Hafan > Preswyl > Treth-Cyngor > Newyddion Budd-daliadau

Newyddion Budd-daliadau

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol wedi bod yn gweithredu yn Sir y Fflint ers mis Ebrill 2014 gan ddarparu cymorth ariannol i aelwydydd ag incwm isel a fyddai fel arfer wedi hawlio Lwfans Ceisio Gwaith. Fodd bynnag o Ebrill 2017 mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno i bob hawlwyr newydd sy’n cael ei adnabod fel ‘gwasanaeth llawn’ Credyd Cynhwysol ac yn cymryd lle’r chwe budd-dal canlynol:

 • Budd-dal Tai
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am gredyd cynhwysol, ewch i:

Newidiadau i’r Credyd Cynhwysol yn y Dyfodol

Mae rhagor o wybodaeth wedi’i ryddhau yn dilyn Cyllideb yr Hydref ynglŷn â newidiadau i’r Credyd Cynhwysol o fis Ionawr 2018. 

Uchafswm Rhent Sector Cymdeithasol – Newidiadau yn y Meini Prawf Maint 1 Ebrill 2017

Cafwyd rhai newidiadau yn ddiweddar i Fudd-Dal Tai a Rheoliadau Credyd Cynhwysol sy’n gwneud darpariaeth ar gyfer y cynhwysiant o ystafell wely ychwanegol wrth gyfrifo budd-dal tai ar gyfer eiddo sy’n cael ei rentu o fewn y sector rhentu preifat a’r sector rhentu cymdeithasol lle:

 • mae gofalwr nad ydynt yn breswylwyr neu grŵp o ofalwyr yn darparu gofal dros nos i blentyn anabl neu bobl anabl nad ydynt yn ddibynnol
 • cyplau nad ydynt yn gallu rhannu ystafell wely oherwydd eu hanableddau 

Bydd amodau hawl yn ddarostyngedig i fodloni’r amodau cymhwyso:

Lle mae angen gofal dros nos ar blentyn sy'n anabl neu oedolyn anabl nad ydynt yn ddibynnol yn rheolaidd gan ofalwr nad ydynt yn breswyl (neu grŵp o ofalwyr)

Caniateir ystafell wely ychwanegol pan fydd yr hawlydd yn gallu dangos fod:

 • gofal wedi cael ei drefnu
 • ystafell wely sbâr ar gael i’r gofalwr (neu dîm o ofalwyr)
 • nad oes ystafell wely ychwanegol wedi ei darparu i ofalwr dros nos heb fod yn breswylydd (neu dîm o ofalwyr) yn yr un aelwyd eisoes

Yn ychwanegol, rhaid i’r plentyn sy’n anabl neu oedolyn nad ydynt yn ddibynnol dderbyn:

 • elfen ofal Lwfans Byw i'r Anabl ar y gyfradd ganolig neu uwch 
 • Lwfans Gweini
 • elfen bywyd bob dydd y Taliad Annibyniaeth Personol neu Daliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog

Cyplau nad ydynt yn gallu rhannu ystafell wely oherwydd eu hanableddau 

Wrth ystyried ystafell wely ychwanegol i gwpl ag anableddau bydd rhaid i’r Awdurdod Lleol sefydlu nad oes o leiaf un aelod o’r cwpl yn gallu rhannu ystafell wely yn rhesymol gyda’r aelod arall oherwydd ei anabledd/hanabledd.    Gall y canlyniad hyn ddibynnu ar amodau cymhwyso pellach sydd yn rhaid eu cymhwyso:

 • Rhaid i un aelod o’r cwpl dderbyn Elfen Ofal Lwfans Byw i'r Anabl ar gyfradd ganolig neu uwch, cyfradd uwch Cynorthwyydd Gweinyddol, Elfen Byw Bob Dydd Taliad Annibyniaeth Bersonol neu Daliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog.

 Os hoffech chi ragor o wybodaeth am y newid, cysylltwch â’r Tîm Budd-dal Tai ar 01352 704848. 

Uchafswm budd-daliadau

O 2016 mae’r llywodraeth wedi cyflwyno cyfyngiad ar gyfanswm y budd-daliadau y gall aelwyd sydd mewn oedran gweithio eu derbyn.  

 O 7 Tachwedd 2016 ymlaen, mae'r Uchafswm Budd-daliadau fel a ganlyn: 

 • £384.62 yr wythnos (£20,000 y flwyddyn) ar gyfer teulu neu gwpl
 • £384.62 yr wythnos (£20,000 y flwyddyn) ar gyfer person sengl â phlant sy’n byw gydag ef/hi
 • £257.69 yr wythnos (£13,400 y flwyddyn) ar gyfer person sengl

Angen cymorth?

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn gweithio gyda’r Ganolfan Byd Gwaith i gysylltu â phob aelwyd y gallai’r newidiadau hyn effeithio arnynt.

Os ydych chi'n meddwl y bydd yr Uchafswm Budd-daliadau yn effeithio arnoch chi, efallai y bydd gennych hawl i hawlio Taliadau Dewisol Tai i’ch cynorthwyo.  Os hoffech wybodaeth neu gyngor pellach, cysylltwch â ni cyn gynted ag sy’n bosibl naill ai drwy e-bost neu ffoniwch 01352 704848 neu galwch heibio i un o Swyddfeydd Sir y Fflint yn Cysylltu.

O 28 Gorffennaf 2016, mae’r cyfnod y gallwn ystyried Budd-daliadau Tai am gyfnod o absenoldeb o’ch cartref yn gostwng o 13 wythnos i 4 wythnos. 

 • Os ydych chi i ffwrdd o’ch cartref am fwy na 4 wythnos, mae’n RHAID i chi gysylltu â'r Adran Budd-Daliadau. 

O 1 Ebrill 2016, mae’r rheoliadau wedi newid:

 • I leihau’r amserlen i ôl-ddyddio Budd-Dal Tai Hawlwyr Oedran Gweithio i un mis. 
 • Bydd y rhai 25 oed a hŷn yn derbyn Cyflog Byw Cenedlaethol. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.gov.uk

O 1 Mai 2016, mae’r rheoliadau wedi newid:

 • Mae’r Premiwm Teulu yn dod i ben ar gyfer hawliau Budd-Dal Tai newydd a dderbynnir ar neu ar ôl 1 Mai 2016 a phlant sydd wedi'u geni ar ôl y dyddiad yma neu pan fydd cyfrifoldeb am unrhyw blentyn neu berson ifanc yn dod i ben. 

Os ydych chi’n derbyn cyfandaliad o’r Taliad Blwydd-Dal, rhaid i chi roi gwybod i ni gan y gallai hyn effeithio ar eich dyfarniad Budd-Dal Tai/Gostyngiad Treth y Cyngor. 

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi dweud wrthym y bydd yr Uchafswm Budd-Daliadau yn cael ei leihau yn 2016. Byddwn yn cysylltu â chwsmeriaid a allai gael eu heffeithio gan hyn pan fydd yr wybodaeth ar gael. 

Wyddoch chi?

Gallai preswylwyr Sir y Fflint fod yn methu allan ar Fudd-dal Tai a hawl i ostyngiad Treth  Cyngor pan fydd newidiadau’n cael eu hadrodd yn hwyr.  Dylech roi gwybod am unrhyw newidiadau o fewn un mis i’r newid ddigwydd.  Gallai methu â rhoi gwybod am newidiadau ar amser olygu bod eich hawl yn cael ei ordalu.  Peidiwch ag oedi, rhowch wybod am newidiadau heddiw! 

Diweddaraf am y Credyd Cynhwysol

Os nad ydych chi'n hawlio Budd-Dal Tai am eich bod bellach yn hawlio’r Credyd Cynhwysol, sylwch y gallwch dal wneud cais am Daliad Dewisol Tai

Rhaglen Llwglyd Dros y Gwyliau

Bwriad y rhaglen yma ydi rhoi pryd poeth bob dydd dros wyliau’r haf i blant mewn cynlluniau chwarae. 

Bydd ymgyrch haf ‘Rhannwch eich Cinio’ yn ein helpu i sicrhau bod cymaint o blant â phosib yn dychwelyd i’r ysgol yn faethlon ac yn barod i ddysgu.

Cliciwch ar y ddolen isod i gael rhagor o wybodaeth a ffurflenni. 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol