytundeb Nwyddau a Reolir, gall yr Asiant Gorfodaeth gymryd eich eiddo pan fydd yn eich cartref.  Mae yna gostau ychwanegol o £110 a 7.5% o unrhyw falans sy’n ddyledus dros £1500 os bydd eich eiddo’n cael ei symud a’i werthu.

Os na fyddwch yn talu yn ôl y cytundeb a’ch bod wedi llofnodi Cytundeb Nwyddau a Reolir, gall yr Asiant Gorfodaeth fynd i mewn i'ch cartref, drwy dorri i mewn os bydd raid, i gymryd yr eiddo a restrwyd.

Os yw’r Asiant Gorfodaeth o’r farn nad oes yna ddigon o eiddo i glirio’r ddyled, byddwn yn ystyried dulliau eraill o adfer y ddyled, megis methdaliad neu gorchymyn arwystlo yn erbyn eich cartref.

Manylion Cyswllt

Mae'n bosibl y bydd angen i chi gysylltu â ni am nifer o wahanol resymau e.e. os ydych yn newid cyfeiriad, os oes angen gwybodaeth arnoch neu os ydych am wneud taliad.  

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol: 

Trwy e-bost 

Anfonwch e-bost at trethiant.lleol@siryfflint.gov.uk  

Trwy ffonio 

Gallwch ein ffonio rhwng 8.30am - 5.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ein rhif ffôn yw 01352 704848

Yn bersonol 

Croeso i chi ymweld ag un o'n Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu ym Mwcle, Y Fflint, Cei Connah neu Dreffynnon (oriau agor fel y'u hysbysebir)

Diogelu Data

Caiff eich manylion personol eu cadw a’u defnyddio’n unol â Deddf Diogelu Data 1998 at ddibenion gweinyddu’r Dreth Gyngor.

Cawn ddatgelu gwybodaeth yn gyfreithlon i asiantaethau eraill yn y sector cyhoeddus i atal neu i ddarganfod twyll budd-daliadau neu droseddau eraill ac i ddiogelu arian cyhoeddus.

Cawn hefyd ddefnyddio’r wybodaeth a gawsom gennych yng nghyswllt y Dreth Gyngor i’w gwneud yn haws i chi ddefnyddio’n gwasanaethau, i’n helpu ni i ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon neu i gasglu taliadau dyledus.

Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar Deddf Diogelu Data