Alert Section

Adfywio Canol Tref


Mae Sir y Fflint yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yn ffinio ar y Gogledd wrth aber Afon Dyfrdwy ac wrth ymyl siroedd Dinbych a Wrecsam, a siroedd Gorllewin Swydd Gaer a Chaer a Chilgwri. Er ei bod yn cael ei gweld fel rhanbarth diwydiannol yn bennaf, mae Sir y Fflint yn wledig yn bennaf ac mae’n cynnal amrywiaeth o drefi: o drefi marchnad Treffynnon a’r Wyddgrug, i drefi mwy diwydiannol Cei Connah, Bwcle, y Fflint, Queensferry, Saltney a Shotton. Mae'r Sir yn gartref i gwmnïau mawr gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, Airbus UK, Tata Steel a moneysupermarket.com.

Mae trefi yn y rhanbarth wedi addasu i dueddiadau cymdeithasol ac economaidd newidiol, gyda llai o eiddo gwag na'r cyfartaledd cenedlaethol.

Mae gan Sir y Fflint amrywiaeth o safleoedd hanesyddol a diwylliannol o bwys, o Ffynnon Gwenffrewi yn Nhreffynnon i gastell y Fflint a’r dreftadaeth ddiwydiannol ar hyd arfordir Sir y Fflint. Mae gan y Sir ddarpariaeth bwyd a diod amrywiol, gydag ystod o gwmnïau bwyd a chynnyrch o safon uchel, gŵyl fwyd flynyddol a grwpiau bwyd amrywiol. Daw’r dreftadaeth, y bwyd a’r diwylliant hwn ynghyd mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau sy’n gweddu â’r rhanbarth.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

In April 2022, the UK Government published details about how the UK Shared Prosperity Fund (UKSPF) will work. The UKSPF is the UK Government replacement for EU Structural Funds and will deliver £2.6 billion of investment across the UK until March 2025.

Grantiau a Chyllid

Grantiau a Chyllid

Marchnadoedd

Mae marchnadoedd yn elfen hanfodol o ganol trefi - maent yn dod â chwsmeriaid i'r dref ac yn cynnig cyfleoedd busnes gwerthfawr i fasnachwyr ac yn creu egni a hyfywdra.

Trefi Digidol (Sir y Fflint)

Mae Cyngor Sir y Fflint eisiau adfywio canol ein trefi lleol. Y nod yw galluogi busnesau i gynllunio prosiectau sy'n arwain at dwf economaidd, yn ogystal â'u cynorthwyo i wneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol.

Y Rhaglen

Bydd y Rhaglen yn helpu'r trefi yn Sir y Fflint i addasu yn llwyddiannus ac mewn modd cynaliadwy i fyd sy'n newid; yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol.

Ymgysylltu â Busnesau

Mae'r Tîm Adfywio yn Sir y Fflint yn gweithio gyda phartneriaid i gefnogi ac annog twf a datblygiad busnesau; o gwmnïau annibynnol ar raddfa fach i gwmnïau rhyngwladol mawr.